Usnesení č. ZM-24/2021 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  7. října 2021


Přítomno: 8 zastupitelů

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-24/2021-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-24/2021-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Jiřího Ozdobinského a Petra Šibora

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-24/2021-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o partnerství s dobrovolným svazkem obcí Tišnovsko na spolufinancování nákupu 2 ks velkoobjemového kontejneru.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-24/2021-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2021 včetně výše příspěvku městyse Doubravníka 64.200,- Kč.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-24/2021-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje směnu části pozemku parc. č. 412/2 o výměře 660 m² (dle geometrického plánu č. 840-106/2021 jako budoucí parc. č. 412/13 o výměře 1 m²) (............) za část pozemku parc. č. 412/5 o výměře 113 m² (dle výše uvedeného geometrického plánu jako budoucí parc. č. 412/15 o výměře 24 m² a 412/14 o výměře 7 m²) a za část pozemku parc. č. 412/12 o výměře 27 m² (dle výše uvedeného geometrického plánu jako budoucí parc. č. 412/16 o výměře 3 m²) (............), vše v katastrálním území Doubravník s dokoupením rozdílu výměr budoucích pozemků (............).

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-24/2021-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup části pozemku parc. č. 190/1 o výměře 3225 m² (dle geometrického plánu č. 824-94/2020 jako budoucí parc. č. 190/4 o výměře 275 m²) a části pozemku parc. č. 190/3 o výměře 1535 m² (dle výše uvedeného geometrického plánu jako budoucí parc. č. 190/5 o výměře 168 m²), vše v katastrálním území Doubravník (............). Městys Doubravník jako povinný zřizuje k části pozemku parc. č. 191/1 ozn. v GP jako A, k parc. č. 190/5 ozn. v GP jako B a k parc. č. 190/4 ozn. v GP jako C časově neomezené a bezúplatné věcné břemeno - služebnost cesty a stezky ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 180/1, 181/1, 190/1 a 190/3. Městys Doubravník přebírá jako povinný věcné břemeno užívání V-921/2003-745 ve prospěch oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. na budoucích pozemcích parc. č. 190/4 a 190/5.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-24/2021-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na obnovu kulturní památky s panem Františkem Novotným na II. etapu obnovy truhlářských prvků - oprava a výměna oken a další související práce.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

V Doubravníku, 11. října 2021

................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse