Usnesení č. ZM-23/2021 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  2. září 2021


Přítomno: 8 zastupitelů

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-23/2021-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-23/2021-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Zdeňka Kundratu a Ing. Miroslava Truhláře.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-23/2021-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Zprávu o hospodaření městyse Doubravník k 30. 6. 2021.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-23/2021-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k 30. 6. 2021.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-23/2021-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Druhé kolo dotačního programu na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti s následujícími podmínkami:

  • alokovaná částka 50 tis. Kč
  • termín podání žádosti: 10. 11. 2021
  • termín čerpání 1.1.2021 do 31. 12. 2021
  • termín vyúčtování: 28.2.2022
  • s žadateli, kteří již uzavřeli VS o přidělení dotace v roce 2021 bude přidělení dotace v druhém kole řešeno formou dodatku k původní smlouvě

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-23/2021-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK070465/21/ORR dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-23/2021-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje finanční dar ve výši 100 tis. Kč následujícím obcím postiženým živelnou katastrofou: Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky a Hodonín Lužice, každé z nich 25 tis. Kč

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

V Doubravníku, 7. září 2021

................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse