Myslivci na Doubravnicku přispívají k péči o krajinu


Myslivecký spolek Vinohrad Doubravník založený v roce 1993 navazuje svou činností na místní organizace vzniklé v druhé polovině 20. století. Tehdy byla předmětem péče a lovu doubravnických myslivců hlavně drobná zvěř jako zajíc či bažant. Vzhledem k rapidnímu úbytku této zvěře, který je zapříčiněn pravděpodobně vyšší chemizací zemědělské půdy a změnou agrotechnických postupů, se již tyto druhy u nás prakticky vůbec neloví.


Zaměřeno na prasata

Jedním z druhů, který v současnosti výrazně profituje z podmínek prostředí vytvořených člověkem, je prase divoké. Jeho počty díky všežravosti, vysoké plodnosti, inteligenci a úbytku přirozených predátorů celorepublikově rostou. Zvýrazňují se také negativní průvodní jevy spojené s výskytem prasete ovlivňující hlavně zemědělství a lesnictví, případně automobilovou dopravu.

Prase je navíc přenašečem řady onemocnění - v severní části ČR jsou hlášeny desítky případů afrického moru prasat, který může ohrozit chov domácích prasat a způsobit další ekonomické ztráty. V souladu s nařízením Státní veterinární správy týkající se minimalizace rizika šíření afrického moru prasat a pod tlakem zemědělsky a lesnicky hospodařících subjektů dochází k výraznému zvýšení intenzity lovu černé zvěře v honitbě Doubravník. Počet ulovených prasat rok od roku roste a v roce 2023 je již několikanásobně vyšší než například v roce 2017. Dnes je prase divoké hlavní lovnou zvěří v naší honitbě a bude tomu tak muset být i nadále.


Srnci a mufloni okusují stromy

S pokračující změnou klimatu dochází i v našich podmínkách k vyšší frekvenci výskytu a větší intenzitě sucha, které přímo nahrává gradaci lýkožrouta smrkového. Ten výrazně přispěl k masovému odumírání smrkových porostů, které se nevyhnulo ani našemu blízkému okolí. Tento řetězec událostí klade stále vyšší nároky na obnovu takto odumřelých lesů. Jedním z faktorů, který negativně ovlivňuje obnovu lesa, je její spásání spárkatou zvěří. Z tohoto důvodu MS Vinohrad navýšil odlov také spárkaté zvěře, což je v našich podmínkách hlavně srnec a muflon.

V souvislosti se srnčí zvěří je nutné přiznat výskyt rozšiřujícího se virového onemocnění zvaného Fibropapilomatóza (nepřenosné na člověka), které se projevuje tvorbou nezhoubných nádorových útvarů různé velikosti. Toto nakažlivé onemocnění se vyskytuje hlavně (i když nejenom) u srnčí zvěře, a proto jsou kvůli snaze o snížení jeho incidence takto nemocní jedinci také předmětem lovu. Po konzultaci s největším vlastníkem pozemků (obec Doubravník) i jednotlivými lesnicky hospodařícími subjekty byla na MěÚ Tišnov navíc vyjednána povolenka k lovu rozšiřující se jelení zvěře, která může také potenciálně drasticky ovlivnit obnovu lesa.


Občané, pozor při naháňkách!

Část lovu, hlavně prasete divokého, je prováděna formou zpravidla pěti hromadných akcí - naháněk. Datum a místo konání těchto lovů je předem hlášeno místním rozhlasem, kde je upozorňováno na omezení pohybu v dané lokalitě. Prosíme občany, aby toto omezení pohybu respektovali. Zároveň je však nutno připustit, že kvůli náročné organizaci i proměnlivým přírodním podmínkám může v jednotlivých případech dojít k mírným odchylkám od plánu (například rozšíření dotčené lokality) - proto prosíme spoluobčany o shovívavost. MS Vinohrad se naopak bude snažit ještě lépe informovat o datech konaných akcí. Prvním krokem ve snaze o lepší komunikaci s veřejností budiž tento článek.

Současně by bylo možné veřejnosti představit další činnosti, které vykonávají členové spolku. Jde například o instalaci a udržování pachových ohradníků podél hlavní silnice, jejichž cílem je snížit riziko srážky se zvěří, nebo třeba realizace políček a pítek pro zvěř - ale o tom třeba příště. Krajina kolem nás se mění a MS Vinohrad Doubravník se snaží na tyto změny reagovat. Výhodou může být to, že většina členů spolku je místních a mají tak blízký vztah k okolní krajině a snad i blíže k ostatním obyvatelům Doubravnicka.


Za MS Vinohrad Doubravník Jakub Kvasnica

Naháňka na divoká prasata dne 18. listopadu 2023