Pracovní rok 2020


Obec zahájila loňský pracovní rok kompletní obnovou dalšího z bytů na D6.

Jednalo se o byt v přízemí. Zásadním bodem k řešení byla vlhkost. Nejprve byl proveden průzkum vlhkosti v celé stavbě a návrh sanace. Poté jsme provedli odstranění všech omítek. Následovně jsme prověřili stav kanalizace v této části domu. Zjistili jsme, že u jedné z kanalizačních trubek už neexistuje navazující podzemní část. V tom místě patrně docházelo k trvalé dotaci podloží vodou. Proto bylo rozhodnuto o přepojení této kanalizační linky do kanalizace vedoucí průjezdem na ulici. Dále už se realizace injektáže ujala odborná firma na sanace vlhkosti staveb - firma ESOX spol. s r. o. , která provedla injektáž tzv. chemickou clonu proti vzlínající zemní vlhkosti do zdiva. Sanační omítka má smysl být aplikována pouze v místech, kde již zdivo není dotováno vlhkostí. My jsme toto měli zajištěno, a tak se naši zaměstnanci mohli pustit do tvorby omítek. Byt byl kompletně zrekonstruován včetně vodoinstalace, kanalizace, elektroinstalace, omítek, obkladů i zařízení. Společně s bytem byla opravena i část chodeb. Náklady této obnovy vyšly na 253 tisíc korun českých.Snížení stropů sádrokartonem, připravená elektroinstalace, odstraněné zasolené omítkyObkládání koupelny


Optimalizace čistírny odpadních vod

Pokračovali jsme dále prací na optimalizaci dešťové zdrže naší čistírny odpadních vod, která umožní lépe zachycovat hrubé nečistoty vod, které přitékají zejména při vydatných deštích. Přípravným krokem byla přeložka středotlakého plynovodu, kterou spolu s námi a Vítkem Lukáškem prováděl GridServices (dnes už vlastně GasNet). Byla vytvořena výusť na toku řeky. Situaci nám komplikovaly letní srážky, které zvedaly hladinu řeky tak, že práce musely být pozastaveny. Byl vystavěn nový měrný objekt s tzv. Parshallovým žlabem. Zřízeno bylo nově i potrubní vedení mezi těmito objekty. Množství vody na tomto odtoku z ČOV jsou měřeny zvlášť a zvlášť jsou měřeny vody přečištěné. Dále jsme instalovali zásobní nádrž na prefloc (síran železitý) o objemu jednoho metru kubického včetně dávkovací stanice. V ní jsou umístěna dvě dávkovací čerpadla, která budou prefloc pravidelně v časových intervalech dávkovat do dosazovacích nádrží. Tam má tato látka za úkol srážet fosfor, který se díky tomu usadí v kalu a neodtéká tak do řeky. Opatření jsme provedli dle instrukcí Povodí Moravy, s.p., jehož záměrem je snížit eutrofizaci řek. Přítomnost fosforu spolu s dusíkem ve větším měřítku znamená zarůstání vod sinicemi a řasami, jak to známe z nedávné situace na Brněnské přehradě. I když množství fosforu na odtoku z naší ČOV splňuje nároky legislativy, chápeme tuto snahu Povodí a chceme tímto přispět ke zlepšení situace. Projekt připravil Jaroslav Rakušan spolu s Jaroslavem Stupkou, akci dozoroval Ing. Arch. Radomír Haška. Elektroinstalaci provedl Pavel Humpola. Na zemních pracích se podíleli Vítek Lukášek a zejména Zdeněk Starý. Celkové náklady na akci jsou jeden milion korun českých včetně nákladů na mzdy našich pracovníků. Akci podpořil Jihomoravský kraj z dotačního programu v oblasti vodního hospodářství.

Akce "ČOV Doubravník - srážení fosforu, měření dešťových odpadních vod" byla financována za přispění Jihomoravského kraje. 
Usazení dávkovacího zařízeníPoložení potrubí směrem k nové výustiUsazování spojné šachty


Herní plácek na Horním Rakovci

V roce 2016 byla odstraněna zprostřed plácku u Koukalových vodárna, která mnoho let již téměř neplnila svoji původní funkci, pouze sloužila jako předimenzovaná elektroměrová skříň. Trochu nás brzdila nutnost vyjednat přesun elektrického vedení a postavit i pro soukromé vlastníky zídku, do které by mohly být tyto skříně převedeny. V běhu loňské sezóny jsme vyhověli žádostem ze strany obyvatel Horního Rakovce na další vylepšení tohoto plácku. Nejprve proběhla řádná příprava, kdy naši chlapci u obce sbírali kamení na polích i v lesích. Takové, aby stavba zídky byla co nejpřirozenější a navíc sběrem proběhl i užitečný úklid kamení. Byla vystavěna zídka včetně plotu se záchytnou sítí, proveden kryt na studnu, upraven povrch, osazeno rostlinami. Náklady na obnovu vyšly na 220 tisíc korun českých včetně mezd. V letních přívalech deště si však místo řeklo ještě o úpravy tak, aby voda nestrhávala štěrkový povrch. Řešení provedeme snad v letošním roce a na závěr areál opatříme bránou a stojany na síť. 

Obnova sociálního zázemí ZŠ a vodovodních přípojek

Sociální zázemí v budově naší základní školy již dlouhou dobu svými dispozicemi a zařízením neodpovídalo standardům dnešní doby. Navíc byla již omezena i jeho funkčnost. Členové naší stavební komise připravili návrh úprav sociálního zázemí. Návrh byl na jaře projednán s dotčenými institucemi. V průběhu léta tak naši pracovníci zahájili pod vedením Ing. Miroslava Jedličky práce na obnově sociálního zázemí, kuchyně i nově zřízené třídy. Obnovena byla kompletně elektroinstalace, vodoinstalace i kanalizace v uvedených prostorách, k čemuž jsme si přizvali firmy, se kterými dlouhodobě dobře spolupracujeme - Pavel Humpola, Pavel Bílý, Alois Čupr. Výběr obkladů i zajištění kompletní dodávky kuchyňské linky provedly paní učitelky se svými kolegyněmi ze ZŠ a myslím, že se jim velmi povedl. Výmalbu provedl pan Sedláček. Na závěr byly pořízeny nové dveře. Celkové náklady přesáhli 800 tisíc korun českých včetně mezd našich pracovníků. Snad současný vzhled budete moci posoudit při nějaké z dalších akcí naší základní školy.

Využili jsme dále prázdné ZŠ a domluvili se s provozovatelem naší vodovodní sítě Brněnské vodárny a kanalizace na rekonstrukci připojení základní školy, budovy č.p. 13 a hasičky. K tomu nás přivedl stav přípojky ve sklepení základní školy a potřeba připojení obnovit. Patrně z důvodu historického vedení vody z doubravnických studní (pravděpodobně Koktových pramenů), bylo potrubí nejprve přivedeno pod silnicí do šachty u soch sv. Šebestiána a poté znovu pod silnicí zpět směrem do průjezdu k hasičce. Navíc přípojky k jednotlivým domům neměly vlastní venkovní uzávěry. Obnova sítí pod zemí, ale i v budovách je vždy velkým dobrodružstvím a ani tentokrát nechybělo překvapení, když se nám ohlásili majitelé části domu č.p. 123 a školní jídelna, že jim z nějakého důvodu nejde voda. A tak jsme zjistili, že oproti pasportu tato přípojka navíc zásobuje nemovitosti někde úplně jinde. Vzhledem k tomu, že nás tlačil čas, protože se blížil zářijový návrat dětí do škol, bylo nutné akci ukončit v určité fázi. Akci financovaly Brněnské vodárny a kanalizace. V létě tohoto roku je v plánu pokračovat v revizi přípojky na hasičku a v jejím řádném oddělení. Současně máme v plánu revizi přípojky kanalizace budovy školy z důvodu určitých známek podmokání budovy.


Hrob prof. Jana Koldy

V závěru sezóny jsme provedli obnovu hrobu prof. Jana Koldy. Nejprve byly pomník, urna a zákrytová deska převezena do dílny nedvědického kameníka Pavla Cvrkala. Ten zjistil, že zareznutí zákrytové desky prochází celým jejím průřezem. A tedy zbroušením povrchu by nevedlo k odstranění. Bylo rozhodnuto pořídit novou. Pod teraco obrubami nebyl základ, pouze byly položeny dvě nad sebou. Z toho důvodu byly obruby nesoudržné. Naši pracovníci odstranili staré teraco obruby, pařezy vzrostlé túje, vrostlé do celého hrobového místa. Vytvořili řádný základ. Práce v prostoru našeho hřbitova jsou mnohem náročnější. 

Proto městys zakoupil motúčko (kolečko s elektropohonem), které alespoň trochu odlehčí tuto práci. Po uzrání betonového základu byly položeny vrchní části hrobu. Kamenická část obnovy stála 85 tisíc korun českých. Její realizaci podpořil Jihomoravský kraj 20 tisíci korunami českými. 


Milí spoluobčané, častější údržbu trávy v průběhu roku jsme omezili, abychom mohli pracovat na výše uvedených akcích. I já mám ráda všechno dobře posečené a upravené, ale tentokrát jsem dala přednost zásadnějším úpravám. Věřím, že proběhlé akce přispějí ke zvýšení komfortu i ke snadnější údržbě. A nyní naopak. Se začátkem roku jsme spolu se stavební komisí naplánovali rekonstrukci toalet na Staré radnici. Mužstvo našich pracovníků u obce se však v průběhu svátků a s novým rokem zúžilo na dva muže, kteří byli krátce po prodělání onemocnění covid. Současně začal sněhový maratón a následně i velké mrazy. V tomto stavu jsem musela upustit od plánu zahájit práce na rekonstrukci WC, protože by znamenaly pouhé zahájení a na rozdíl od neposečené trávy neošetřené chodníky a silnice nepočkají. I tak to bylo pro dva stálé zaměstnance, oslabené prodělanou nemocí covid, náročné. Pomáhal, kdo mohl. Technika, jak se zdá také chytla infekci a v jednu chvíli jsme měli na zimní úklid zejména lopaty. V těchto dnech je obnova veřejných toalet již zahájena a my postupně odhalujeme záhady sítí v této budově. V zadní části dvoru Staré radnice jsme provizorně zprovoznili 2 staré záchody pro uživatele stavby. Pro turisty se pokusíme zajistit jiné, náhradní řešení.

Na jaře bude probíhat přeložka vodovodu a kanalizace nad Zahradnictvím - zhotovitel firma TVM stavby, s.r.o a ošetření lip na náměstí odbornou firmou BAOBAB - péče o zeleň s.r.o..

Za uplynulý rok bych ráda poděkovala všem svým nejbližším spolupracovníkům - Zdeňkovi Šikulovi, Marušce Čechové, Vladimíru Švestkovi, Marušce Němcové, Jaroslavu Krézkovi, Renatě Válkové, Evě Dvořákové, Alici Lukáškové, Vlastě Slané, Aničce Žákové, Marcelu Křenkovi, Honzovi Cimbálníkovi, Petrovi Brackovi a mému zástupci - Jirkovi Rousovi. Všem radním i zastupitelům, předsedům komisí a výborů i jejím členům, všem spolupracujícím osobám, zásahové jednotce našich hasičů a všem pracovníkům naší školy a školky. I brigádníkům. Tihle ti všichni tu jsou a pracují na tom, aby se nám tu žilo dobře. Jejich práci nejen v tomto souhrnu, ale i vně můžete sledovat. Občas se sice něco nepovede, občas se na řešení konkrétních situací můžeme neshodnout, ale pokud mohu soudit - "berou to za své". A to je to nejdůležitější.


Barbora Šenkyříková