Usnesení č. ZM-25/2021 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  11. listopadu 2021


Přítomno: 11, od 18:50 12 zastupitelů

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-25/2021-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-25/2021-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Vlastimila Lahodu a Mgr. Petra Šenka.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-25/2021-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Hospodaření městyse Doubravník k 30. 9. 2021 dle přílohy zápisu bez výhrad.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-25/2021-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k 30. 9. 2021 dle přílohy zápisu bez výhrad.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-25/2021-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje revokaci usnesení č. ZM-24/2021-7, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace z Programu obnovy a regenerace MPZ panu Františkovi Novotnému, čímž se ukončuje platnost veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace příjemci - předchozímu vlastníkovi domu č.p. 72 p. Františku Novotnému.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-25/2021-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení dotace ve výši 160 tis. Kč z Programu regenerace MPZ 2021 na akci Druhá etapa obnovy truhlářských prvků - oprava a výměna oken a další související práce panu Jaroslavu Navrátilovi, bytem Trpín 60 a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-25/2021-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje revokaci usnesení č. ZM-22/2021-18, kterým byla přidělena dotace z rozpočtu městyse Doubravník ve výši 50 tis. Kč panu Františkovi Novotnému na obnovu oken na nemovitosti č. 72, čímž se ukončuje platnost veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace příjemci - předchozímu vlastníkovi domu č.p. 72 p. Františku Novotnému. Nevyužité finanční prostředky dotace budou vráceny na účet městyse do 15 dnů od data přijetí tohoto usnesení.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-25/2021-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení dotace z dotačního programu městyse Doubravník ve výši 50 tis. Kč novému majiteli nemovité památky č.p. 72 - p. Jaroslavu Navrátilovi na obnovu oken na této nemovitosti.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-25/2021-9:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje prodloužení lhůty pro čerpání výše přidělené dotace do 30. 6. 2022 a lhůtu pro vyúčtování dotace do 31. 7. 2022.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-25/2021-10:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Veřejně závaznou vyhlášku městyse Doubravník č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-25/2021-11:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Veřejně závaznou vyhlášku městyse Doubravník č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-25/2021-12:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje směnu části pozemku parc. č. 192/2 (dle geometrického plánu č. 824-94/2020 jako budoucí parc. č. 192/2 o výměře 276 m²) (.................) za část pozemku parc. č. 191 (dle výše uvedeného geometrického plánu jako budoucí parc. č. 191/2 o výměře 7 m² ) a za část pozemku parc. č. 287/7 (dle výše uvedeného geometrického plánu jako budoucí parc. č. 287/57 o výměře 19 m²) z majetku městyse Doubravník, vše v katastrálním území Doubravník (.................).

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-25/2021-13:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-25/2021-14:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK073814/21/OK na realizaci projektu Obnova oken a balkonových dveří Závojského (Koldovy) vily - I. etapa.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-25/2021-15:

Zastupitelstvo městyse Doubravník se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění (nákupu cisternové automobilové stříkačky) a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

V Doubravníku, 16. listopadu 2021

................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse