Komplexní pozemkové úpravy v Doubravníku


V současné době probíhají v katastru Doubravník komplexní pozemkové úpravy, které mají za cíl zejména zajištění přístupnosti zemědělských pozemků, zpřesnění hranic, jejich optimalizaci a návrh dalších prvků v krajině.

Velmi často se setkáváme s tím, že cesty jsou na soukromých pozemcích, ačkoli slouží všem a vlastníci tak mnohdy nechtě suplují úkol obce či státu. Průběžně se snažíme cesty obnovovat a udržovat, ovšem pouze v rámci našich možností a sledujeme, jak často dochází k jejich degradaci. V rámci pozemkových úprav budou cesty řešeny nejen vlastnicky, ale i projektově.

Do pozemkových úprav jsou zahrnuty pouze zemědělské pozemky v extravilánu obce (pouze výjimečně v intravilánu) a další s nimi souvisejících. Jejich rozsah je stanoven tzv. Obvodem komplexních pozemkových úprav. Vlastníci dotčených pozemků jsou a budou informováni o postupu zpracování a návrhu opatření. Prosím vlastníky, aby se, pokud budou moci, účastnili všech schůzek, na které budou pozváni. Zejména však tam, kde se bude jednat o hranicích jejich pozemků. Mohou rovněž pověřit jinou osobu zastupováním.

Jednotlivé kroky úprav:


- Městys Doubravník zažádal pozemkové úpravy1/2016
- Zahájeny KoPÚ dle zákona 139/2002 Sb.3.5.2016
- Byla podepsána smlouva se zhotovitelem29.8.2020
- Přípravné práce (viz popis níže)do 29.4.2022
- Návrh nového uspořádání pozemkůdo 31.10.2023
- Mapové dílodo 1 měsíce od výzvy zadavatele
- Předpokládaný zápis do katastru nemovitostíléto 2024
- Vytyčování pozemkůpo zápisu do katastru nemovitostíCo jednotlivé kroky obsahují:


 • PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
  • revize a doplnění stávajícího bodového pole a podrobného polohového bodového pole
  • podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ
  • rozbor současného stavu
  • upřesnění obvodu KoPÚ
  • soupis nároků vlastníků


 • NÁVRHOVÉ PRÁCE
  • vypracování plánu společných zařízení
  • návrh nového uspořádání pozemků
  • kompletní dokumentace PSZ a nového uspořádání pozemků


 • MAPOVÉ DÍLO
  • digitální katastrální mapa


 • VYTYČENÍ POZEMKŮ DLE ZAPSANÉ DKM
  • žádost na pobočku, vytyčení probíhá v průběhu vegetačního klidu - zpravidla po 1.10. běžného roku až do začátku vegetační doby. Právo na vytyčení pozemků po PÚ nezaniká- VÝMĚRA ZAHRNUTÁ DO OBVODU KoPÚ:242,58 ha
- VÝMĚRA ZE SOUSEDNÍCH K.Ú. - BORAČ0,7232 ha
- VÝMĚRA POZEMKŮ NEŘEŠENÝCH DLE § 2 ZÁKONA0,1107 ha
- POČET VSTUPUJÍCÍCH LV V K.Ú. DOUBRAVNÍK114
- POČET VSTUPUJÍCÍCH LV V K.Ú. BORAČ0,1220 ha
- POČET VLASTNÍKŮ:133
- POČET ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ: (VLASTNÍCI A BŘEMENÍCI)148
- POČET PARCEL VSTUPUJÍCÍCH:1011
- POČET NEŘEŠENÝCH PARCEL:6 ( 1220 m2)


Pozemkové úpravy jsou na žádost nadpoloviční většiny vlastníků zemědělské půdy řešeny Státním pozemkovým úřadem v Brně. Celý průběh do úrovně projektové přípravy je hrazen státem. Samotná realizace jednotlivých navržených prvků však bude již předmětem dotací, o které bude po schválení pozemkových úprav a zanesení změn do katastru, žádat buď pozemkový úřad nebo obec sama. Samozřejmě lze realizace provádět i z vlastních prostředků obce.

Zhotovitel - sdružení firem - Frutas, spol. s r. o a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o. - byl vybrán výběrovým řízením v roce 2020. Za Státní pozemkový úřad povede úpravy Ing. Ludmila Podracká. Další podrobnosti budeme zveřejňovat na webových stránkách městyse, kde jsme zřídili pro vás oddíl, který by měl obsahovat zásadní informace týkající se dění v těchto úpravách.

Od jarních měsíců probíhá zaměřování území. V průběhu jste mohli v krajině nalézt žlutě označené kolíky, které znamenají ohraničení silnic, cest a toků. Nyní se postupně objevují i kolíky označené červeně, které označují vyměřování obvodu úprav. Prosím, abyste tato značení nechávali na místě. Žádné z těchto kolíků nejsou značením úprav.

Budete-li mít dotazy, připomínky či náměty k čemukoli, týkajícímu se pozemkových úprav, obracejte se prosím na paní Ing. Ludmilu Podrackou (tel.: 606 644 730), případně na mne a já zprostředkuji předání.

Od zahájení k realizaci je mnohaletá práce, věřím však, že přispěje ke zlepšení prostupnosti i stavu naší krajiny.


Barbora Šenkyříková • Více informací a podrobnosti KoPÚ   Z D E