Usnesení č. ZM-21/2021 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  15. dubna 2021


Přítomno: 13 zastupitelů

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-21/2021-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-21/2021-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu RNDr. Petra Navrátila a Ing. Miroslava Jedličku.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-21/2021-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy zápisu.Usnesení č. ZM-21/2021-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy zápisu.Usnesení č. ZM-21/2021-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje záměr změny územního plánu dle žádosti - viz příloha zápisu (změna využití pozemků parc. č. 1213/2 a 1213/3 v katastrálním území Doubravník z orné půdy/ostatní plochy na plochu pro bydlení).

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-21/2021-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup části pozemku parc. č. 460/16 o výměře 412 m², ozn. v GP jako díl "b" a část pozemku parc. č. 467 o výměře 35 m², ozn. v GP jako díl "d" (dle geometrického plánu č. 833-1/2021 jako budoucí parc. č. 460/33 o výměře 447 m²) v katastrálním území Doubravník (..................................).

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-21/2021-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup části pozemku parc. č. 485 o výměře 407 m², ozn. v GP jako díl "e" a část pozemku parc. č. 460/19 o výměře 38 m², ozn. v GP jako díl "c" (dle geometrického plánu č. 833-1/2021 jako budoucí parc. č. 485/2 o výměře 445 m²) v katastrálním území Doubravník (..................................).

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-21/2021-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup části pozemku parc. č. 492 o výměře 1297 m², ozn. v GP jako díl "f" a části pozemku parc. č. 460/14 o výměře 1 m², ozn. v GP jako díl "a" (dle geometrického plánu č. 833-1/2021 jako budoucí parc. č. 492/2 o výměře 1298 m²) v katastrálním území Doubravník (..................................).

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-21/2021-9:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje účast městyse na dražbě pozemku parc. č. 1083/3 v katastrálním území Doubravník a pověřuje starostku určením maximální výše příhozu za městys a zaplacením dražební jistiny ve výši 25 300,- Kč.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-21/2021-10:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup pozemků parc. č. st. 407 a parc. č. 389/10 v katastrálním území Doubravník (..................................).

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 1, zdržel se: 1V Doubravníku, 22. dubna 2021

................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse