Revitalizace Kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku [2]


Jak pokračují práce? 12. ledna letošního roku byla sesazena střecha věže. V celku, aby mohla být vytvořena přesná replika. Ještě toho dne byla nahrazena provizorní jehlanovitou střechou připravenou v předchozím měsíci.

Odstranění nutného krytí věže, vyvážení úvazků, další postupná výztuž, odříznutí zakotvení - to vše ve výšce mezi 40 a 50 m nad zemí a v mrazivém počasí toho dne způsobilo, že pozorovatelé řádně vymrzli a sesazení shlédli jen ti nejvytrvalejší.

Vzhledem ke složitosti tvaru, různému stavu namoknutí i vzhledem k postupnému vyztužování konstrukce dalšími prvky pro snesení, nebylo možno předem určit váhu sesazované střechy. I nosnost jeřábu byla určena až na místě, podle potřebné výšky zdvihu a vzdálenosti usazení jeřábu od věže. Byl použitý jeřáb o nosnosti 200 t, který však při vysunutí ramene nad vrchol věže necelých 60 m měl nosnost pouhých 14 tun. Jakmile váha jeřábu ukázala něco přes 13 t při zdvižení střechy, všichni aktéři si oddechli.Střecha byla uložena vedle kostela

Opravy střechy věže a lodi z důvodu ochrany letní kolonie netopýrů musí být vždy realizovány v období od poloviny října do poloviny dubna.

V současné době je v závěru příprava repliky krovu střechy. Právě je dokončena základní konstrukce včetně usazení hrotnice. Ukončeny jsou ramenáty krovu, který tvoří kupolovitý tvar střechy a na nich provedený záklop z desek. Celá konstrukce krovu věže je provedena z jedlového dřeva. Pozednice jsou provedeny z modřínu a spodní část je dubová. Jedlové dřevo z části daroval Jaroslav Jílek z Křeptova. Zbylé bylo těženo v obecních lesích pod dohledem správce Petra Koukala ve spolupráci s Tomášem Kvasnicou a Jaroslavem Jílkem. Pořez provedl Michal Šedý ve spolupráci s pracovníky úřadu městyse. Oproti původnímu záměru bylo třeba vytvořit novou konstrukci ukotvení kříže a jeho zlacení spolu s plánovaným zlacením makovice. Právě probíhá oplechování tvaru měděným plechem. Střecha musí být dokončena do poloviny dubna, kdy začne přilétat letní kolonie zvláště chráněného druhu netopýra velkého Myotis myotis. Předpokládaný termín osazení střechy věže je na přelomu března a dubna. Dřevo je syrové a jeho hmotnost i vzhledem k volbě jedle, je výrazně větší. Podle záměru stavby bude střecha nyní zvedána po částech - pozednice, spodní roznášecí kříž a zbylá část krovu.Konstrukce nového krovu věžeKonstrukce nového krovu věže částečně s deskovým záklopem

V horní části věže probíhají práce na očištění barokních omítek i mramorových prvků fasády od nesoudržných částí druhotných nevhodných vysprávek a výmalby. Klimatické podmínky v kombinaci s podmínkami ochrany kolonie netopýrů bohužel omezují práce na obnově na vybrané dny a mokré technologie budou muset být prováděny ve velmi omezeném časovém úseku po jarním oteplení pouze do dubna. Je třeba totiž ochránit i vletové otvory netopýrů, což jsou v případě věže velká žaluziová okna ve zvonovém patře.

V únoru byly zahájeny práce na severní části krovu lodi (nad hrobkou Mittrowských), které budou dokončeny rovněž do poloviny dubna. Dvě vitráže byly převezeny do dílny restaurátora a nahrazeny OSB deskami.

Uvnitř kostela byly zakryty všechny prvky, které by mohly utrpět stavebními pracemi, pomocnými dřevěnými konstrukcemi v kombinaci s netkanou textilií. Probíhá příprava na obnovu elektroinstalace, vnitřních zasolených omítek ve spodních partiích a tvorba vnitřního větracího kanálu.

Výběrové řízení na restaurování lavic, vstupních dveří, mříží a kovového kříže, umělých mramorů, dřevěných pódií před oltáři i zvonů je v závěrečné fázi.

Více o průběhu realizace obnovy budeme zveřejňovat další informace na stránkách farnosti http://www.farnostdoubravnik.cz a v příštím čísle tohoto zpravodaje.

Chcete-li podpořit obnovu krásné mramorové sakrální architektury, kterou tu pro nás zanechali páni z Pernštejna, přispějte prosím na bankovní účet farnosti č. 1621329399/0800 a jako variabilní symbol uveďte 1535 (rok zahájení stavby kostela) nebo pomocí QR kódů dle zvolené částky (nebo upravte částku dle vlastního uvážení):


100 Kč200 Kč500 Kč1000 Kč


Kontaktovat nás můžete na telefonu 566 566 297, zde.lik@centrum.cz nebo 731 235 060, bsalina@seznam.cz. Sepíšeme s Vámi darovací smlouvu nebo vystavíme potvrzení o daru, případně poskytneme další informace o projektu.

Děkujeme všem dárcům, kteří již projekt podpořili. Vaše podpora pomůže farnosti obnovit tuto nádhernou památku za pomocí kvalitních restaurátorských a stavebních postupů.Římskokatolická farnost Doubravník

  Městys Doubravník