Usnesení č. ZM-4/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  24. ledna 2019


Přítomno: 12, od 18:30 hod 13 členů zastupitelstva

Omluveni: Ing. Hertl, Ing. LahodaUsnesení č. ZM-4/2019-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Jedličku a p. Olgu jelínkovou.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-4/2019-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-4/2019-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup pozemku 461/8 dle přiloženého geometrického plánu o výměře 31 m² za cenu 300,- Kč/m².

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-4/2019-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Závěrečnou zprávu o činnosti Zastupitelstva městyse za období 2014 - 2018.Usnesení č. ZM-4/2019-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník souhlasí s podáním žádosti dotaci na plánovanou Opravu místní komunikace č. C4 na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu Obnova obnovy a rozvoje venkova.

Zastupitelstvo městyse Doubravník souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu střechy Koldovy vily.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-4/2019-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Dotační program na podporu obnovy památek na území městyse Doubravníka a obnovy nemovitostí v MPZ Doubravník pro rok 2019 včetně nezbytných příloh (žádost, návrh veřejnoprávní smlouvy) dle přílohy zápisu a alokace celkové rozdělené částky ve výši 160 tis. Kč.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Dotační program na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti z rozpočtu městyse Doubravníka pro rok 2019 včetně příloh (žádost, návrh veřejnoprávní smlouvy) dle přílohy zápisu a celkové alokované částky na tento dotační program ve výši 160 tis. Kč.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

V Doubravníku, 30. ledna 2019................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse