Usnesení č. ZM-9/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  17. října 2019


Přítomno: 9, od 18:15 hod 10, od 18:50 hod 11 členů zastupitelstva

Omluveni: Ing. Jiří Rous, Ing. Vít Hertl, Ing. Karel Boček, RNDr. Petr NavrátilUsnesení č. ZM-9/2019-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu p. Olgu Jelínkovou a Ing. Jaroslava Záhoru.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-9/2019-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Rozpočtové opatření č. 11 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-9/2019-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu: "Podpora zvýšení odborné způsobilosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje - kategorie JPO III pro rok 2019" ve výši 24.000,- Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace č. JMK061586/19/OKH dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-9/2019-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje prodej část pozemku parc. č. 1651/4 (díl "a" dle přiloženého geometrického plánu) (..............................)

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-9/2019-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje prodej části pozemku parc. č. 326 v katastrálním území Křížovice o výměře cca 400 m² (..............................)

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-9/2019-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zapracování smluvních podmínek (zbudování komunikace, vodovodního řadu, splaškové a dešťové kanalizace, rozvodů NN) do kupní smlouvy k nákupu (..............................)

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-9/2019-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje změnu usnesení č. ZM-34/2018 ve věci prodeje pozemku parc. č. 130/4 v katastrálním území Doubravník, (..............................)

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-9/2019-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o závodním stravování dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-9/2019-9:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje změnu Směrnice č. 8 Sociální fond městyse Doubravník a jeho čerpání - bod 5. odst. b) příspěvek na stravování dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-9/2019-10:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu č. 2017/8022 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-9/2019-11:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč (..............................)

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 1, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-9/2019-12:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Aktualizaci programu regenerace Městské památkové zóny Doubravník pro roky 2020 - 2024 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-9/2019-13a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník zařazuje do programu jednání bod č. 13 "Pravidla pro udělování čestného občanství městyse Doubravník".

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-9/2019-13b:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Pravidla pro udělování čestného občanství městyse Doubravník dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-9/2019-14a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník zařazuje do programu jednání bod č. 14 "Udělení čestného občanství p. Stanislavu Bělíkovi".

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-9/2019-14b:

Zastupitelstvo městyse Doubravník uděluje čestné občanství městyse Doubravník panu Stanislavu Bělíkovi za jeho celoživotní významné působení v oblasti kultury a společenského života, zejména jeho uměleckou tvorbou, která oslovuje široký region a prostřednictvím které šíří dobré jméno městyse Doubravníka.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0


V Doubravníku, 21. října 2019................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse