Usnesení č.ZM-19/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  30. srpna 2012

Přítomno: 12, od 1810 hod. 13 zastupitelů
Omluveni: Zdeněk Kundrata, Ing. Miroslav Truhlář


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 12 - 0 - 0


 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • zprávu o hospodaření Městyse Doubravník za I. pololetí 2012,

   H: 12 - 0 - 0

  • zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za I. pololetí 2012,

   H: 12 - 0 - 0

  • rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na projekt Pernštejnský rok ve výši 50 tis. Kč,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na opravu kruhové kašny na náměstí v Doubravníku ve výši 300 tis. Kč,

   H: 13 - 0 - 0

  • Kupní smlouvu č. 1212000800/169039 mezi Městysem Doubravník a JMP Net, spol. s r. o. Brno o úplatném převodu plynárenského zařízení.

   H: 13 - 0 - 0

  • prodej pozemku parc. č. 287/54 trvalý travní porost v katastrálním území Doubravník o výměře 182 m2 (.......................) a parc. č. 287/55 trvalý travní porost v katastrálním území Doubravník o výměře 112 m2 (.......................) za cenu 50,- Kč/m2,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu č. P11-012 mezi Městysem Doubravník a Barocco sempre giovanni, o. p. s. za cenu 50.000,- Kč,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o dílo mezi Městysem Doubravník a Ing. Liborem Stránským na zpracování kompletní žádost o dotaci na výstavbu sběrného dvora odpadů z Operačního programu ŽP, výzva č. XL, podoblast podpory 4.1 za smluvní cenu 36.000,- Kč vč. DPH.

   H: 13 - 0 - 0


 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • souhrnnou zprávu z dotazníkového šetření obcí správního obvodu ORP Tišnov ve věci zajišťování sociálních služeb,
  • zprávu o kontrole nemocenského a důchodového pojištění,
  • závěrečný účet DSO Tišnovsko včetně zprávy o hospodaření za rok 2011,
  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 3. září 2012


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta