Usnesení č.ZM-26/2017 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  12. října 2017

Přítomno: 13 zastupitelů
Omluveni: Ing. Karel Boček, Olga Jelínková


Předložený program pro zasedání zastupitelstva byl schválen.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


 1. návrh pasportu dopravního značení a místních komunikací v aktualizované verzi předložené na zasedání.

  Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

 2. směnu pozemku parc. č. 460/7 (v majetku Lenky Bambas) za část pozemku parc. č. 460/9 (v majetku městyse Doubravník) v katastrálním území Doubravník. Ve smlouvě o smlouvě budoucí směnné budou zapracovány tyto podmínky:
  • prodejní cena rozdílu výměr směňovaných pozemků bude 500,- Kč/m² včetně DPH,
  • zasíťování pozemků parc. č. 460/10 bude realizováno do tří let od podpisu výše uvedené smlouvy o smlouvě budoucí směnné.

  a

  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městysem Doubravník a paní Janou Šedou ve věci vedení sítí do lokality Doubravník - JIH přes její pozemky parc. č. 460/5 a 447/1 v k. ú. Doubravník. Smluvní úplata za zřízení věcného břemene bude stanovena znaleckým posudkem.

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1

 3. prodej pozemku parc. č. 1846/3 v katastrálním území Doubravník společnosti Papírna a cech Prudká, s. r. o. za cenu 50,- Kč/m².

  Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

 4. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020 dle přílohy zápisu ze zasedání.

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1

 5. přijetí neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny PČR ve výši 24.091,- Kč.

  Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

 6. přijetí neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 379.277,40 Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Doubravník.

  Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

 7. Rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy zápisu ze zasedání.

  Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

 8. uzavření Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. číslo 2017/8022 o poskytování služby Pošta Partner městysem Doubravník.

  Hlasování: pro: 12, proti: 1, zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník v souladu s §84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění odvolává PhDr. Petra Škyříka z funkce člena Finančního výboru zastupitelstva městyse Doubravník.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník v souladu s §84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění volí p. Zdeňka Kundratu členem Finančního výboru zastupitelstva městyse Doubravník.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 2


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


 • složení slibu členem zastupitelstva panem Vítem Hertlem
 • zprávu o činnosti rady městyse za období od posledního zasedání zastupitelstvaV Doubravníku, 18. října 2017


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta