Usnesení č. ZM-29/2022 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  21. dubna 2022


Přítomno: 12, od 18:10 hod. 13 zastupitelů

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-29/2022-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-29/2022-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Záhoru a Mgr. Petra Šenka.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-29/2022-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení finančních dotací z rozpočtu městyse Doubravníka v rámci Dotačního programu na podporu obnovy památek na území městyse Doubravníka a obnovy nemovitostí v MPZ Doubravník pro rok 2022 následujícím žadatelům:

  • Jaroslav Navrátil 50.000,- Kč
  • Římskokatolická farnost Doubravník 130.000,- Kč
  • Oldřich Němec 51.000,- Kč
  • Ing. Jan Alexa a Ing. Jan Alexa ml. 15.000,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-29/2022-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení finančních dotací z rozpočtu městyse Doubravníka na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti pro rok 2022 na pořádání akcí následujícím žadatelům:

  • Sbor dobrovolných hasičů Doubravník 23.000,- Kč
  • Stanislava Macháčková 23.000,- Kč
  • Mgr. Bc. Kateřina Šnédarová 14.000,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-29/2022-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení finančních dotací z rozpočtu městyse Doubravníka v rámci Dotačního programu na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti pro rok 2022 na činnost následujícím žadatelům:

  • Fotbalový klub Doubravník 20.000,- Kč
  • Tělocvičná jednota Sokol Doubravník 55.000,- Kč
  • Sbor dobrovolných hasičů Doubravník 25.000,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-29/2022-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení dotace z rozpočtu městyse Doubravník v režimu ad hoc p. Zdeňkovi Lukáškovi na akci "Obnova fasády domu - I. etapa č.p.71" ve výši 90 tis. Kč, a to formou dílčího plnění proti vykázaným nákladům s upřednostněním krytí fakturované práce zaměstnanců městyse.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-29/2022-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Doubravníka a pověřuje starostku podpisem smluv s jednotlivými příjemci výše schválených dotací.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-29/2022-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje prodej části pozemku parc. č. 417/1, v GP č. 858-341/2021 uvedený jako budoucí pozemek parc. č. 417/17 o výměře 19 m² manželům Baxovým za cenu 500 Kč/m² bez DPH.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-29/2022-9:

Zastupitelstvo Městyse Doubravník schvaluje uzavření smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., jejímž předmětem je přijetí investičního úvěru ve výši 3 982 tis. Kč na financování investiční akce Pořízení CAS, splatného do 31. 08. 2028, s pevnou úrokovou sazbou 4,6 % p. a., další podmínky dle předložené indikativní nabídky ze dne 20. 04. 2022. Nabídka Komerční banky, a.s. je přílohou tohoto zápisu. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem úvěrové smlouvy.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0V Doubravníku, 26. dubna 2022................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse