all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 25.05. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
    včera  Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.4
22/05/24 Úřední deska
- Veřejnoprávní smlouva
20/05/24 Úřední deska
- Oznámení o době...

Mobilní rozhlas:
- Zelenina Juvita
- Nabídka
- Obchůdek U Slaninů
- Volejbal v Doubravníku
- Drůbežárna Prace

Krátké zprávy:
20/05/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 27.05…
20/05/24 SŠ a ZŠ Tišnov
- Přijímací řízení
02/05/24 Concentus M...
- Pozvánka na koncert
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Obnova dřevěné lávky na Prudké

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č. ZM-31/2022 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  1. září 2022


Přítomno: 10 zastupitelů - viz prezenční listina, od 19 hod. 11 zastupitelů (dostavil se Ing. Jedlička)

Omluveni: Ing. Záhora, p. Kundrata, Ing. Šenk, Ing. BočekUsnesení č. ZM-31/2022-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje navržený program

Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-2

ZM volí ověřovateli zápisu pí. Jelínkovou a RNDr. Navrátila

Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-3

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Zprávu o hospodaření městyse Doubravník k 30.6.2022 dle přílohy zápisu.

Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-4

Zastupitelstvo městyse schvaluje Zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k 30.6.2022 dle přílohy zápisu.

Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-5

ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK079119/22/OK na realizaci projektu Obnova oken a balkonových dveří - II. etapa.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-6

ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK079118/22/OK na realizaci projektu Obnova kříže na Vyhlídce.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-7

Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2022 dle přílohy zápisu s výší příspěvku ze strany městyse Doubravník 65 tis. Kč.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-8

  • Zastupitelstvo městyse Doubravník v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také stavební zákon), a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodlo ve smyslu §55a odst. 2 stavebního zákona o pořízení Změny č. 1 územního plánu Doubravník zkráceným postupem a jejím obsahu z vlastního podnětu ve znění dle přílohy zápisu. Podkladem pro rozhodnutí zastupitelstva městyse bylo stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ze dne 3.8.2022 ve smyslu ust. § 55a odst. 2 stavebního zákona k navrhovanému obsahu Změny č. 1 č.j. JMK 115075/2022.
  • schválilo žádost o pořizování Změny č.1 územního plánu Doubravník v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona
  • v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona určilo zastupitele Šenkyříkovou Barboru, která bude spolupracovat s pořizovatelem.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-9

Zastupitelstvo schvaluje doplnění Změny č. 1 územního plánu o změny určení pozemků parc. č. 389/5 a parc. č. st. 303/10, st. 303/11, st. 303/12, st. 303/1, st. 303/8, st. 301 v k. ú. Doubravník dle přiložených žádostí.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-10

RM neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 338/1 v k.ú. Křížovice o výměře 42 m² (dle GP č. 110 - 9/2022 ozn. jako nově 338/40 - v příloze zápisu). ZM souhlasí s tím, že do současného umístění oplocení žadatele na zmíněném pozemku není třeba momentálně zasahovat.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-11

RM neschvaluje prodej stavebního pozemku na základě žádosti č. 01083/22/BŠe ze dne 24.8.2022 panu Jiřímu Kopřivovi.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-12

RM neschvaluje prodej stavebního pozemku na základě žádosti č. 01084//22/BŠe panu Tomáši Přesličkovi.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-13

Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městysem Doubravník jako poskytovatelem a p. Jaroslavem Navrátilem jako příjemcem. Smlouva se týká poskytnutí účelové dotace na realizaci akce III. etapa obnovy truhlářských prvků - oprava a výměna oken a další související práce. Výše dotace: 94 tis. Kč.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-14

Zastupitelstvo schvaluje zadání veřejné zakázky "Zpracování PD a výkon AD Revitalizace areálu bývalého zemědělského družstva v Doubravníku - opakované zadání" firmě Energy Benefit Centre a.s.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-15

RM schvaluje Spisový řád dle přílohy zápisu.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-16

ZM schvaluje finanční dar ve výši 100 tis. Kč obci Běleč na realizaci akce Oprava bělečského mostu.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-17

ZM schvaluje navýšení příspěvku PO ZŠ a MŠ Doubravník v roce 2022 o 200 tis. Kč.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-18

ZM souhlasí s investičním záměrem Vybudování odborných učeben s předpokládanou výší nákladů 50 mil. Kč a jeho zápisem do Strategického rámce MAP rozvoje vzdělávání Tišnov III v rámci programu IROP.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-19

ZM souhlasí s investičním záměrem Rekonstrukce a dostavba školy s předpokládanou výší nákladů 50 mil. Kč a jeho zápisem do Strategického rámce MAP rozvoje vzdělávání Tišnov III mimo program IROP.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-20

ZM schvaluje změnu určení dotace z Dotačního programu na obnovu památek a nemovitostí z MPZ pro Římskokatolickou farnost Doubravník na "Náklady spojené s Revitalizací kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku v roce 2022".

Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-31/2022-21

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje záměr pokrytí finančních nákladů spojených se změnou propagačních materiálů v rámci destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. ve smyslu propagace obcí Mikroregionu Pernštejn pod názvem Pernštejnsko (či obdobném) namísto aktuálního názvu "Nedvědicko", a to do maximální výše 50 tis. Kč.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-31/2022-22

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ukončení členství městyse Doubravník v DSO Mikroregionu Pernštejn v případě, že do 1.9.2023 nedojde ke změně propagace obcí Mikroregionu v rámci destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. ze současného názvu regionu "Nedvědicko" na Pernštejnsko (nebo obdobné).

Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1

V Doubravníku dne................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse


Celý článek | přečteno 944 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024