Usnesení č.ZM-4/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  29. ledna 2015

Přítomno: 11 zastupitelů
(o: Hana Navrátilová, Olga Jelínková, Jan Cigáň, Petr Menšík)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 11 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • Dodatek č. 8 ke smlouvě o závodním stravování s panem Břetislavem Sedláčkem,

   H: 10 - 1 - 0

  • změnu vnitřního předpisu o sociálním fondu a zásadách pro jeho užívání,

   H: 9 - 0 - 2

  • Realizační smlouvu č. 3/2015 se Společností Petra Parléře o. p. s., o uspořádání veřejné architektonické soutěže na téma Revitalizace areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse Doubravníka s doplnění bodu 5. o maximální výši odměn 160.000,-Kč.

   H: 10 - 0 - 1

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník volí:


  • pana Zdeňka Válku zástupcem městyse na jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek - Skorotice, které se bude konat dne 7. února 2015,

   H: 9 - 0 - 1

  • pana Zdeňka Kundratu kandidátem do orgánů Vírského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí.

   H: 10 - 0 - 1

 4. Zastupitelstvo městyse Doubravník neschvaluje:


  • směnu parcely č. 1891/6 o výměře 71 m² ve vlastnictví TJ Sokol Doubravník za parcelu č. 401 o výměře 844 m² ve vlastnictví městyse Doubravník - vše v katastrálním území Doubravník,

   H: 11 - 0 - 0

  • žádost o umístění památníku obětem komunismu v areálu sportoviště u sokolovny na parcele č. 401 v katastrálním území Doubravník, která je majetkem městyse Doubravník.

   H: 5 - 3 - 3

 5. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • informaci starostky o činnosti rady městyse za období od posledního zasedání,
  • informaci starostky o písemné stížnosti 00091/15/MD/BŠe pana Miroslava Galdy a pana Michala Galdy proti porušení zákona č. 200/1990 a OZV městyse Doubravník při konání Neon Disco Party v budově Sokolovny. Pan Kundrata popsal zkušenosti s organizátory akce. Budou ověřeny možnosti měření hlučnosti při pořádání příští akce, tj. 13. února 2015 v součinnosti s Policií ČR.
  • informaci starostky o podkladech zpracovaných Komisí výstavby a životního prostředí a radou městyse pro přípravu soutěžních podmínek architektonické soutěže v rámci Ceny Petra Parléře,
  • návrh Ing. Jedličky na diskuzi na téma prodeje obecního plynovodu. Bude třeba zkalkulovat provozní náklady a ověřit kupní nabídky.V Doubravníku, 30. ledna 2015


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta