Zprávy z pokračování revitalizace našeho kostela


V poslední době nejvýraznější změnou pro okolojdoucí bylo sesazení malé věžičky z lodi kostela a obestavění kostela lešením. Nicméně i uvnitř kostela od posledního čísla zpravodaje proběhlo mnoho prací, tempo nabírá na obrátkách.

My se tentokrát zaměříme na jeden z důležitých celků projektu - sanační a ventilační systém stavby. Stavitelé takovýchto konstrukcí jako je náš kostel měli zkušenosti a um, který dodnes s napětím a úctou objevujeme. Dokázali navrhnout stavby jako je náš kostel i bez náročných současných počítačových aplikací a dokázali postavit takovou stavbu s mechanizací 16. století. A my přemýšlíme, jak to udělali. No, musíme se v naší době asi ještě mnoho učit a možná nejvíce pokoře. Ale vraťme se k meritu věci. Věděli, že stavba začínající v zemi, bude od této země přebírat vlhkost, která tam přiteče či navzlíná či dokonce steče nebo třeba přivane s teplým vlhkým vzduchem. Věděli stejně jako my, že voda stékající k základům, ve větší míře může narušit stabilitu budovy. A dále, že když už voda zateče střechou, měla by v budově zůstat co nejkratší dobu, ať už je v jakémkoli místě.

Věděli také, jaká míra vlhkosti je pro stavbu a zařízení v ní únosná. No a že vše nad to, je třeba dostat ze stavby pryč. A vytvořili odvětrávací systémy, které měly za úkol tuto vlhkost odvést.

Prvním a základním úkolem pro nás je zabránit zatékání dešťových vod. Je nezbytné obnovit dobrý stav střechy, okapů, ochranných říms, svodů a jejich zaústění pro odvedení do míst, kde neuškodí. Dešťová kanalizace byla u kostela provedena už v letech 2015 a na ni navazujeme.

Při odkrytí zeminy u věže jsme seznali pravý důvod, proč když jdeme do věže, musíme se všichni sehnout (mnozí z nás si tuto stavební situaci překládali jako radu předků: kdo chceš věží stoupat k výšinám, nejdříve se v pokoře skloň, aby tvá hlava neutrpěla). Původní práh těchto dveří je zaklopen velkým kvádrem do výše současného prahu a v této úrovni je také současný terén. 

Původní terén kolem stavby lodi byl o více než 1 m níže než dnes. Na tuto skutečnost ukazovala v předchozích letech i odkrytá souvislá vrstva kamenné dlažby nalezená v hloubce více než 1 m pod povrchem chodníku před vchodem do budovy úřadu při budování vodovodní přípojky pro faru.

Tzn. že zemina přiléhá ke kostelu v této výši tam, kde to původně nebylo navrženo. Svědčí o tom i výškové rozložení stupňů mramorových pilířů i jiné prvky stavby. V rámci přípravy projektu jsme zvažovali snížení tohoto terénu. Nicméně okolí kostela, hrobka i náměstí jsou již postaveny na novější úrovni terénu a těžko bychom zakomponovali tyto terénní rozdíly tak, aby neutrpěl celkový výraz i přístupnost areálu. Proto jsme se rozhodli zeminu snížit pouze mírně. Možná budoucnost okolí kostela a náměstí přinese i v tomto změny.

Nyní hlavním vnějším opatřením bude vytvoření vnějšího větracího a vysoušecího kanálu kolem obvodu kostela a hrobky tak, abychom vytvořili odstup zeminy od zdiva a zabránili bočnímu přechodu vlhkosti z vnější zeminy do zdiva.

Jak jsme v minulém článku psali, prozatím se hloubil kanál uvnitř kolem obvodu zdi lodě i hrobky. Ten bude mít tři funkce - jednak v něm bude uložen hlavní rozvod elektrických kabelů, současně bude sloužit pro zachování odstupu zeminy uvnitř kostela (resp. násypu) od zdiva a dále pro odvětrání zemní vlhkosti, která by měla tendenci přecházet do zdiva. Kanál byl v závěru roku zaklopen stropními deskami a na ně položena zpět původní dlažba.  

Vzduch nasycený vlhkostí přechází v lodi z kanálu do prostoru kostela vzduchovody, které budou k vidění na bočních stěnách ve formě obdélníkových otvorů.

Poté vzduch zevnitř kostela proudí směrem do děr v klenbách, které tam stavitelé nechaly provést. Při pozdější obnovách byly tyto otvory zapraveny maltou a tím byl vzduch zadržen i s vlhkostí uvnitř. V rámci projektu budou tyto díry obnoveny. 

Cesta proudu vzduchu v krovu pokračuje větracími trychtýřovýmí otvory ve střeše lodi a otvory v okenicích sanktusníku. 

Víme, že nasycení vzduchu vlhkostí a jeho proudění jsou odvislé výrazně na teplotě vzduchu a rozdílech teploty vzduchu v různých místech. Proto jeho proudění bude upravováno s ohledem na roční období. Otvory se budou v zimních měsících zakrývat a odkrývat dle pokynů autora sanačních a ventilačních opatření Ing. Jana Červenáka.Návrh řešení ventilačních kanálů vně i uvnitř řez v místě hrobky

Ventilační systém v hrobce Mitrovských byl proveden trochu jinak. Odvádění vzduchu nasyceného vlhkostí z prostoru hrobky bylo provedeno přes vzduchovody tvaru Z ve zdech nabírající vzduch u paty zdiva za rakvemi a končící na vnější straně zdiva zhruba ve výšce 1 m nad terénem. Tyto otvory byly v minulosti zasypané a podařilo se je odhalit při úklidu hrobky. Další otvory pro odvedení vlhkosti jsou v horní části zdiva ve vrcholu napojení kleneb hrobky a vedou do krovu. Odtud je proud vzduchu odveden kulatým okénkem ve štítu hrobky. Abychom podpořili odvětrávání vlhkosti zdiva, byl i v hrobce nově proveden odvětrávací kanál podél obvodové zdi. I ten už byl v posledních týdnech zaklopen.

To byla ventilační opatření, nyní k sanačním opatřením. Omítky degradované vlivem nadbytečné vlhkosti - zasolené, napadené plísní či z části již opadané byly uvnitř kostela i hrobky Mitrowských odstraněny. Okartáčovány stěny a proveden buničitý zábal (jílovitými omítkami), do kterého má pomocí vlhkosti mezi zdí a zábalem přejít co nejvíce solí, jež se tvoří ve zdivu vlivem vlhkosti a jsou základem činitelem degradace omítek. Po vyschnutí buničitého zábalu končí tento proces a zábal opadává. Proto se říká takovýmto omítkám "obětované" - ví se předem, že jen poslouží a nebudou součásti stálých vrstev.

Ve spoji střechy pohřební kaple a lodi kostela patrně po nějaký čas zatékalo, a tak při podrobném průzkumu omítek byla zjištěna částečná degradace omítek i v klenbě kaple. Místo zatékání bylo opraveno měděným límcem. Omítka bude rovněž odstraněna. Obnova vnitřních omítek dle pana restaurátora Bc. Tomše Sušně vyžaduje alespoň 5°C. Čekáme nyní na teplejší počasí.

Jedním z dalších sanačních opatření je i vytvoření chemické clony v patě zděných soklů oltářů. Podřezávání zdiva a prokládání takto vzniklé štěrbiny asfaltovými pásy nebo nerezovými šablonami není vhodnou cestou. Jednak podřezávání samotné je ve smíšených zdech o velké tloušťce náročné až nemožné, jednak vlhkost zastavíme pod tímto opatřením a o co spolehlivěji nad ním budeme mít suchou stěnu, o to více bude degradovat spodní část zdiva. Není totiž zbavováno vlhkosti. V nutných případech volíme tzv. chemickou clonu, která vytváří pouze mírnou clonu a doplněno odvětrávacím kanálem je přijatelnějším řešením. Technologii předepsal Ing. Červenák právě pro zdivo oltářů, které jsou přizděny k už tak širokým stěnám kostela. Nejprve je třeba navrtat v potřebné úrovni hluboké otvory a do nich vpravit chemikálii. Díry musí být navrtány tak, aby chemikálie ze zdiva nevytékala a otvor ihned zapraven omítkou. Chemická látka bude pak vzlínat do zdiva a postupně vytvoří zmíněnou clonu. 

Ale aby tento článek nebyl příliš dlouhý, prozradíme už jen, že polovina lavic z kostela je odvezena k restaurování a probíhá pod podlahou lavic archeologický průzkum, že potřebné prvky v krovu lodi kostela by měly být všechny vyměněny v měsíci únoru, že v tomtéž měsíci by mělo být rozebráno schodiště věže, a že sanktusník by měl být obnovený dříve, než přiletí první netopýří samičky, aby zde vyvedly svá netopýří mláďata.Další informace můžete nalézt na webových stránkách farnosti: https://farnostdoubravnik.cz/wordpress/Děkujeme všem dárcům za podporu, mezi nimiž je i městys Doubravník, který v průběhu projektu podpořil obnovu již 300 tis. Kč. Jihomoravský kraj věnoval na obnovu střechy věže 350 tis. Kč, soukromí dárci do této chvíle 393 tis. Kč, 4 vánočky 2 buchty a dva štrúdly.Chcete-li podpořit obnovu, prosíme přispějte na bankovní účet farnosti č. 1921329993/0800 a jako variabilní symbol uveďte 1535. Kontaktovat nás můžete na telefonu 566 566 297 nebo 731 235 060, sepíšeme s Vámi darovací smlouvu nebo vystavíme potvrzení o daru, případně poskytneme podrobné informace o projektu.


Za Římskokatolickou farnost Doubravník
Barbora Šenkyříková

100 Kč200 Kč500 Kč1000 Kč

  Městys Doubravník