Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku [3]


Doubravník má zpět střechu věže. Červenec 2021. 19. dubna 2021 byla vynesena nová střecha na věž.Nová kupole kostela

Příprava této akce začala na podzim 2020 jako první z plánovaných akcí v rámci projektu Revitalizace kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku. V krovu věže byl nalezen tesařík krovový, jehož odstranění z krovu by bylo na věži těžko dosažitelné a vzhledem k vysoké degradaci prvků krovu, byla naprojektována kompletní rekonstrukce, která by věrně nahradila stávající střechu věže. Střecha věže byla připravována v listopadu a prosinci na sesazení dolů. Vzhledem k nadcházejícím svátkům bylo rozhodnuto, že sesazení se uskuteční až po Novém roce, aby věž ještě o Vánocích měla svou původní kupoli.

Nad celým projektem pravidelně zasedá komise sestavená z odborníků všech dotčených profesí, zástupců zhotovitele a investora. Komise znovu pečlivě hodnotí každý krok, který bude proveden, s cílem nedotknout se historické ani řemeslné hodnoty této památky, a naopak ji podpořit použitím původních technologií nebo technologií přispívajících k její lepší ochraně a presentaci.Jednání komise

Mistrem stavby je Ing. Karel Gregůrek. Provedení konstrukce krovu vedl pan Ondřej Barnas, klempířské prvky byly provedeny pod vedením pana Františka Žíly, zlacení kříže a makovice provedl pan Ondřej Zlámal.

Původní záměr postavit konstrukci věže z připraveného smrkového dřeva byl přehodnocen komisí na základě podnětu od místních spolupracovníků. Zvažovala se rozdílnost životnosti dřevěných materiálů smrku, jedle, dubu a modřínu vzhledem k omezené dostupnosti kvalitního řeziva v nestandardních a současně velkých dimenzích. Bylo zahájeno intenzivní hledání vlastních zdrojů i jiných dodavatelů. Nakonec bylo dohodnuto provést krov ze dřeva jedlového.

Nejpostiženějšími části dřevěných konstrukcí jsou v místě zvýšené vlhkosti bez možnosti odvětrání. To v případě věže byla hrotnice a místa kontaktu dřeva se zdivem. Hrotnice je sloup uprostřed celé konstrukce kupole. Na dřevěnou část navazuje kovová, na niž je nasazena makovice a kříž. Je to tedy jedna z nejnamáhanějších částí střechy. Celá střecha v této výšce uprostřed údolí musí odolávat silnému větru, mrazům a slunci. Dochází tak k velkým větrným nárazům i teplotním výkyvům. Předchozí spodní část hrotnice byla měněna v 90. letech Místním hospodářstvím Doubravník za dubovou. Protože došlo k zatékání do konstrukce přes makovici, vrchní části hrotnice i ramenátů, které tvoří tvar střechy, byly zcela degradované hnilobou. Proto byla nyní zhotovena horní část hrotnice z dubového dřeva.

Dalším místem potenciální degradace jsou pozednice, které (jak už se rozumí z jejich názvu) leží na zdi. Ty byly na dosavadní střeše zcela degradovány. Byly totiž zazděny - tedy plně v kontaktu se zdivem. Proto byly nově tyto pozednice zhotoveny z modřínového dřeva a dále byl nalezen způsob zmenšení kontaktu pozednic se zdivem - podloženo dubovými podložkami bez zazdění (kotvení bylo provedeno jiným způsobem).

Zhlaví vazných trámů v původní střeše bylo z velké části rovněž zazděné a rozpadlé vlivem degradace. Zde bylo přistoupeno ke zmenšení kontaktu se zdivem vytvořením volné drážky mezi zdivem a dřevem podél zhlaví, a navíc byly vazné trámy i zde podloženy dubovými podkladky. Naštěstí byla střecha věže dostatečně odvětrávána, a tak část soustředěné vlhkosti na ostatních částech krovu nezpůsobila tolik škody. I přesto je třeba konstatovat, že k rozpadu krovu jako celku mohl dojít prakticky kdykoli.

Součástí střechy je i kříž a makovice, které jsou na střeše nasunuty a upevněny na vrchu hrotnice. Kotvení bylo ne zcela vhodné. Kříž i s ozdobnými prvky musel být repasován, vrchlík makovice byl nově zhotoven. Jedna z hlavních příčin silného zatékání do střechy věže byla právě netěsnost ve vrchlíku makovice. Utěsnění proto bylo provedeno s velkou pečlivostí. Kříž, makovice i trn, na který jsou nasunuty, byly znovu pozlaceny. Při demontáži makovice byly vyjmuty dvě schrány s texty a dalšími předměty. Pro tuto opravu byl vytvořen další měděný tubus, do něhož byla vložena zpráva o farnosti, o městysi Doubravníku v období od poslední opravy báně v roce 1992, dvě čísla Doubravnického zpravodaje, pamětní mince, propiska s flash diskem, na němž je kompletní projektová dokumentace opravy, fotografie spolků, rouška a další drobné předměty připomínající naši dobu. Tubus byl vložen do makovice těsně před její instalací. Poté už nastoupili na lešení kolem báně elektrikáři, kteří nainstalovali měděný hromosvod k trnu kříže, ve dvou okruzích na báň, které se později napojili na svislé vodiče.

Mezitím v horní části probíhala úprava vrcholu zdiva věže a korunní římsy pro uložení a ukotvení krovu.

Poté byla na řadě již příprava na vyzvednutí nové kupole na věž. Do nového krovu byly v dolní části, která nebyla ještě opatřena dřevěným záklopem a krytinou, vloženy nosníky pro upevnění vazáků. Byl zhotoven přípravek pro rozepření vazáků tak, aby se nedotýkaly měděné krytiny a nedeformovaly ji. A byl naplánován den zvedání. Ten byl určen na 14. dubna. Bohužel v ten den i v následné dny byly hlášeny velké poryvy větru. A tak musel být jeřáb odvolán. První další možný den pro zvedání byl 19. duben. Brzy ráno přijel jeřáb Grohe s maximální nosností 200 tun ve složeném stavu ramene. Ale nosnost jeřábu se snižuje s vyložením ramene a s odstupem jeřábu od místa manipulace. Aby jeřáb mohl být postaven co nejblíže Prvním krokem proto, po instalaci zátěží a potřebných prvků stabilizace, bylo zjištění nosnosti jeřábu. Tu bylo možno zjistit až na místě podle postavení jeřábu v místě a způsobu naklonění a vyložení ramene jeřábu. Ta se ukázala téměř 20 tun.Před instalací nové kupole

Dalším krokem bylo přizvednutí nové střechy pro zvážení jeřábem. Připomeneme-li, že při sesazování věže byla hmotnostní rezerva necelá 1 tuna, je nasnadě, že jsme byli všichni napjatí, zda tento jeřáb bude schopen novou střechu vyzvednout, protože byla dělána z čerstvého jedlového dřeva, smýceného převážně v městysských lesích v prosinci 2020. Jedlové dřevo v nevyschlém stavu má, na rozdíl od vzduchosuchého smrkového dřeva v původní konstrukci, více než dvojnásobnou hmotnost. Proto také byla ubourána přední zídka u kostela, aby jeřáb mohl co možná nejblíže stavbě věže a tím se zvýšila jeho aktuální nosnost.

Akce byla zahájena. Byla provedena zkouška způsobu uvázání. Ukázalo se, že připravené nosníky pro zvednutí je třeba posílit. V tu chvíli stavba obdivuhodně velice flexibilně zařídila nákup nosníků včetně dovozu. Významně pomohli při zajištění nástrojů i někteří přihlížející a patří jim díky.Vložení nosníku do krovu věže

Poté byla zvážena nová střecha a váha jeřábu ukázala 15 tun. A všem zúčastněným se ulevilo. Mezitím byla odkotvena provizorní střecha. Pak už nastal okamžik, kdy se provizorní střecha snesla dolů. Zvedly se dvě modřínové pozednice a v krátké době už putovala nová střecha nahoru bez vážnějších problémů. HB Delta včele se stavbyvedoucím Ing. Janem Žambochem sklidila potlesk všech přihlížejících, ale hlavně uznání od zúčastněných profesionálů.

Doubravník má opět střechu věže. Novou, avšak věrnou tvarem a zpracováním, pečlivě provedenou. Kéž slouží dlouhé roky k naší radosti a ke cti a Slávě Boží!

Ale projekt jde dále. Po usazení střechy bylo možno zapravit korunní římsu věže, a protože počasí začalo být poněkud jarnější mohly se zintenzivnit práce na omítkách věže. Výsledek obnovy barokních omítek v horní části věže můžete vidět již nyní. O jejich provedení nám snad v příštích vydání napíše restaurátor pan Tomáš Sušeň, který jejich obnovu a restaurování povede na celém plášti kostela. Jen drobná zmínka o závodu s časem, kdy se s obnovou musel vklínit mezi konec zimy a přílet našich netopýrů. V prvé fázi to vypadalo, že na celou akci bude mít dva týdny. Společným hledání řešení všech zúčastněných a zejména díky snaze manželů Zukalových, kteří dohlíží na ochranu letní kolonie netopýrů v průběhu stavby, jsme našli řešení, která umožňovala provádět práce na horní části věže, až do konce června.

Mezitím firma využila čas s jinou pracovní skupinou zahájila práce na části lodi přiléhající ze severu k věži. Tam byly jednotlivě vyměněny degradované prvky - zejména vazné trámy. V místech otevření střechy muselo být provedeno nová krytina, a tak nyní vidíme tuto část střechy "zubatou".Pohled na severozápadní část lodě kostela

I zde musely být práce ukončeny s příletem netopýrů. Pokračování prací kolem celé lodi bude čekat na podzimní období.

V průběhu realizace projektu přichází různá zjištění o skutečném stavu věcí, ale současně i nápady na doplnění projektu. A tak po diskusi rozhodlo zastupitelstvo městyse využít příležitosti na vylepšení vzhledu ciferníku hodin na věži, které jsou obecním majetkem a zadalo provedení nového ciferníku. Hodinový strojek zůstane původní, pouze bude upraven ručičkový převodový strojek a jeho uchycení s ohledem na provedení nového ciferníku.

Na samotném konci června se odhalila našim očím horní část věže, aby nás potěšila novou střechou a omítkami s zrestaurovanými štuky. Lešení se poté přestěhovalo do severní části kostela - kolem kaple hrobky Mitrowských.

Uvnitř kostela se prozatím hloubil kanál kolem obvodu zdi. Ten bude mít dvě funkce - jednak v něm bude uložen hlavní rozvod elektrických kabelů a současně bude sloužit pro odvětrání zemní vlhkosti, která by měla tendenci přecházet do zdiva. Kanál bude následně zaklopen stropními deskami a na ně již bude položena zpět původní dlažba.Kanál pro uložení elektroinstalace a odvětrávání vlhkosti zdiva

Uvnitř hrobky Mitrowských je odstraněna většina zasolených omítek. Ve spoji střechy pohřební kaple a lodi kostela patrně po nějaký čas zatékalo, a tak při podrobném průzkumu omítek byla zjištěna částečná degradace omítek i v klenbě kaple. Tato bude muset být rovněž odstraněna. Podél zdiva kaple je již také vytvořen odvětrávací kanál, který ovšem bude doplňovat původní odvětrávací systém stejně jako v lodi, na který jsme na čas zapomněli a ten byl znemožněn zasypáním degradovanou omítkou. O ventilačních opatření obnovených nebo doplněných se zmíníme někdy později.


Za Římskokatolickou farnost Doubravník Barbora Šenkyříková
K tématu:Video: