Slovo starostky


Vážení spoluobčané.
Dalo by se říci, že na náměstí se "furt" něco děje. Nejvíce času na náměstí ovšem tráví děti. Ty by patrně viděly dění zde ještě trochu jinak. Co jsme ale viděli my?

Trochu neoficiálně byl loňský rok na náměstí zahájen natáčením detektivního seriálu Labyrint, kdy se městys Doubravník přejmenoval na obec Malá Čistá. Ústřední místem se stal náš kostel a na náměstí a staré radnici se točily další scény. Místo hospody jsme měli na čas četnickou stanici a ti, kdo přišli v pozdějších hodinách do restaurace, trochu před vstupem zaváhali. Prvním společenským setkáním na náměstí jsme potom 7. května uctili památku všech, kdo přispěli k vítězství nad fašismem. V letošním roce se sejdeme v pátek 6. května v 18 hodin.

Dětský den nám na náměstí tradičně pořádali Robinsoni ve spolupráci se školou. Celé centrum bylo zaplněné zábavou pro děti a i pro dospělé se něco najde. Následoval 2. června varhanní koncert Jos van Immerseela v rámci velmi ceněného i za hranicemi naší republiky festivalu Concentus Moraviae, kdy se náměstí zaplnilo hlavně auty a tehdy zde nebylo k hnutí.

Červencové Slavnosti Pernštejnského panství nás trochu překvapily, že i přes veškeré úsilí věnované přívodu elektrické energie, může se elektrický náboj i tak rozhodnout pro jiné místo vydání energie. Tentokrát mimo obec, kde přepálil výboj vedení vysokého napětí. Trpěliví návštěvníci slavností nakonec byli odměněni koncertem Bokomary a Nadi Urbánkové. Ten den jsme se přesvědčili o dobru, které nám stromy prostřed nás prokazují.

Věděli jste, že příjemně je v létě pod stromy nejen pro stín, který nám poskytují, ale také proto, že vypařují vodu?

Stromy s ohledem na své velké rozměry mají poměrně intenzivní metabolismus. Např. průměrně vzrostlý stoletý soliterní strom za jeden letní den vyprodukuje při fotosyntéze asi 1000 litrů kyslíku (člověk za stejné období spotřebuje při dýchání asi 300 litrů). Díky potřebě chlazení tentýž strom odpaří za den přes 100 litrů vody, což odpovídá energii asi 70 kWh (která se promění ve vodní páru místo v teplo - lze tedy říct, že funguje stejně účinně jakoklimatizační jednotka o výkonu 3 až 5 kW). (Zdroj: Wikipedia)

Hody se nám v loňském roce velmi vyvedly a tak vzkazuji všem účastníkům, aby již začali přemýšlet o letošním ročníku. Podle dostupných informací "Beran" na tom pracuje nepřetržitě.

Nedlouho po hodech se na lípách objevily živé postavy a ze stromů visely liány. Kolem začaly padat větve, až jich bylo plné náměstí. Stromolezci zaskládali větvemi ořezanými z lip celé náměstí. Zásah do korun stromů si vyžádala situace, kdy již delší dobu jsme i při mírném větru nacházeli na náměstí spadlé silnější větve. Z důvodu bezpečnosti, a protože chceme, aby nám tyto více než stoleté lípy sloužily co možná nejdéle, přistoupili jsme k jejich ošetření.

To prováděla firma p. Milana Dvořáčka z Boskovic v rámci projektu "Revitalizace a obnova zeleně v městysi Doubravníku". Projekt byl podpořen ze Státního fondu životního prostředí. Práce byly naceněny na 400 tis Kč bez DPH, výběrovým řízením se podařilo snížit cenu na 195 tis Kč. Příspěvek SFŽP činil 140 tis Kč. Zbylé finance 55 tis Kč byly hrazeny z rozpočtu městyse. V rámci projektu byly ošetřeny lípy na náměstí, podél cesty na hřbitov, u křížku u čerpací benzínové stanice, a vrba na koupališti. Dvě lípy na náměstí byly dle posudku firmy Save Trees navrženy z bezpečnostních důvodů ke skácení. V parku byly odfrézovány všechny pařezy a zasazeny chybějící stromy. Naši hasiči nám pomáhají mladé lípy zalévat, aby měly dostatek vláhy a mohly se na jaře zazelenat. Štěpkování větví už potom zvládli naši pracovníci a štěpky byly využity na obsypání líp na náměstí a stromů v parku Dubínek, zbytek byl zkompostován.

V prosinci jsme díky společnému úsilí naší školy, hasičů, Moniky Kvasnicové a dalších ochotných lidí mohli přivítat advent a rozsvítit strom, který nám krášlil náměstí i přes vánoční svátky.

Na Silvestra jsme se opět v hojném počtu společně rozloučili s rokem 2015 a stvrdili to ohňostrojem a teplým punčem.

V zimě se děti několikrát krátce zaradovaly nad nadílkou sněhu a tuším, že dvakrát se jim dokonce v zimní peřině podařilo na náměstí postavit sněhuláka.

Nyní náměstí zase ožívá dětským hraním, ale také stroji. V dubnu byly zahájeny práce na "Zprovoznění kašny". Tento projekt je finančně podpořen Jihomoravským krajem. Výběrové řízení vyhrála firma Stavitelství Zemánek, s.r.o., nad projektem má odborný dohled Ing. Miroslav Jedlička. Projekt bude zahrnovat novou přípojku vody, technologickou šachtu kašny, přípojku odvedení vody a elektro přípojku. Elektrorozvaděč bude zabudovaný do čelní stěny budovy školy a odtud budou vedeny do náměstí další elektrorozvody zemí.

Jak tedy můžeme pozorovat, naše náměstí je u nás velmi významným místem, a je třeba o něj dále pečovat.

Komise životního prostředí a výstavby navrhla v návaznosti na opravenou cestu do Cigáňů, kterou prováděl pan Zdeněk Starý, pokračovat obnovou počátku cesty z rozcestí Bozinky směrem na Horní Rakovec, která byla již několik let zarostlá. Naši zaměstnanci vykáceli náletové dřeviny, následovat bude drobná úprava terénu meze u této cesty. Věřím, že takto opečovaný kousek přírody přispěje ke zpříjemnění procházek kolem Doubravníka.

Členové Komise životního prostředí a výstavby pro nás v loňském roce vlastnoručně připravili krásné dubové lavičky k posezení na Bozince, které přišli vhod účastníkům tradiční poutě na svátek sv. Marie Magdalény, ale i lidem na procházkách kolem Doubravníku. Místo nyní využívá těžařská firma k přibližování a skladování dřeva. Těžební zásah je značný. Dle vyjádření Odboru životního prostředí při MěÚ Tišnov je v mezích zákona a v současné době jej nelze účinně ovlivnit. Budeme sledovat úklid, obnovu terénu a cesty, následné osazení prostoru.

V březnu 2015 při větším poryvu větru spadly kromě jiných i tři letité smrky nad Prameništěm. Odstraňování stromů tehdy prováděli naši hasiči ve spolupráci s okolními hasičskými sbory. Vzhledem k tomu, že řada smrků nad Prameništěm byla oddělená od souvislého porostu, mohlo by při dalším silném větru dojít ke spadení dalších stromů v řadě. Pro vysoký věk stromů jsme se rozhodli tyto skácet, aby nedošlo k dalšímu ohrožení. V jarních a letních měsících, kdy jinde voda chyběla, u nás na Prameništi naopak voda začala podmáčet terén v okolí studní a bylo ji třeba odvést drenážemi do zatrubněného potoka. Kvalitní vodu je vždy škoda odvádět z území, proto budeme uvažovat o jejím dalším využití.

Rozhodnutí o podpoře projektu vybudování parku Dubínek - prostoru za sokolovnou - k nám z Ministerstva místního rozvoje dorazilo v závěru loňského roku a tak byla provedena pouze část a práce pokračují v současné době. Projekt výsadby realizuje firma Ing. Vladimíra Svobody - Realizace okrasných zahrad. Návrh projektu vytvořila Ing. Hana Ondrušková. Areál bude procházet následně dalšími úpravami, které budeme formovat průběžně.

Nadace ČEZ se rozhodla podpořit naši snahu o obnovu drobných památek místního významu, které v našem prostředí tvoří malá místa k zastavení.

Takovými památkami jsou například kříže a Boží muka. Nadace podpořila částkou 30 tis. Kč restaurování kříže v Křížovicích (viz foto). Restaurování provedl pan Zdeněk Pokorný v celkové hodnotě 71 tis. Kč. 

Restaurování dalších dvou křížů - u benzínové čerpací stanice a za nádražím - je téměř u konce. Provádí je pan Pavel Cvrkal. Restaurování podpořilo Ministerstvo místního rozvoje a Jihomoravský kraj.

V závěru roku proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice. Bylo kompletně zrekonstruováno sociální zařízení, částečně topení, byla provedena nová podlaha ve společenské místnosti a na schodišti, byla provedena výmalba. Tento projekt byl rovněž podpořen dotací Jihomoravského kraje. Celková hodnota rekonstrukce 185 tis Kč, z čehož 130 tis Kč byla dotace Jihomoravského kraje.

Na místě je třeba poděkovat Jihomoravskému kraji a zejména panu Stanislavu Juránkovi za jeho podporu, kterou nám věnoval v minulých letech i v současnosti.

V dubnu jsem se zúčastnila jako divák finále soutěže Pro vodu, kterou pořádala Nadace Partnerství ve spolupráci s Nestlé. Soutěž vyhráli František a Martina Burešovi se svou studií na téma Návrh hospodaření s vodou v Doubravníku. 

Soutěž Pro vodu se zaměřuje na odpovědné hospodaření s vodou, a tak porota na vítězném návrhu ocenila zejména komplexní přístup, který zahrnuje protipovodňovou ochranu, zadržování dešťové vody, rozvoj vodních ploch i úpravy zdejšího potoka Rakovce. Úkolem autorů bylo vyřešit problém obce, kde je v některých místech vody moc a někde zase málo. Kromě připravenosti obce na povodně a komplexních pozemkových úprav navrhli proměnu nefunkční požární nádrže v přírodní koupaliště s kořenovou čistírnou, zpřístupnění regulovaného koryta potoka nebo nové vodní plochy na nevyužitých pozemcích v nivě řeky Svratky. Vzniklý dokument bude sloužit jako podklad pro budoucí plánování v našem katastru. Blahopřejeme sourozencům Burešovým a přejeme, ať se jim daří při jejich další sourozenecké spolupráci.

Vážení přátelé, ještě by bylo mnoho co psát. V tuto chvíli však přenechávám (písemné) slovo dalším spolupracovníkům a přeji příjemný čas při čtení našeho zpravodaje.


Barbora Šenkyříková