Usnesení č.ZM-11/2015 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  17. prosince 2015

Přítomno: 12 zastupitelů
(o: Ing. Boček, Ing. Jedlička, Ing. Sedláček)


 1. Předložený program pro zasedání zastupitelstva byl schválen.

  H: 12 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • Rozpočet Městyse Doubravník na rok 2016 jako přebytkový,

   H: 12 - 0 - 0

  • Rozpočet sociálního fondu městyse Doubravník na rok 2016,

   H: 12 - 0 - 0

  • Plán hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník na rok 2016,

   H: 12 - 0 - 0

  • příspěvek v rámci rozpočtu na rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno - venkov ve výši 840.000,- Kč,

   H: 12 - 0 - 0

  • příspěvek v rámci rozpočtu na rok 2016 dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Penštejn ve výši 21.125,- Kč,

   H: 12 - 0 - 0

  • Rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 12 - 0 - 0

  • Obecně závaznou vyhlášku Městyse Doubravník č. 1/2015 o místních poplatcích,

   H: 12 - 0 - 0

  • Ceník prací na rok 2016,

   H: 12 - 0 - 0

  • dotační program na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti z rozpočtu Městyse Doubravník,

   H: 12 - 0 - 0

  • dotační program na podporu obnovy kulturních památek na území Doubravníka,

   H: 12 - 0 - 0

  • sídlo spolku KTČ, odbor Doubravník na adrese Doubravník 33,

   H: 12 - 0 - 0

  • zrušení usnesení zastupitelstva městyse o prodeji pozemku parc. č. 1365/6 v katastrálním území Doubravník ze dne 24. 4. 2014 panu (.....................) a usnesení o prodeji téhož pozemku ze dne 4. 6. 2015 panu (.....................).

   H: 12 - 0 - 0

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • zprávu o činnosti rady městyse za období od posledního zasedání zastupitelstva,
  • informaci k oslavám konce roku,
  • zprávu o činnosti komise kultury, mládeže a sportu
  • informaci o průběhu přípravy projektu na cyklostezky,
  • informaci o obnově drobných sakrálních památek - křížů v Doubravníku a Křížovicích,
  • stav opravy svozového vozidla Bonetti,
  • informaci o aktivitách Tělocvičné jednoty Sokol Doubravník.V Doubravníku, 22. prosince 2015


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta