Usnesení č. ZM-2/2018 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  29. listopadu 2018


Přítomno: 13, od 18:40 hod 14, od 18:55 hod 15 členů zastupitelstva

Omluveni: ---Usnesení č. ZM-2/2018-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Truhláře a Ing. Miroslava Jedličku.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zapisovatelem Ing. Petra Sedláčka, Ph.D.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-2/2018-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí složení slibu Ing. Miroslavem JedličkouUsnesení č. ZM-2/2018-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Hospodaření Městyse Doubravník k 30. 9. 2018 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2018-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k 30. 9. 2018 dle přílohy zápisu

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2018-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10 a 11 dle přílohy zápisu.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Rozpočtové opatření č. 12 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2018-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí provádění inventarizace majetku městyse za rok 2018Usnesení č. ZM-2/2018-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník pověřuje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Radu městyse Doubravník prováděním rozpočtových opatření s následnou informací zastupitelstvu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2018-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník stanovuje s účinností od 1. 12. 2018 odměnu ve výši 540,- Kč předsedovi komise, který není členem zastupitelstva v souladu s § 84, odst. 2, písm. v) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-2/2018-9:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance (§ 81 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 173 a násl. zákoníku práce č. 262/2006 Sb.) a dle vnitřního předpisu městyse.

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2018-10:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2018-11:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí plán termínů zasedání zastupitelstva a schůzí rady městyse pro rok 2019Usnesení č. ZM-2/2018-12:

Zastupitelstvo městyse Doubravník volí ve smyslu ustanovení § 84, odst. 2, písm. l) za členy kontrolního výboru:

Hanu Navrátilovou

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 2

Kateřinu Beranovou

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 2

Zastupitelstvo městyse Doubravník volí ve smyslu ustanovení § 84, odst. 2, písm. l) za členy finančního výboru:

Radka Kopřivu

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

Ivu Záhorovou

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1

Jiřího Fabiána

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1

Vlastimila Lahodu

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-2/2018-13:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zástupcem Městyse Doubravník v Dobrovolném svazku obcí Tišnovsko Ing. Barboru Šenkyříkovou

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zástupcem Městyse Doubravník v DSO Mikroregion Pernštejn Ing. Barboru Šenkyříkovou a Ing. Jiřího Rouse

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zástupcem Městyse Doubravník v MAS Brána Brněnska Ing. Barboru Šenkyříkovou

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zástupcem Městyse Doubravník ve svazu měst, obcí a svazků obcí Vírský oblastní vodovod Ing. Barboru Šenkyříkovou

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 1, zdržel se: 1

V Doubravníku, 4. prosince 2018................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse