Usnesení č.ZM-24/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  14. března 2013

Přítomno: 13 zastupitelů
Omluveni: Jan Gigáň


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 13 - 0 - 0


 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • účetní závěrku Městyse Doubravník za rok 2012,

   H: 13 - 0 - 0


  • hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za rok 2012,

   H: 13 - 0 - 0


  • rozpočet Městyse Doubravník na rok 2013 jako schodkový včetně rozpočtu sociálního fondu na rok 2013 a plán HČ městyse na rok 2013,

   H: 13 - 0 - 0


  • poskytnutí příspěvků v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 ve výši:
   720.000,- KčZŠ a MŠ Doubravník,
   8.190,- KčDSO Tišnovsko,
   20.500,- KčDSO Mikroregion Pernštejn,
   16.000,- KčJunák, Svaz skautů a skautek ČR, I. oddíl Doubravník

   H: 13 - 0 - 0


  • Mandátní smlouvu na výkon inženýrské činnosti pro stavbu "Vodovod a kanalizace Horní Rakovec" s Ing. Milošem Brzákem,

   H: 13 - 0 - 0


  • Smlouvu o dílo č. 2/2013 na zpracování projektové dokumentace vodovodních přípojek a inženýrskou činnost s Ing. Janem Ručkou,

   H: 13 - 0 - 0


  • Smlouvu o dílo na zhotovení pasportu jednotné stokové sítě v Městysi Doubravník s VUT FAST Brno,

   H: 13 - 0 - 0


  • Smlouvu o dílo č. 008/2013 na zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS na "Sběrný dvůr odpadů Doubravník" s Ing. Jaroslavem Fojtáchem,

   H: 13 - 0 - 0


  • prodej pozemku parc. č. 287/56, trvalý travní porost o výměře 398 m2 v katastrálním území Doubravník (........................),

   H: 12 - 0 - 1


  • prodej pozemku parc. č. 359/4, ostatní plocha o výměře 41 m2 v katastrálním území Doubravník (........................),

   H: 11 - 0 - 2


  • členství Městyse Doubravník v honebním společenstvu Sejřek - Skorotice na další období a zároveň schvaluje, aby člen zastupitelstva Ing. Jiří Nedoma zastupoval Městys Doubravník na valné hromadě členů honebního společenstva, která se uskuteční dne 22. března 2013,

   H: 13 - 0 - 0


  • Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu ORP Tišnov na období let 2013 - 2014,

   H: 13 - 0 - 0


  • Akční plán sociálních služeb správního obvodu ORP Tišnov 2013,

   H: 13 - 0 - 0


  • financování veřejných částí (po hranici soukromých pozemků) vodovodních přípojek při stavbě vodovodu Horní Rakovec z rozpočtu městyse,

   H: 13 - 0 - 0


 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník:


  • neschvaluje žádost spotřebního družstva Jednota Velké Meziříčí o prodej části pozemku parc. č. st. 65 v katastrálním území Doubravník, která je zastavěna budovou nákupního střediska.

   H: 13 - 0 - 0


 4. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání,
  • zprávu o výsledku kontroly placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, provedenou VZP ČR,
  • protokol o kontrolním zjištění při kontrole ČOV Doubravník Českou inspekcí životního prostředí,
  • zprávu starosty městyse o průběhu stavby "Vodovod a kanalizace Horní Rakovec",
  • informaci o přidělených dotacích z OPŽP na výstavbu kompostárny a sběrného dvora.


 5. Zastupitelstvo městyse Doubravník:


  • rozhodlo zaslat písemnou výzvu panu Vinklerovi, týkající se prodeje pozemku parc. č. 278/8 v katastrálním území Křížovice.V Doubravníku, 18. března 2013


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta