all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 12.08. 2022 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
29/07/22 Úřední deska
- Veřejná vyhláška
24/07/22 Fotogalerie
- Zelenopláštník březový
22/07/22 Úřední deska
- Informace o počtu...

Krátké zprávy:
    dnes  J. Kozárová
- Pozvánka na zájezd
    včera  Knihovna
- Provoz knihovny
    včera  Senior Sen s.r.o
- Nabídka zaměstnání
Celý přehled   [14]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2022

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Informace Obecního úřadu

25.09.2004

Informace Obecního úřadu Doubravník dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . ..... .....

Způsob založení subjektu:

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí obce v souladu s ustanovením zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Obec Doubravník jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec zpravuje své záležitosti samostatně - samostatná působnost. Při výkonu samostatné působnosti se Obec Doubravník řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Obec Doubravník vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony - přenesená působnost. Při výkonu přenesené působnosti se Obec Doubravník řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejích mezích usnesením vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Dále se Obec Doubravník řídí právními normami vydanými Krajem Vysočina.

Součástí obce Doubravník je obec Křížovice.

Organizační struktura:

Obec Doubravník (Obecní úřad Doubravník)
adresa: 592 61 Doubravník 75
telefon: 566566331, 566565331
fax: 566566384
E-mail: obec.doubravnik@iol.cz
internetová stránka: www.doubravnik.cz

Orgány obce:

1. Zastupitelstvo obce
2. Rada obce
3. Starosta, místostarosta
4. Obecní úřad

Komise rady obce:
- sociální a kulturní
- výstavby a životního prostředí

Výbory zastupitelstva obce:
- finanční
- kontrolní a veřejného pořádku


Obecní úřad (dále jen OÚ)

Postavení a působnost OÚ upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Ve věcech přenesené působnosti je OÚ podřízen Okresnímu úřadu Žďár nad Sázavou, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
OÚ tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele OÚ je starosta.

Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v úplném znění se podávají ústně nebo písemně. Informace, které se týkají činnosti Obce Doubravník, OÚ Doubravník lze získat přímo u starosty obce, případně u tajemníka OÚ. Písemné žádosti, návrhy, podněty či jiná dožádání se přijímají každý pracovní den v pracovní době. Rozhodnutí lze obdržet na OÚ. Stížnosti jsou přijímány rovněž každý pracovní den v pracovní den na OÚ. O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva do třiceti dnů ode dne, kdy byla stížnost doručena na OÚ. Tuto lhůtu lze prodloužit jen ve výjimečných případech a to pouze se souhlasem starosty obce.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí OÚ Doubravník:

Proti rozhodnutí OÚ Doubravník o odmítnutí žádosti o poskytování informací lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (tj. jestliže OÚ neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění). Písemné odvolání se doručuje poštou nebo osobně na OÚ Doubravník, 592 61 Doubravník 75.

Postup při vyřizování žádostí o poskytování informací:

Při vyřizování žádostí o poskytování informací postupuje OÚ podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. žádost posoudí a:
a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká žádost je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
b) v případě, že požadovaná informace se nevztahuje k působnosti OÚ Doubravník, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli,
c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 23 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmene a), a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořízení kopie na paměťovém nosiči.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může OÚ Doubravník nejpozději do 7 dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

OÚ Doubravník může poskytnout informace, které se týkají pouze jeho působnosti.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. v úplném znění OÚ Doubravník neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon.

Tiskopisy potřebné pro vyřízení záležitostí obdrží občané na OÚ Doubravník.

Některé informace (např. usnesení zastupitelstva obce) lze získat na internetové adrese obce.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

V sazebníku nejsou uvedeny položky, které budou účtovány dle zákona o správních poplatcích.

V sazebníku jsou uváděny sazby, které je úřad dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. oprávněn žádat jako náhradu nákladů spojených např. s vyhledáváním informací, s odesláním informací žadateli apod. Vydání informace je podmíněno úhradou nákladů. V případech, kdy předpokládané náklady přesáhnou 100,- Kč, je před započetím vyřizování žádosti o informace inkasována záloha.

1. Přímý materiál

- cena za tisk na tiskárně - formát A4 - jedna stránka 2,- Kč
- jeden list 3,- Kč
- cena za pořízení diskety (3,5″) - 1 ks 20,- Kč

2. Přímé mzdy

- písemná informace 150,- Kč za každou započatou hodinu
- ústní informace do 0,5 hod. zdarma, po překročení 0,5 hod. 150,- Kč za každou započatou hodinu

3. Ostatní přímé náklady

- telefonní spojení (vč. Internetu) dle tarifů SPT Telecom
- náklady na posudky dle skutečných nákladů
- cestovní náklady - veřejná doprava dle platných tarifů, služební osobní vozidlo 6,- Kč/km
- poštovné dle ceníku poštovních sazeb České pošty.


příloha č.1
Územní obvod ve správním řízeníPřestupky:

Doubravník, Křížovice

Matrika

Doubravník, Křížovice, Borač, Olší, Klokočí, Raková, Maňová, Pernštejnské Jestřabí,


Organizace zřízené Obcí Doubravník


Základní škola Doubravník, okres Žďár nad Sázavou
592 61 Doubravník 107
ředitelka Mgr.Jana Hejčíková, telefon 566566309příloha č. 2

Přehled nejdůležitějších právních předpisů při činnosti Obce Doubravník, OÚ Doubravník

- zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky
- usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
- zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů
- zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
- zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 309/1991 Sb., o ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a o poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č, 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, atd.

Celý článek | přečteno 1.398 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2022