Lesy - opatření obecné povahy


Ministerstvo zemědělství vydalo 3. 4. 2020 nové opatření obecné povahy, kterým rozšiřuje územní působnost některých dosud platných opatření k řešení kalamitní situace v našich lesích. Pro vlastníky lesních pozemků jsem z tohoto materiálu připravil stručný výtah o co vlastně jde.

Na celém území ČR

  • Na kůrovcové souše (suché stromy lýkožroutem zcela opuštěné, které již kůrovcům neskýtají podmínky pro vývoj.) se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou. Dále však trvá povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci. Ostatní stromy, které by měly být vytěženy v nahodilé těžbě (např. zlomce a vývraty), musí být z lesních porostů průběžně odstraňovány a asanovány.
  • Holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku.
  • Pokud ani v prodloužených lhůtách vlastník lesa nestihne provést zalesnění holiny nebo dosáhnout zajištění lesního porostu, musí požádat věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů o další prodloužení lhůty.
  • Při zalesňování v období do 31. prosince 2022, odchylně od ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona, je možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého, který by se již neměl vysazovat v tak velkém měřítku.


V červených zónách

(červené zóny jsou vymezeny přílohou OOP, Doubravník najdete na str. 26) 

  • Vlastník lesa není povinen používat jako obranná opatření feromonové lapače a klást lapáky. Musí však aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci.
  • Při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší než 2 ha je povoleno, aby byly na pasece ponechány nezalesněné pruhy o šířce do 5 metrů, jeden od druhého ve vzdálenosti přiměřené terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy - minimálně však 20 metrů. Tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat nezalesněný pruh o šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště.
  • Pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný pruh nebo pruhy podle předchozího bodu, považují se tyto pruhy za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit plochu určenou k zalesnění v rámci plochy holiny.


Celý text této veřejné vyhlášky je k dispozici


Bezpečnost a ochrana zdraví

Pokud budou na pozemku určeném k plnění funkcí lesa ponechány stojící kůrovcové souše, je třeba, aby vlastník lesa vzal v potaz, že kůrovcové souše jsou nestabilní a mohou být zdrojem poškození majetku nebo i příčinou smrtelného úrazu. Bylo by dobré, kdyby s tím počítali i návštěvníci lesa.

Podle § 19 odst. 1 lesního zákona má v rámci práva obecného užívání lesů každý právo vstupovat na vlastní nebezpečí do lesa a sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Přitom je povinen dbát pokynů vlastníka, popř. nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

Podle § 20 odst. 1 písm. h) lesního zákona je v lesích zakázáno vstupovat do míst označených zákazem vstupu, a podle písm. i) je v lesích zakázáno vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví.


Petr Koukal