Revitalizace Kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku


Většina z vás pravděpodobně již slyšela o přípravě revitalizace kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku. Rádi bychom vás o tomto projektu nyní informovali podrobněji.

Není záměrem tohoto článku zamýšlet se nad architektonickou, duchovní, kulturní a společenskou hodnotou našeho kostela. Přesto je třeba uvést, že právě ona je základem celé snahy uchovat tento poklad v jeho kráse.

Farnost v minulosti o kostel vždy pečovala - podle vlastních sil a možností, i s pomocí obce a dalších státních i nestátních institucí. Jistě by bylo zajímavé rekapitulovat opravy celého areálu v minulosti. Možná se najde nějaký pamětník či badatel a napíše o tom do některého z příštích čísel Zpravodaje. Již nyní je však možné na základě letmých znalostí minulých snah opět smeknout před nadčasovou moudrostí starých pořekadel, že totiž v kostele je "práce jako na kostele". A to stále.

Význam celého areálu odpovídá významu rodu Pernštejnů, a my jsme na historii kostela pojící se s Pernštejny opravdu hrdí. Ale tak, jak přesahuje hranice našeho regionu význam a hodnota našeho kostela, přesahují je i jeho potřeby. Při kontinuálním a podrobném sledování stavu kostela jsme se přesvědčovali, že rozsah akutních potřeb této stavby je tak velký, že jej nelze zvládnout pravidelnou údržbou z finančních zdrojů farnosti ani s pomocí městyse, a bohužel ani s pomocí dotací kraje či státu. Národní dotace v poslední době pro tento areál byly více než štědré, avšak postup obnovy v takovém členění by znamenal proces trvající 100 let, a některé části obnovy by v dílčích krocích nebyly ani možné. Při takovém postupu by většina dnešních havárii blízkých stavů skončila opravdu havárií a současně by se méně vážné závady havarijními staly.

Po tomto zjištění jsme se museli začít ohlížet po větších zdrojích financí. Již v roce 2013 byl sestaven prvotní návrh obnovy, který vycházel z běžného ohledání. První pokus orientovaný na tzv. Norské fondy, jejichž podstatou měly být partnerské projekty společných témat v Norsku a v České republice, ztroskotal na odezvě z Norska - bohužel, my v Norsku máme samé dřevěné kostely, ne kamenné.

V roce 2014 se díky Ing. arch. Marii Veselé, tehdejší vedoucí stavebního odboru Biskupství brněnského, podařilo zařazení našeho kostela do indikativního seznamu Národních kulturních památek České republiky. Na základě tohoto zařazení se nám otevřela cesta k podání žádosti o dotace z Evropské unie, ovšem s nejistým výsledkem.

Od té doby začala příprava projektu na revitalizaci. Byl ustanoven pracovní tým složený z pracovníků památkové péče, zástupců investora a zástupců Biskupství brněnského. Současně vznikla pracovní skupina uvnitř farnosti. Nejprve bylo nutné přehodnotit všechny potřeby stavby, a to už za přítomnosti pracovníků památkové péče i odborníků jednotlivých profesí, vše ve spolupráci s technickými administrátory Biskupství brněnského Ing. Lukášem Jindrou a Ing. Josefem Kánským spolu s jejich vedoucím Ing. Alešem Taufarem. Projednávala se jednotlivá témata obnovy, organizační záležitosti a zejména rozsah obnovy. U tohoto bychom se mohli pozastavit.

Potřebné práce pro celkovou obnovu dle počátečního odborného odhadu výrazně přesáhly 100 mil. Kč. Tato částka by nebyla nereálná z hlediska Evropské unie. U každé dotace je však třeba zvážit míru povinné minimální spoluúčasti a dále vedlejší náklady, které jsou jako spoluúčast neuznatelné, avšak pro průběh projektu nezbytné. Ačkoli povinná spoluúčast byla velmi příznivá - pouhých 5 % uznatelných nákladů (dotace tedy 95 %) - pro farnost spolu s vedlejšími náklady by bylo nereálné v budoucích mnoha letech takovou částku shromáždit. Rozsah obnovy byl proto stanoven na 60 mil. Kč.

Byla odložena obnova těch částí, které nejsou havarijní, a zejména těch, které lze v dalších letech financovat s pomocí národních dotací.

Rozsah obnovy byl dále omezen hranicí kostela, která je v našem případě hranicí nepřekročitelnou z hlediska podpořitelnosti evropskými dotacemi. Proto jsme museli odložit záměr stavby veřejné toalety, obnovy ohradních zdí a obnovy okolí kostela.

Po stanovení rozsahu oprav byla vybrána jako generální projektant firma Stabil, s.r.o., která se ujala celkové projektové přípravy, a pro administraci projektu firma Simplypro, s.r.o., doporučená nám Biskupstvím brněnským na základě dobrých zkušeností z předchozí spolupráce na evropských projektech. Byl zajištěn úvěr ve výši 2,1 mil. Kč na projektovou přípravu včetně autorského dozoru.

V létě 2016 byla zahájena urychlená příprava projektu. Termín odevzdání žádosti v rámci aktuální výzvy programu IROP - 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, který byl stanoven na březen 2017, se podařilo dodržet jen díky předpřípravě a řadě předběžných konzultací. Osobním nasazením všech spolupracovníků, zejména pracovníků památkové péče a stavebního odboru v Tišnově, jsme podávali žádost dokonce i s pravomocným stavebním povolením.

Není snadné uspět v konkurenci společně hodnocených žádostí o dotace v rámci výše uvedeného programu. Následkem dlouhodobého podfinancování obnovy je totiž bohužel v havarijním stavu většina českých památek, navíc se ve výběru Národních kulturních památek, i těch indikativních, nachází mnoho skvostů. V hodnocení jsme získali všechny body, které jsme získat mohli - 95. Plný počet 105 bodů nám unikl kvůli přilehlé zahradě, na jejíž obnovu jsme žádat nemohli, a budoucímu dennímu zpřístupnění kostela, které by nebylo v silách farnosti zajistit. V prvém kole hodnocení jsme tak skončili druzí pod čarou. Smutek se mísil s ulehčením, že ta práce tedy nebude na nás, ale na jiné generaci. Nicméně režim odpočinku jsme museli brzy přerušit, neboť v dalším kole jsme byli vybráni a v říjnu 2018 jsme obdrželi oznámení o přidělení dotace, tzv. Právní akt.

Znovu jsme se tedy museli ponořit do projektu a připravit podrobné požadavky na zhotovitele. V této fázi již bylo třeba přizvat budoucí technický dozor, protože ten musí při své práci detailně znát projekt i důvody jeho nastavení a současně je třeba, aby projekt pomohl korigovat z hlediska svých zkušeností na stavbě. Proto byla vybrána firma pro provedení výběrových řízení PMA, s.r.o. Ta vzápětí zahájila výběrová řízení na technický dozor a koordinátora bezpečnosti práce. Farní pracovní skupina současně provedla výběr poskytovatele úvěru, protože celý projekt bude třeba po etapách předfinancovat.

Poté byla na základě dalších požadavků památkové péče doplněna projektová dokumentace a všechny položkové rozpočty byly prověřeny a zpracovány tak, aby mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele.

***[plná velikost]

Projekt by měl řešit obnovu kostela vně i uvnitř - soustřeďuje se zejména na havarijní stavy a na obnovu hrobky Mitrovských.

Byl rozdělen na několik částí: stavební část, restaurátorskou část a vedlejší aktivity.

Stavební část zahrnuje všechny stavební činnosti a restaurátorské práce úzce související se stavbou: potřebné statické zajištění, kompletní obnovu střechy věže, obnovu schodiště věže, obnovu některých prvků krovu hlavní lodi včetně sanktusníku, kompletní obnovu střechy ochozu hrobky Mitrovských, restaurování vnějších mramorových prvků, obnovu vnějších renesančních omítek kostela, obnovu omítek věže, obnovu vnějších i vnitřních omítek hrobky, obnovu vitráží, sanační a ventilační opatření včetně větracích kanálů uvnitř i vně kostela, okapový chodník, obnovu elektroinstalace v celém objektu včetně nového vnitřního osvětlení, ozvučení, elektronické zabezpečení a protipožární systém, obnovu hromosvodu, pořízení topných těles - soubor vyhřívaných sedáků, částečné přeložení mramorové dlažby, obnovu omítek v lodích v místech degradovaných vlhkostí a výmalbu vnitřních prostor kostela.

Restaurátorská část zahrnuje: restaurování lavic kostela a hrobky Mitrovských, restaurování umělých mramorů spodních částí oltářů, restaurování zvonů, restaurování litinových plášťů rakví (sarkofágů) v hrobce Mitrovských, restaurování vstupních dveří, restaurování ozdobné vstupní mříže do kaple hrobky a restaurování dřevěných pódií oltářů.

Vedlejší aktivity zahrnují: přípravnou fázi, inženýrskou činnost a dozorovou činnost, dotační management, provádění výběrových řízení, pořízení samostatných souborů mobiliáře, obnovu mříží vstupních dveří kostela, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, obnovu liturgického prostoru presbytáře a digitalizaci objektu.

Výběrové řízení na zhotovitele bylo připraveno a vyhlášeno na podzim 2019 a v této chvíli se blíží k závěru. Zahájení realizace by pravděpodobně mělo proběhnout v červnu letošního roku.

Celkové uznatelné náklady projektu jsou předpokládány ve výši 61 mil. Kč, z toho 58 mil. Kč je přislíbená dotace, 3 mil. Kč je povinná spoluúčast farnosti. Vedlejší neuznatelné náklady jsou předpokládány ve výši 2,5 mil. Kč rovněž z farních prostředků. Předpokládá se, že farnost bude splácet úvěr po dobu 20 roků.

Financování realizace celé obnovy musí být ukončeno v polovině roku 2023.

Nemohli jsme zde uvádět všechny podrobnosti projektu. V průběhu realizace obnovy vás s nimi budeme postupně seznamovat, případně budeme zveřejňovat další informace na stránkách farnosti www.farnostdoubravnik.cz.

Již nyní musíme poděkovat všem dárcům za podporu projektu. Projekt podpořil IROP, Jihomoravský kraj, městys Doubravník a další dárci. Protože však na povinnou spoluúčast nemohou přispívat státní instituce, prosíme o podporu každého z vás. Přispívat můžete na bankovní účet č. 1921329993/0800, jako variabilní symbol uveďte 1535. Kontaktovat nás můžete na telefonu 566 566 297 nebo 731 235 060.


Za farnost Doubravník
Barbora Šenkyříková a Josef Gerbrich

  Městys Doubravník