Usnesení č.ZM-5/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  12. března 2015

Přítomno: 13 zastupitelů
(o: Hana Navrátilová, Petr Menšík)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 13 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • účetní závěrku městyse Doubravník za rok 2014,

   H: 13 - 0 - 0

  • hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za rok 2014,

   H: 13 - 0 - 0

  • rozpočet městyse Doubravník na rok 2015 jako schodkový,

   H: 13 - 0 - 0

  • rozpočet sociálního fondu a plán hospodářské činnosti městyse Doubravník na rok 2015,

   H: 13 - 0 - 0

  • poskytnutí příspěvků v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 ve výši:
   • ZŠ a MŠ Doubravník, příspěvková organizace 860.000,- Kč
   • Mikroregion Pernštejn 20.125,- Kč
   • DSO Tišnovsko 8.140,- Kč
   • Junák, Svaz skautů a skautek ČR 16.000,- Kč

   H: 13 - 0 - 0

  • Program obnovy a rozvoje městyse Doubravník na období 2014 - 2020 po zapracování navržených změn,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o dílo mezi městysem Doubravník jako objednatelem a Ing. Adolfem Jebavým jako zhotovitelem, na vypracování Studie cyklostezek Doubravník v tomto rozsahu prací: podklady, analýza vymezeného území a návrh tras a cen prací dle uvedeného ceníku,

   H: 13 - 0 - 0

  • Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Tišnovem a městysem Doubravník, na základě které bude Městský úřad Tišnov místně příslušným správním orgánem pro výkon přenesené působnosti sociálně-právní ochrany dětí pro správní obvod městyse Doubravník,

   H: 13 - 0 - 0

  • nákup ukazatele rychlosti od firmy DOSIP Servis, s. r. o. za celkovou cenu 71.995,- Kč vč. DPH dle přiložené nabídky.

   H: 13 - 0 - 0

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník volí:


  • v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Ing. Stanislava Hertla a paní Janu Beranovou členy kontrolního výboru zastupitelstva městyse.

   H: 13 - 0 - 0

 4. Zastupitelstvo městyse Doubravník neschvaluje:


  • revokaci bodu č. 4 usnesení zastupitelstva městyse č. ZM-4/2015 (žádost TJ Sokol Doubravník o umístění památníku obětem komunismu na pozemku parc. č. 401, který je v majetku městyse Doubravník).

   H: 7 - 6 - 0

 5. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • informaci starostky o činnosti rady městyse za období od posledního zasedání,
  • informaci člena zastupitelstva p. Války o průběhu jednání valné hromady Honebního společenstva Sejřek - Skorotice, konané dne 7. 2. 2015,V Doubravníku, 13. března 2015


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta