Usnesení č.ZM-9/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  8. října 2015

Přítomno: 13, od 1855 hod 14 zastupitelů
(o: Ing. Boček)


 1. Předložený program pro zasedání zastupitelstva byl schválen.

  H: 13 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • zřízení sídla Českého svazu včelařů, o. s., základní organizace Doubravník na adrese Doubravník 33, 592 61 Doubravník,

   H: 13 - 0 - 0

  • bezúplatný převod pozemku parc. č. 1846/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 227 m² v katastrálním území Doubravník do majetku Městyse Doubravník,

   H: 14 - 0 - 0

  • aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny Doubravník pro roky 2015 - 2019 dle přílohy zápisu,

   H: 14 - 0 - 0

  • převod částky 37.000,- Kč z rozpočtu městyse do rozpočtu Hospodářské činnosti městyse,

   H: 13 - 0 - 1

  • vybudování parku Dubínek v Doubravníku - 1. etapa za podmínky přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci projektu.

   H: 14 - 0 - 0

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník neschvaluje:


  • žádost č. 00611/15/MD/BŠe o prodej části pozemku parc č. 1625 v katastrálním území Doubravník.

   H: 0 - 13 - 0

 4. Zastupitelstvo městyse Doubravník souhlasí:


  • se zapojením Základní školy a Mateřské školy Doubravník, okres Brno-venkov do Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Tišnov.

   H: 13 - 0 - 0

 5. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • Rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy zápisu ze zasedání,
  • informaci o:
   • činnosti rady městyse za období od posledního zasedání,
   • opravách obecních cest.V Doubravníku, 9. října 2015


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta