Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů


"Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku", reg.č. CZ.05.3/29/0.0/0.0/19_126/0011673


   


Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko získal v rámci žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí prioritní osy 3 - "Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika", specifického cíle 3.2- "Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů", výzva č. 126, dotaci ve výši 7 482 522,33 Kč.

Městys Doubravník byl jedním z celkově 22 subjektů zapojených do tohoto projektu. Samotný projekt řešil pořízení nádob a velkoobjemových kontejnerů určených ke třídění odpadů v obcích na Tišnovsku ( Borač, Březina, Dolní Loučky, Doubravník, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Kuřimská Nová Ves, Lomnice, Lomnička, Maršov, Nedvědice, Olší, Předklášteří, Rašov, Skalička, Synalov, Štěpánovice, Tišnov, Vohančice, Vranov).

Celkem bylo pořízeno 6 647 ks nádob o objemu 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l i 2150 l (papír, plast, bioodpad, oleje a tuky), dodavatelem kterých byla firma MEVA-TEC, s.r.o. se sídlem v Roudnici nad Labem. Naše obec tak pro své občany zajistila 100 ks nových nádob, které jsou prostřednictvím uzavřených darovacích smluv rozdány zájemcům o třídění odpadu do užívání.

Část obcí byla díky projektu svazku Tišnovsko vybavena i velkoobjemovými kontejnery o objemu v rozsahu od 1,65 m3 až 16 m3. Dodavatelem a výrobcem těchto kontejnerů byla česká firma KOVOK kontejnery, s.r.o. z Jeseníku.

Městys nyní může tedy využívat tento kontejner o objemu 3 m3, umístěny na našich ulicích (např. u sokolovny, Stínadla...). Realizace projektu předpokládá snížení směsného komunálního odpadu kolem 30-40%, s plánovanou nově vybudovanou roční kapacitou 594,6 tun odpadu. Věříme, že tuto možnost rozšířeného třídění odpadů naši občani rádi využijí.


  • Celkové způsobilé výdaje: 8 802 967,45
  • DOTACE EU: 7 482 522,33 Kč ( 85%)
  • Vlastní zdroje financování: 1 320 445,12 Kč ( 15%)
  • Datum zahájení realizace projektu: 18.8.2021
  • Datum ukončení realizace projektu: 23.12.2021


Projekt je spolufinancován Evropskou unii - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.