15. schůze Školské rady ZŠ Doubravník


Dne 16. 11. 2016 se uskutečnila 15 schůzka Školské rady. Přítomni byli Petra Humpolová - zástupce rodičů, Aleš Roučka - zástupce učitelů, Jan Cigáň - zástupce zřizovatele školy.Školská rada 16. 11. 2016 projednala:

  • Výroční zprávu Základní školy Doubravník 2015/2016
  • Přípravu JarmarkuZákladní údaje o škole:Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Kontakttel. 566 566 309
 e-mail: zs.doubravnik@volny.cz

Zřizovatel školy:Městys Doubravník
Doubravník 75
592 61
Kontakttel. 566 566 331
 e-mail: obec.doubravnik@iol.cz

Školská rada:předseda Petra Humpolová
Kontakttel. 737 877 272
 e-mail: petrahumpolova@seznam.cz


VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola mateřská škola funguje jako příspěvková organizace od 1.1.2003, zřizovatelem je Městys Doubravník. Je to právní subjekt s těmito součástmi - ZŠ, MŠ, Družina , školní jídelna.

Personální zabezpečení činnosti školy zůstává stejné jako v minulém školním roce.

Přehled oborů

1-5 ročník byl vzděláván podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Radost z učení- radost ze života, využívající prvky programu Tvořivá škola a programu Začít spolu.

Od 1. 9. 2013 byla na žádost ředitelky školy provedená úprava v rejstříku škol a školských zařízení. Byl zařazen nový obor Základní škola speciální s kapacitou max,.3 žáci, podle kterého se vzdělává jedna žákyně.

Vzdělávací výsledky jsou na naší škole na velmi dobré úrovni. Je to dáno nejen dobrou prací učitelů, ale i dobrou spolupráci s rodiči. Žádný žák neměl sníženou známku z chování, odchylky proti stanoveným pravidlům byly řešeny většinou domluvou, pohovorem s rodiči, případně napomenutím třídního učitele. Žáci naší školy jsou na různých akcích/ divadla, výstavy, atd./ velmi ukázněni a aktivní, většinou jsou oceněni jako děti, se kterými je radost pracovat…

Celý rok byl naplňován myšlenkou ocenění Férová škola vytvářeli jsme žákům podnětné, bezpečné a spravedlivé prostředí. Pod vedení m MU Brno byl dokončen projekt Tablety pro učitele s názvem Interes. Učitele se na školeních naučili s tablety pracovat a využívají je ve výuce. Pokračovali jsme v projektu obědy pro děti a díky nadaci Women for Women jsme získali finanční prostředky na obědy pro dalšího žáka..

Jako již tradičně jsme se zúčastnili projektů Celé česko čte dětem, Les ve škole, Matematický klokan, Postavme školu v Africe, Noc a Andersenem, zúčastnili jsme se jako škola spousty aktivit v obci , např. úklid Doubravníka, vánoční jarmark, sběr papírů, rozdávání dárků starším občanům, hodů, školního plesu..

Školní rok 2015/2016 byl rokem kontrol všeho druhu. Navštívila nás ČŠI, každoroční audit účetnictví, inspektorát práce, opakovaně nás navštívila hygiena, protože jsme požádali o navýšení MŠ. Navýšení bylo úspěšné.JARMARK

Dne 26. 11. 2016 ve 14.00 hodin v parku před školou začíná vánoční jarmark.

Vystoupí děti ze Základní školy a Mateřské školy spolu se skupinou FADOSCH.

Jako již tradičně se děti velmi aktivně zapojily k výrobě vánočních předmětů, které si budete moci zakoupit v základní škole nebo můžete využít adventní dílny, kde si budete moci výrobek spolu se svými dětmi vyrobit.

Po setmění bude rozsvícen vánoční strom.Příští schůze se uskuteční v prosinci 2016.
Projednávání - Školní ples


Petra Humpolová