Usnesení č.ZM-3/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  18. prosince 2014

Přítomno: 12 zastupitelů
(o: Hana Navrátilová, RNDr. Petr Navrátil, Ing. Miroslav Truhlář)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 12 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 12 - 0 - 0

  • příspěvek p. o. ZŠ a MŠ Doubravník na rok 2015 v období rozpočtového provizoria ve výši 70.000,- Kč měsíčně,

   H: 12 - 0 - 0

  • Rozpočtové provizorium na rok 2015 a pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria,

   H: 12 - 0 - 0

  • ceník služeb městyse Doubravník na rok 2015 dle přílohy k zápisu ze zasedání,

   H: 11 - 0 - 1

  • Pojistnou smlouvu o komplexním pojištění vozidla IVECO BONETTI č. 6375983012 s pojišťovnou Kooperativa,

   H: 12 - 0 - 0

  • pořizování audiozáznamů ze zasedání zastupitelstva.

   H: 10 - 0 - 2

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník neschvaluje:


  • prodej ani směnu části pozemku parc. č. 1779/4, ostatní plocha v katastrálním území Doubravník (....................................).

   H: 11 - 0 - 1

 4. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 22. prosince 2014


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta