Usnesení č. ZM-28/2022 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  3. března 2022


Přítomno: 11, od 19:00 hod. 12 zastupitelů

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-28/2022-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-28/2022-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Karla Bočka a RNDr. Petra Navrátila.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-28/2022-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-28/2022-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník souhlasí s poskytnutím ubytovacích prostor pro válečné běžence z Ukrajiny. Výběr prostor svěřuje ZM starostce ve spolupráci s Komisí sociální a zdravotní.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-28/2022-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník vyjadřuje souhlas s investičním záměrem a s předložením žádosti o dotaci k projektu: "Vybudování multifunkčního sportoviště v Doubravníku" žadatelem Tělocvičná jednota Sokol Doubravník, v rámci programu č. 16252: Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024, výzvy: REGIONY 2022, Národní sportovní agentury.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-28/2022-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Strategický plán rozvoje sportu 2022 - 2028 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0V Doubravníku, 4. března 2022................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse