Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


Prezident České republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na 8. a 9. října 2021.

U nás v městysi Doubravníku je zřízen jeden volební okrsek a volební místnost se nachází v prvním poschodí budovy úřadu městyse - Doubravník č.p. 33. Osoby se zhoršenou pohyblivostí nebo maminky s kočárkem mohou při vstupu do budovy využít i venkovní výtah.


Volební místnost bude otevřená pro hlasování
  • v pátek 8. října od 14 do 22 hodin
  • v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.


Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je jeho hlasování neplatné. Podrobný návod pro hlasování v těchto volbách obdrží každý volič spolu s hlasovacími lístky.

Pokud se nebudete v době voleb zdržovat v místě trvalého pobytu, můžete na úřadě požádat písemně nebo osobně o voličský průkaz již nyní. Nejpozději však do 1. 10. poštou či datovou schránkou a do 6. 10. osobně. Voličské průkazy budou předávány či zasílány od 23. září.

Jako vždy bude k dispozici přenosná volební schránka pro ty, kteří by se do volební místnosti z důvodu i třeba jen aktuálně zhoršené kondice mohli dostavit jen stěží nebo vůbec. Neváhejte nás informovat buď telefonicky na úřad (566 566 331, 724 159 584) nebo přes své sousedy či zastupitele, kteří budou nejpozději 3 dny před volbami roznášet hlasovací lístky.

Prozatím nejsou známy přesné instrukce vzhledem k prevenci před nákazou Covid a platí tedy obecná pravidla o používání respirátorů v uzavřených prostorách a další.


Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Vláda České republiky schválila zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 č. 296/2021 Sb.

Zákon umožní hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021 i osobám, jimž bude v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

POZOR: zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.

Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

  • Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu (6. října) od 8 do 17 hodin.
  • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne (8. října) do 18 hodin.
  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (7. října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise složené ze tří osob jmenovaných ředitelem krajského úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. Umístění volebních stanovišť a kontakty na krajské úřady pro zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku zveřejní krajské úřady 15 (umístění), resp. 10 (kontakty) dní před prvním dnem voleb. Uvedené informace budou též zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.


Volby jsou hlavní nástrojem demokracie, proto jej neváhejte využít. Vybíráte za sebe zástupce, kteří jsou Vám nejen sympatičtí, ale zejména by měli být schopni s plnou odpovědností, morální úrovní a podrobnou znalostí problematiky, posuzovat vše, co se týká života naší společnosti.


Barbora Šenkyříková