Usnesení č. ZM-16/2020 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  15. října 2020


Přítomno: 9 členů zastupitelstva

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-16/2020-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Vlastimila lahodu a Ing. Víta Hertla.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-16/2020-2a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy zápisu.Usnesení č. ZM-16/2020-2b:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-16/2020-3a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s p. Františkem Novotným dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-16/2020-3b:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s p. Ing. Janem Alexou dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-16/2020-4a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Doubravník za rok 2020 dle přílohy zápisu.Usnesení č. ZM-16/2020-4b:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí dle přílohy zápisu.V Doubravníku, 19. října 2020

................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse