Usnesení č.ZM-7/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  4. června 2015

Přítomno: 9, od 1900 hod 11 zastupitelů
(o: Zdeněk Kundrata, Miroslav Truhlář, Vlastimil Lahoda, Petr Škyřík)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 9 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • Zprávu o hospodaření městyse Doubravník za 1. čtvrtletí 2015,

   H: 9 - 0 - 0

  • Zprávu o hospodaření HČ městyse Doubravník za 1. čtvrtletí 2015,

   H: 9 - 0 - 0

  • Rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 9 - 0 - 0

  • Smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany s obcí Pernštejnské Jestřabí,

   H: 9 - 0 - 0

  • prodej pozemku parc. č. 1365/6 v katastrálním území Doubravník, o výměře 53 m² (..................) ,

   H: 9 - 0 - 0

  • odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené dne 2. 10. 2014 se společností I Tec Czech, spol. s r. o. na dodávku svozového vozidla s nosičem kontejnerů s příslušenstvím zn. Bonetti FX 100 35 E 5 a 4 ks kontejnerů o objemu 3 m³,

   H: 11 - 0 - 0

  • Smlouvu o dílo mezi městysem Doubravník a Studio Region, s. r. o. na zhotovení studie Doubravník - jih,

   H: 11 - 0 - 0

  • přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu "Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje" ve výši 47.000,- Kč na akci "Obnova křížů v Doubravníku" za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

   H: 11 - 0 - 0

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy zápisu ze zasedání,
  • Protokol o kontrole nemocenského a důchodového pojištění, kterou dne 23. 4. 2015 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Brno - venkov,
  • závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2014 včetně zprávy o hospodaření za rok 2014,
  • závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2014 včetně zprávy o hospodaření za rok 2014,
  • zprávu o hospodaření VOV, s. m. o., za rok 2014 včetně Zprávy o účetní závěrce za rok 2014,
  • protokol o kontrole provedené Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem životního prostředí,
  • informaci starostky o:
   • činnosti rady městyse za období od posledního zasedání,
   • dalším harmonogramu architektonické soutěže v rámci Ceny Petra Parléře.V Doubravníku, 10. června 2015


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta