Usnesení č.ZM-8/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  27. srpna 2015

Přítomno: 13, od 1805 hod 14 zastupitelů
(o: Petr Menšík)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 13 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • Zprávu o hospodaření městyse Doubravník za 1. pololetí 2015,

   H: 14 - 0 - 0

  • Zprávu o hospodaření HČ městyse Doubravník za 1. pololetí 2015,

   H: 14 - 0 - 0

  • Rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 14 - 0 - 0

  • Rozpočtový výhled městyse Doubravník na léta 2015 - 2020,

   H: 10 - 1 - 3

  • prodej pozemku parc. č. 119/1 trvalý travní porost v katastrálním území Doubravník dle geometrického plánu pro změnu hranic pozemků č. 703-62/2015 takto: díl "a" o výměře 82 m² manželům (............), díl "b" o výměře 42 m² (............), díl "c" o výměře 30 m² (............) a díl "d" o výměře 26 m² manželům (............), všem za cenu 50,- Kč/m²

   H: 14 - 0 - 0

  • zřízení sídla Mysliveckého sdružení Vinohrad Doubravník na adrese Doubravník 33, 592 61 Doubravník,

   H: 13 - 0 - 1

  • Darovací smlouvu na podporu projektu "Restaurování drobných sakrálních staveb" č. 4101218536 mezi ČEZ, a. s. jako dárcem a městysem Doubravník jako obdarovaným,

   H: 14 - 0 - 0

  • Smlouvu o dílo mezi městysem Doubravník a panem Pavlem Cvrkalem na opravu dvou drobných sakrálních staveb, křížů v katastrálním území Doubravník,

   H: 14 - 0 - 0

  • předložené znění Smlouvy o dílo k projektu "Revitalizace a obnova zeleně městyse Doubravníku" (viz příloha zápisu) a pověřuje starostku podpisem smlouvy s tím, že cena díla vč. DPH dle článku IV. nepřesáhne částku 250.000,- Kč,

   H: 12 - 0 - 2

  • zařazení pečovatelské služby Diecézní charita Brno a osobní asistenci APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem) do své minimální sítě sociálních služeb pro rok 2016 a současně schvaluje finanční spoluúčast na těchto sociálních službách ve výši 4.661,- (Diecézní charita Brno), resp. 4.358,- (APLA), a to v rámci Pravidel řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

   H: 13 - 0 - 1

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • Rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy zápisu ze zasedání,
  • informaci starostky o:
   • činnosti rady městyse za období od posledního zasedání,
   • prezentaci výsledků soutěže o Cenu Petra Parléře.V Doubravníku, 28. srpna 2015


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta