Kůrovcové desatero pro vlastníky lesa


Prioritou a zákonnou povinností všech vlastníků lesů je zamezení rozvoje kůrovcové kalamity. Níže zpracované "Kůrovcové desatero" není nařízením, ale doporučením, které vychází z dlouhodobých zkušeností lesníků.


1. Odstraňujte pro kůrovce atraktivní dříví

Živelná kalamita (vývraty, zlomy) je vhodná k odchytu kůrovců při jarním rojení. Pokud nechceme, aby byla napadena, musíme toto dříví odstranit do začátku rojení (dle počasí cca polovina dubna - polovina května). Je nutné správně zhodnotit kapacity ve vztahu k času potřebnému na zpracování polomů a asanaci napadeného dříví. V žádném případě nesmí dojít k vyrojení (výletu) nové generace lýkožrouta z napadeného dříví.


2. Důsledně vyhledávejte napadené stromy

Včasné nalezení všech napadených stromů je základem další úspěšné obrany. Začínáme hledat napadené stromy pomocí drtinek na porostních stěnách v okolí původního výskytu kůrovců a postupně dle času se snažíme hledat napadené stromy i uvnitř porostů, především pokud nejsou stromy napadené na porostní stěně. Zejména si všímáme stromů, které neraší, případně u nich dochází k rychlému opadu jehličí. Tyto znaky jsou důležité hlavně v případech, kdy rojení probíhá při vysokých teplotách (okolo 30 oC) a v oblastech s výskytem lýkožrouta severského.


3. Těžte přednostně kůrovcem napadené dříví

Včasná asanace napadených stromů s využitím všech dostupných metod zabrání nebo omezí napadení dalších stromů a tím se vynaložené náklady vrátí. Je nutné brát v potaz omezení jednotlivých metod a zohlednit je pro konkrétní situaci. Za asanaci nelze považovat pouhé vyvezení napadeného dříví z lesa, protože kůrovec je dobrý letec a do lesa se vrátí.


4. Kombinujte metody asanace

Ruční odkorňování pomocí škrabáku na kůru (na trhu je jich několik typů) je dostupné a účinné ve stádiích vývoje larva a kukla. Oloupání kůry z pokáceného kmene v malém množství nevyžaduje pro fyzicky zdatného člověka zásadní náklady, kromě investice do vlastního času, a často je pro drobného vlastníka lesů jedinou dostupnou metodou. Chemická asanace nemá z hlediska vývojového stádia omezení, výkon je vyšší, ale pro drobného majitele lesa existují omezení v zajištění přípravků pro chemickou asanaci. Spíše pro větší vlastníky je alternativou odkorňování pomocí adapterů na motorovou pilu.


5. Eliminujte kůrovce na skládkách

V současné době je k dispozici více možností asanace skládek. Jednou je aplikace insekticidních sítí, které lze použít i opakovaně. Klasický postřik skládek, kdy se ošetří pouze povrch skládky (zpravidla výřezů), je účinný jen tehdy, zkombinuje-li se se zakrytím skládky netkanou textilií.


6. Nenechávejte napadené dříví v lese

Asanace pouhým odvozem napadeného dříví z lesa je v současné době zakázána. Aktivní kůrovcové dříví (tedy dříví, kde jsou pod kůrou živí jedinci kůrovců v jakémkoli vývojovém stadiu) musí být asanováno, i když je skladováno mimo les, například i jako palivové dříví v intravilánu obcí.


7. Dočišťujte ohniska žíru

Na počátku rojení lze množství kůrovců a tím i napadených stromů snížit pomocí odchytů kůrovců do lapačů, na otrávené lapáky. Pokud jste schopni zajistit odbyt dříví nebo asanaci v lese, je možné použít v místech jednotlivého výskytu kůrovcem napadených stromů i neotrávené lapáky. K odchytu lze použít i insekticidní síť, kterou v místě zakryjete neprodejné dříví. Podmínkou účinnosti těchto zařízení je předchozí odstranění napadeného dříví do počátku rojení. Použití těchto zařízení na počátku rojení sice nedokáže ve všech případech zajistit plnou ochranu stojících stromů, ale můžete tímto způsobem množství napadených stromů podstatně snížit.


8. Neplýtvejte kapacitami a energií

V situaci kůrovcové kalamity na významné části území střední Evropy a nedostatku pracovníků a technologií není efektivní soustředit kapacity na těžbu sterilních kůrovcových stromů. Těžbu smrků, které již nemají kůru, lze odložit do konce roku 2022. V případě ponechání suchých stromů v porostech je možné požádat obec s rozšířenou působností o vyhlášení zákazu vstupu do lesů. Prioritou musí být provedení těžby a asanace stromů, kde se kůrovci ještě vyskytují a hrozí jejich vyrojení. Je proto potřeba ověřit přítomnost kůrovců v kůře. Zároveň je třeba pečlivě kontrolovat i stromy v okolí evidentně napadených jedinců a v případě podezření napadení dalších stromů (např. rezivění jehlic) je také vytěžit a asanovat.


9. Sledujte teploty

Teplota je důležitá pro průběh rojení (napadání atraktivního dříví i stojících stromů). Rojení probíhá obvykle od dubna do září, ale začíná při teplotách nad 20 oC. Pokud tedy teploty nevystoupají nad tuto hodnotu nebo pod ní opět klesnou, rojení nezačne nebo se dočasně přeruší nebo výrazně zpomalí. To platí zvlášť, pokud se přidá déšť. Pokud rojení probíhá při teplotách lehce nad 20°C, kůrovec vyhledává lokality osluněné, zejména místa otočená k jihovýchodu, jihu a jihozápadu.Pokud rojení probíhá při teplotách okolo 30°C, jsou tyto lokality ohřáté příliš a kůrovce je třeba hledat v chladnějších místech uvnitř porostů a na místech otočených k severu. Kromě rojení má teplota vliv i na délku vývoje nové generace. Při běžných jarních teplotách vývoj první generace trvá i 10 týdnů, ale při teplotách okolo 30°C se může vývoj zkrátit i na polovinu. Je proto potřeba nečekat a nalezené kůrovcové dříví průběžně zpracovávat.


10. Raďte se s odborníky a hledejte řešení

Naše vědomosti o kůrovcích se rozrůstají, a to jak v oblasti jeho chování, tak i v oblasti metod kontroly a obrany. Základním prvkem poradenství je odborný lesní hospodář, který vlastníkovi zabezpečuje odbornou garanci správného hospodaření, včetně zabezpečení poradenských činností v ochraně lesa. Další možnost představují orgány státní správy, především na obcích s rozšířenou působností. Třetí vrstvu tvoří odborná poradenská pracoviště, jako např. Lesní ochranná služba při Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, která poskytuje bezplatně poradenství všem vlastníkům a uživatelům lesa. Důležité je hledat řešení a v žádném případě nerezignovat, i když je situace komplikována vývojem počasí, problémy na trhu s dřívím a nedostatkem pracovníků. Je třeba neutěšovat se tím, že nám pomůže počasí nebo že řešení neexistuje. Je nutné využít maximum aktuálních informací, být kreativní, využívat poradenství a vždy hledat cestu, jak bránit dalšímu rozvoji kalamity, jak chránit vlastní i sousední majetek.


Více informací naleznete na


Petr Koukal