Usnesení č. ZM-7/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  13. června 2019


Přítomno: 9, od 18:15 hod 11 členů zastupitelstva

Omluveni: Petr Šibor, Olga Jelínková, Ing. Vít Hertl, Jiří FabiánUsnesení č. ZM-7/2019-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Vlastimila Lahodu a Ing. Miroslava Truhláře.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-7/2019-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 26 tis. Kč na akci Kulturní akce v Doubravníku v rámci projektu Slavností Pernštejnského panství 2019 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přijetí dotace na pořízení výzbroje a výstroje pro zásahovou jednotku SDH Doubravník ve výši 58 tis. Kč.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-7/2019-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy zápisu.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-7/2019-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje příspěvek Městyse Doubravník ve výši 66 tis. ke spolufinancování sociálních služeb obcemi ORP Tišnov na rok 2019 a pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-7/2019-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup pozemku parc. č. 459/3 o výměře 373 m² a pozemku parc. č. 460/32 o výměře 706 m² v katastrálním území Doubravník dle přiloženého geometrického plánu(............)

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-7/2019-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje směnu pozemků v katastrálním území Doubravník parc. č. 447/3 (............) a parc. č. 461/9 (v majetku Městyse Doubravník) s dokoupením rozdílu výměr ve výši 25 m² (............).

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-7/2019-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje směnu pozemků v katastrálním území Doubravník parc. č. 460/29 (v majetku Městyse Doubravník) a parc. č. 460/30 (............) s doprodejem rozdílu výměr ve výši 15 (............).

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-7/2019-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje prodej pozemku parc. č. 389/22 o výměře 821 m² v katastrálním území Doubravník manželům (............) za podmínek uvedených v usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-7/2019-9:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje změnu Územní studie lokality Doubravník - jih dle přiloženého návrhu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0


V Doubravníku, 21. června 2019................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse