Usnesení č. ZM-20/2021 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  4. března 2021


Přítomno: 12 zastupitelů - viz prezenční listina, od 18:40 11 zastupitelů (jednání opustil Ing. Boček), od 18:45 12 zastupitelů (na jednání se dostavil Ing. Záhora), od 18:50 13 zastupitelů (na jednání se vrátil Ing. Boček)

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-20/2021-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Karla Bočka a Ing. Vlastimila Lahodu.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-20/2021-2a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Dotační program z rozpočtu městyse Doubravníka na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti pro rok 2021 dle přílohy zápisu a souhlasí s alokovanou podporou ve výši 80 tis. Kč.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-20/2021-2b:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Dotační program z rozpočtu městyse Doubravníka na podporu obnovy kulturních památek a obnovy nemovitostí v MPZ Doubravník pro rok 2021 dle přílohy zápisu a souhlasí s alokovanou podporou ve výši 200 tis. Kč.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-20/2021-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup pozemku parc. č. 187/3, ostatní plocha o výměře 14 m² v katastrálním území Doubravník za cenu 100,- Kč/m² z majetku Římskokatolické farnosti Doubravník.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-20/2021-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Doubravník za rok 2020.V Doubravníku, 8. března 2021

................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse