Usnesení č. ZM-30/2022 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  16. června 2022


Přítomno: 13 zastupitelů, od 22 hod 12 zastupitelů

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-30/2022-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 3, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-30/2022-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník zvolilo ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Truhláře a Mgr. Petra Šenka

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-30/2022-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Závěrečný účet městyse Doubravník za rok 2021 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-30/2022-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje účetní závěrku městyse Doubravník za rok 2021 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-30/2022-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za rok 2021 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-30/2022-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření městyse Doubravník k 31. 03. 2022.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-30/2022-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k 31. 03. 2022.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-30/2022-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-30/2022-9:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Smlouvu č. JMK076575/22/OKH o poskytnutí dotace na akci "Instalace osvětlovacího stožáru".

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-30/2022-10:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Smlouvu č. JMK076267/22/ORR o poskytnutí dotace na akci "Koldova vila č.p.9 - vestavba toalet".

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-30/2022-11:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Obnova oken a balkonových dveří - II. etapa".

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-30/2022-12:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup budovy č.p. 93 v Doubravníku (bývalý Svazarm) za cenu 2 424 140,- Kč.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-30/2022-13

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 6/1 o výměře 14 m² (dle GP č. 838-92/2021 značeno jako díl "a") a 1811/2 o výměře 7 m² (značeno jako díl "b") v katastrálním území Doubravník manželům Janě a Oldřichovi Kukrechtovým, za cenu 500 Kč/m². Prodej bude realizován trojstrannou kupní smlouvou, v rámci které se VOV vzdává věcného břemene na obou dotčených pozemcích.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-30/2022-14:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1171/1 (dle GP č. 866-125/2022 značeno jako parc. č. 1171/6) o výměře 37 m² z majetku pana Františka Jelínka za pozemek parc. č. 1170 o výměře 590 m² z majetku městyse v katastrálním území Doubravník za cenu rozdílu výměry 25 Kč/m².

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-30/2022-15:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci a provozování multifunkčního sportoviště dle přílohy zápisu po změně znění bodu č. 2.14 viz výše.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-30/2022-16:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Návrh obsahu Změny č. 1 územního plánu Doubravník dle přílohy zápisu po zapracování dvou výše uvedených změn.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-17:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje uzavření Havarijního pojištění na CAS v majetku městyse Doubravník dle přiložené nabídky Hasičské vzájemné pojišťovny, a to ve variantě Max za cenu 66 098 Kč/rok.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-30/2022/18:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje dotaci z rozpočtu městyse ve výši 5 tis. Kč Českému svazu včelařů, z.s. - základní organizace Doubravník dle žádosti č. 651/22/BŠe (viz příloha zápisu). Dotace bude poskytnuta formou darovací smlouvy.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-30/2022/19:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje dotaci z rozpočtu městyse ve výši 3,5 tis. Kč Českému svazu včelařů, z.s. - základní organizace Doubravník dle žádosti č. 652/22/BŠe (viz příloha zápisu). Dotace bude poskytnuta formou darovací smlouvy.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0V Doubravníku dne 20. 6. 2022................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse