Usnesení č.ZM-26/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  6. června 2013

Přítomno: 13 zastupitelů
(omluveni: Miloš Bělík, Zdeněk Válka)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 13 - 0 - 0


 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • Závěrečný účet městyse Doubravník za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 s výrokem: bez výhrad,

   H: 13 - 0 - 0

  • Zprávu o hospodaření městyse Doubravník za 1. čtvrtletí 2013,

   H: 13 - 0 - 0

  • Zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za 1.čtvrtletí 2013,

   H: 13 - 0 - 0

  • rozpočtové opatření č. 2 a 3 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu JMK na realizaci akce "Výměna oken v budově ZŠ Doubravník" ve výši 150.000,-Kč,

   H: 13 - 0 - 0

  • převzetí investičního úvěru ve výši 4.000.000,- Kč se splatností do konce roku 2018, na budování vodovodu a kanalizace Horní Rakovec z Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. z programu úvěrů Regionálního rozvojového fondu a pověřuje starostu městyse podpisem úvěrové dokumentace,

   H: 13 - 0 - 0

  • "Smlouvy o dílo č. SE3-0268 a č. SP3-2214" na realizaci akce "Výměna oken v budově ZŠ Doubravník" s PKS okna a.s., Žďár nad Sázavou,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu mandátní na zajištění realizace veřejné zakázky podle pravidel operačního programu Životní prostředí na akci: "Kompostovací technika Doubravník" s VIA ALTA a.s., Třebíč,

   H: 13 - 0 - 0

  • prodej pozemku parc. č. 970/7 v katastrálním území Doubravník o výměře 878 m2 (.....................................),

   H: 12 - 0 - 1


 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník:


  • ověřilo, že návrh ÚP Doubravník není v rozporu s politikou územního rozvoje (územně plánovací dokumentace vydaná krajem - ZÚR JMK byla zrušena rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012), výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu,

   H: 13 - 0 - 0

  • souhlasí s předloženým návrhem ÚP Doubravník a s výsledky jeho projednání, včetně způsobu zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí-návrh územního plánu Doubravník,

   H: 13 - 0 - 0

  • bere vědomí, že při projednávání návrhu územního plánu Doubravník nebyly proti návrhu uplatněny žádné námitky ve smyslu $ 52 odst. 2 stavebního zákona. Zastupitelstvo městyse Doubravník nemusí proto o žádných námitkách rozhodovat,

   H: 13 - 0 - 0

  • příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, ust. § 171 a následujících zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává územní plán Doubravník formou opatření obecné povahy,

   H: 13 - 0 - 0

  • schvaluje zdůvodnění, jak byly zohledněny podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů územního plánu Doubravník na životní prostředí, které je přílohou č. 1 k tomuto usnášení,

   H: 13 - 0 - 0

  • ukládá starostovi městyse, aby zajistil zveřejnění zdůvodnění, jak byly zohledněny podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů územního plánu, a schvaluje zdůvodnění, jak byly zohledněny podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů územního plánu Doubravník na životní prostředí,

   H: 13 - 0 - 0


 4. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání,V Doubravníku, 12. června 2013


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta