Usnesení č.ZM-22/2017 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  2. března 2017

Přítomno: 11, od 1836 hod. 12 od 1902 hod. 13 zastupitelů
Omluveni: Ing. Lahoda, Ing. Sedláček


 1. Předložený program pro zasedání zastupitelstva byl schválen.

  H: 11 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 11 - 0 - 0

  • smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2017,

   H: 11 - 0 - 0

  • nákup pozemku parc. č. (...), lesní pozemek v katastrálním území Doubravník od (...................................),

   H: 11 - 0 - 0

  • nákup pozemků parc. č. (..........) oba trvalý travní porost v katastrálním území Doubravník od (...................................),

   H: 12 - 0 - 0

  • nákup ¾ podílu pozemku parc. č. (...) ostatní plocha v katastrálním území Doubravník od (...................................)

   H: 10 - 0 - 2

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • zprávu o činnosti rady městyse za období od posledního zasedání zastupitelstva,
  • oznámení o změně položek a paragrafu rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017,
  • Rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy zápisu ze zasedání.V Doubravníku, 9. března 2017


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta