Usnesení č.ZM-30/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  15. února 2018

Přítomno: 13 zastupitelů
Omluveni: Ing. Lahoda, Ing. Rous


Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • 1a) nákup nemovitosti účastí městyse Doubravník v elektronickém dražebním jednání vyhlášeném na 2. 3. 2018 v 11.30 hod o nemovitosti, pozemku parc. č. st.97 v katastrálním území Doubravník, jehož součástí je stavba č. p. 14 a příslušenství nemovitých věcí.

   Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

  • 1b) pověření starostky Barbory Šenkyříkové rozhodnutím o maximální částce, do které bude jako zástupce městyse oprávněna licitovat v elektronickém dražebním jednání, které se koná dne 2. 3. 2018 v 11.30 hod. o nemovitosti, pozemku parc. č. st. 97 v katastrálním území Doubravník, jehož součástí je stavba č. p. 14 a příslušenství nemovitých věcí.

   Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

  • 1c) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0317310429 ze dne 20. 9. 2017 uzavřené s Českou spořitelnou, a. s., IČ 45244782, kterým se rozšiřuje účel čerpání o nákup nemovitosti ve veřejné dražbě pozemku parc. č. st. 97, jehož součástí je budova č.p. 14, zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 791, který vede Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro katastrální území Doubravník a doplňují se podmínky čerpání úvěru na tento účel. Ostatní ustanovení smlouvy o úvěru č. 0317310429 ze dne 20. 9. 2017 se nemění. Zastupitelstvo Městyse Doubravník pověřuje starostku městyse podpisem tohoto dodatku.

   Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

 1. Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy zápisu ze zasedání.

  Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0V Doubravníku, 20. února 2018


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta