Usnesení č.ZM-35/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  5. června 2014

Přítomno: 11, od 18:10 h. 12 zastupitelů
(omluveni: Petr Menšík, Ing. Jiří Nedoma, Mgr. Petr Šenk)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 11 - 0 - 0


 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • zprávu o hospodaření Městyse Doubravník za 1. čtvrtletí 2014,

   H: 12 - 0 - 0

  • zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za 1.čtvrtletí 2014,

   H: 12 - 0 - 0

  • přijetí neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy na volby do Evropského parlamentu ve výši 19.500,- Kč,

   H: 12 - 0 - 0

  • Rozpočtová opatření č. 2 a č. 3 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 12 - 0 - 0

  • Plán financování vodovodů nebo kanalizací městyse Doubravník - část kanalizace a ČOV, zpracovaný v 05/2014,

   H: 12 - 0 - 0

  • Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městysem Doubravník a s. p. Lesy České republiky Hradec Králové,

   H: 12 - 0 - 0

  • Kupní smlouvu o prodeji ZKL ZETOR 5718 mezi městysem Doubravník a (..........................),

   H: 11 - 0 - 1

  • Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství mezi městysem Doubravník a společností van Gansewinkel,

   H: 12 - 0 - 0

  • prodej pozemku parc. č. 1909, orná půda o výměře 710 m² v katastrálním území Doubravník (..........................),

   H: 12 - 0 - 0

  • prodej pozemku parc. č. 1179/5, ostatní plocha o výměře 484 m² a části pozemku parc. č. 1174, trvalý travní porost, ozn. dle GP č. 669-135/2014 jako díl "a" o výměře 707 m², vše v katastrálním území Doubravník (..........................),

   H: 12 - 0 - 0

  • prodej pozemku parc. č. 1174/2, trvalý travní porost o výměře 308 m² a části pozemku parc. č. 1179/1, ostatní plocha, ozn. dle GP č. 669-135/2014 jako díl "b" o výměře 3.080 m², vše v katastrálním území Doubravník (..........................),

   H: 12 - 0 - 0

  • v souladu s §§ 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, aby pro volební období 2014 - 2018 bylo do Zastupitelstva městyse Doubravník voleno celkem 15 členů.

   H: 12 - 0 - 0


 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník neschvaluje:


  • Smlouvu o dílo mezi městysem Doubravník a společností COLAS CZ na akci MK č. D13, II. etapa.

   H: 12 - 0 - 0


 4. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání,
  • Závěrečný účet DSO Mikroregin Pernštejn za rok 2013 včetně zprávy o hospodaření.



V Doubravníku, 9. června 2014


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta