Informace z úřadu


Tříkrálová sbírka

7. ledna 2012 byla v Doubravníku, ale také v Maňové, Pernštejnském Jestřabí, Křížovicích a v Borači uskutečněna "Tříkrálová sbírka", kterou již poněkolikáté pořádala Česká katolická charita. Vybralo se při ní 40.284,- Kč. Peníze byly použity na pomoc potřebným lidem v naší vlasti i v zahraničí.

Chtěli bychom uskutečnit i další sbírku, která by se měla konat v sobotu 5. ledna 2013. Pokladničky s penězi budou opět zapečetěny a vedoucí skupinek budou označeni viditelnou jmenovkou s číslem občanského průkazu, aby nemohlo dojít ke zneužití vybraných finančních darů.


Jarmila BrackováPoplatky v roce 2013

Poplatky za odvoz odpadu, stočné a poplatek ze psů se budou na úřadu městyse vybírat od pondělí 21. ledna 2013 a dále pak každý úřední den (po + st) v době 08,00-11,00 a 12,00-17,00 hod.

Všechny poplatky lze hradit i bezhotovostně, převodem na účet městyse č. 6025751/0100 (pro identifikaci plátce uvádějte číslo popisné jako variabilní symbol).

Poplatky za psy je nutno uhradit nejpozději do konce února 2013, poplatky za svoz odpadu a stočné lze rozdělit do dvou splátek - první rovněž do konce měsíce února a druhou do 31. července. Výše místních poplatků se ani pro příští rok nemění, za psa se platí 200,- Kč, za psa, jehož majitel je poživatelem důchodu 150,- Kč, za svoz odpadu 480,- Kč za každou trvale hlášenou osobu či nemovitost. Cena za stočné bude uvedena v ceníku služeb na konci tohoto vydání zpravodaje.


Zdeněk ŠikulaLikvidace odpadů

Chci se zmínit o některých nešvarech, na které již bylo několikrát upozorňováno, ale jak je vidět, je nutné si je stále připomínat.

Svoz a třídění domovního odpadu. Někteří spoluobčané, chataři a chalupáři stále nepochopili, že v Doubravníku je zaveden tzv. popelnicový svoz. To znamená, že domovní odpad se dává do popelnic a ne v pytlích či igelitových taškách někde k plotu, ke kontejnerům na sklo nebo vedle odpadkových košů, nejlépe na náměstí. Však on to někdo uklidí.

Podobné je to s kontejnery na sklo. Někdo není ani schopen (nebo ochoten) lahve do kontejneru naházet. To se dá pochopit, když je kontejner na sklo plný. Když se ale vedle poloprázdného kontejneru povaluje několik tašek se sklenicemi a lahvemi, tak to už je k zamyšlení. Na každém kontejneru na sklo je napsané, co se do něj může dávat a co ne. Přesto se kolem povalují různé keramické pekáče, talíře, autoskla apod. zkrátka, co nemohu dát do kontejneru, nepatří ani vedle něj na zem. Proč by si s tím někdo lámal hlavu, však on to někdo uklidí.

Další podobný případ, kontejnery na železný šrot. K jakému účelu má takový kontejner sloužit, je více než jasné. Někdy se však nestačím divit, co všechno se v okolí těchto kontejnerů objeví. Že by sem patřily pytle se zbytky montážní pěny a izolačních materiálů? Určitě ne. Tomu, kdo takový odpad někde pohodí, nepřipadne vůbec divné, jak "zkrášluje" vzhled Doubravníka. To se týká i černých skládek v těsné blízkosti obce. Pytle s odpadem, pneumatiky, stavební suť a podobně. Takže opět, však on to někdo uklidí. Samozřejmě, on to opravdu vždycky někdo uklidí, ale rozhodně ne zadarmo. Zaplatíme to totiž my všichni.

Ale jsou i jiné případy. Proč odnášet odpad ze hřbitova do kontejnerů, když se dá hodit přes hřbitovní zeď; proč používat chodníky, když si mohu vyšlapat svoji vlastní cestičku středem parku; proč likvidovat odpad řádným způsobem, když ho mohu spálit a "zpříjemnit" ovzduší v obci. A tak by se dalo ještě pokračovat.

Vážení spoluobčané, jsem přesvědčen, že drtivé většině z Vás to není lhostejné. Nebuďme nevšímaví a pokusme se odstranit tyto negativní jevy tím, že na ně budeme upozorňovat již v samém počátku. Proč by nemohl každý občan, který ctí zásady slušného chování, napomenout někoho, kdo se tak nechová a chovat ani nechce.Parkování na místních komunikacích

A ještě jedna důležitá informace. Tak jako každoročně v tomto období upozorňuji řidiče, že parkování vozidel na místních komunikacích ztěžuje zimní údržbu. Pokud budou vozidla bránit bezpečnému průjezdu techniky provádějící prohrnování a posyp, nebudou tyto úseky udržovány. Problém mají i popeláři, a pokud to bude nutné, budeme nuceni zajistit odtah vozidla.


Zdeněk KundrataSpolečenská kronika


Vzpomínka

V měsíci prosinci 2012 jsme se naposledy rozloučili s naší spoluobčankou,

  • paní Květoslavou Lojkovou.

Čest její památce !


Marie Němcová