all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 28.11. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...
24/11/23 Úřední deska
- Střednědobý výhled...
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...

Mobilní rozhlas:
- Vyřešili jsme pr...
-
- Naháňka černé ...
- Pozvání na ducho...
- Prodej drůbeže

Krátké zprávy:
23/11/23 Inspiro svč
- Adventní stezka
20/11/23 Městys Doubr..
- Advent 2023
20/11/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 27.11…
Celý přehled   [9]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Usnesení 03-2009

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

OZV-2/2000

25.09.2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2000

o místních poplatcích


Obecní zastupitelstvo schválilo dne 30.11.2000 podle § 16 zákona č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) a v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích na území obce Doubravník

1.

V obci Doubravník se budou vybírat tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek z ubytovací kapacity

2.
Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa a má trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvodu obce a to ze psů starších šesti měsíců. Místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nelze zaměňovat s místem držení nebo místem chovu psa (zákon č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytů občanů v platném znění).

Sazby poplatku činí ročně Kč:

 za prvního psaza druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka
základní sazba v rodinném domku100,-150,-
poživatel důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů50,-100,-
sazba poplatku za psa chovaného v domě se třemi a více byty150,-200,-


Poplatek se neplatí za psy:
- jejichž držiteli jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazu ZTP-P
- sloužící Policii ČR, městské policii a speciálně cvičené záchranářské a lovecké psy, pokud mají příslušné osvědčení

Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod jeho povolení. Nárok na osvobození od poplatku je vlastník povinen prokázat do 15. února běžného roku.

Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek v plné výši. Vlastník psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejího vzniku.

Vlastník psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem, nejpozději do 28. února složenkou nebo v hotovosti na OÚ Doubravník.

Správce poplatku vydá vlastníkovi při prvním přihlášení známku, kterou musí být pes označen. Ztrátu nebo zcizení známky je poplatník povinen ohlásit do 15 dnů správci poplatku, který vydá známku novou. Známka je nepřenosná na jiného psa, i když se jedná o psa téhož vlastníka.

Kontrola úhrady poplatků za psy se provádí vždy k 30.6. komisí veřejného pořádku a členy obecního zastupitelstva.

3.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Veřejným prostranstvím (dále VP) podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, silnice, ulice, místní komunikace, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení.

Poplatek za užívání VP se vybírá za zvláštní užívání VP, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání VP pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Sazby poplatků činí v Kč:

za použití VP k veškerým prodejním účelům a skládce zboží z jednoho zařízení: 
a) za krátkodobé využití určeného místa - za každý m2/den - do 10 m25,-
     dtto - nad 10 m210,-
b) za trvalé umístění - ročně - dle dohody, minimálně2.000,-
  
za trvalé parkování osobního vozidla na VP - ročně200,-
dtto za vozidlo používané k podnikatelským účelům - ročně500,-
  
za dlouhodobé park. vozidla v nepojízdném stavu nebo bez SPZ a vraků - měsíčně25,-
  
za použití VP pro provoz lunaparků, cirkusů a podobných atrakcí - denně150,-
  
za použití VP k umístění stavebních zařízení stavebníků, kteří mají vydáno stavební povolení - ročně50,-
  
za použití VP k umístění skládky stavebního materiálu při povolené stavbě-měsíčně50,-
  
za použití VP k umístění jakékoliv skládky materiálu trvající: 
a) déle než jeden měsíc - do šesti měsíců - za 1 m2 a měsíc2,-
b) po uplynutí šesti měsíců - za 1 m2 a měsíc10,-
  
za sklad. různého zboží a materiálů bez předem vydaného povolení - jednorázově100,-
v případě včasného neodstranění pak sazba dle rozhodnutí komise veř. pořádku 
  
za reklamní zařízení, umístěné samostatně - ročně1.000,-
dtto, umístěné na obecním zařízení nebo budově - ročně500,-
umístění reklamního zařízení v MPZ podléhá schválení orgánů památkové péče 


V ostatních nevyjmenovaných případech stanoví obec sazbu dohodou (např. kulturní a sportovní akce, poskytování služeb, umístění restauračních stolků a zahrádek k občerstvení).

Z akcí, pořádaných na VP bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen pro charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.

Poplatku za užívání VP, spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa, nepodléhají osoby invalidní.

K užívání VP dle této vyhlášky je každý uživatel povinen vyžádat si povolení a vyměření poplatku u obecního úřadu. Uživatel VP je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do deseti dnů na OÚ Doubravník.

Po skončení užívání VP je každý uživatel povinen oznámit tuto skutečnost OÚ Doubravník a VP, které užíval, předat dle podmínek stanovených k jeho užívání.

Pro stanovení poplatku se považuje část kalendářního dne za celý den a každý započatý m2 za celý m2.

Poplatek se vyměřuje platebním výměrem a je splatný do 15-ti dnů od jeho doručení. Při krátkodobém užívání VP může být poplatek placen v hotovosti, při vydání povolení.

4.
Poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného se vybírá v územním obvodu obce Doubravník za akce:
- filmová a festivalová představení
- taneční zábavy a plesy
- diskotéky
- burzy a prodejní akce

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají, t.j. hradí náklady spojené s pořádáním akce.

Sazba poplatku činí 10% z vybraného vstupného.

Poplatníci jsou povinni předložit k označení vstupenky, a to nejméně týden před konáním akce, na OÚ Doubravník a vstupné vyúčtovat nejdéle 5 dnů po skončení akce spolu s neprodanými vstupenkami na OÚ Doubravník. Poplatek je splatný do 15-ti dnů ode dne doručení platebního výměru.

Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely a za filmová představení konaná v místním kině.

Obec může, na řádně zdůvodněnou žádost poplatníka o zmírnění nebo odstranění tvrdosti, v jednotlivých případech snížit nebo prominout poplatek nebo povolit splátky nebo stanovit lhůtu k zaplacení, jestliže by neprodlené zaplacení poplatku bylo pro poplatníka spojeno s vážnou újmou.

5.
Místní poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek z ubytovací kapacity (dále jen UK) platí právnické osoby, které zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření a fyzické osoby, které podnikají podle zvláštních předpisů.

Sazba poplatku z UK činí 1,- Kč za každé využité lůžko a den.

Poplatek z UK odvede ubytovatel na účet obce Doubravník, vedený u Komerční banky Žďár nad Sázavou, exp. Bystřice nad Pernštejnem, č.účtu 6025-751/0100, čtvrtletně, nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí čtvrtletí. Ubytovací zařízení je povinno vést evidenci ubytovaných. Obec si vyhrazuje právo kdykoliv provést kontrolu v uvedených zařízeních tak, aby mohla posoudit správnost poplatku.

Ubytovatel je povinen ohlásit na OÚ Doubravník do 30-ti dnů zahájení činnosti poskytování ubytování.

Poplatku z UK nepodléhá kapacita sloužící k přechodnému ubytování žáků a studentů.

6.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem, včetně zvýšení o 50%.

Tomu, kdo nesplní povinnost ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení §§ 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb. v platném znění.

Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací poplatkovou povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém povinnost vznikla.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/98

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.12.2000.


  ---------------------  
Ing.Břetislav Sedláček
starosta obce

      ---------------  
    Ing.Jaroslav Sterzel
    místostarosta
Vyvěšeno dne: 1.12.2000


Sejmuto dne.........................ZMĚNA OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

č. 2/98

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH


1.
Základní ustanovení

Obecní zastupitelstvo obce Doubravník podle § 16 Zákona č. 410/1992 Sb. obcích v platném znění a v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění vydalo dne 22.1.1998 dle § 36, odst. 1, písm. f zákona č. 410/1992 Sb. v platném znění obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

2.
Změna vyhlášky

Obecní zastupitelstvo obce Doubravník, po schválení dne 15. června 2000, vydává tyto změny obecně závazné vyhlášky č. 2/98 o místních poplatcích:

- v čl. II, odst. 1 se za stávající text doplní věta: ″Místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nelze zaměňovat s místem držení nebo místem chovu psa (zákon č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytů občanů v platném znění).″

- v čl. III, odst. 3 a)a/ se text ″za každý započatý den″ nahradí textem ″za každou započatou hodinu″

- v čl. III, odst. 3 h) se text ″za 1 m2 a den″ nahradí textem ″jednorázově″; sazba poplatku se mění na 100,- Kč; k tomuto bodu se dále připojí text: ″v případě včasného neodstranění pak sazba dle rozhodnutí komise veřejného pořádku″

- v čl. III, odst. 3 i) se zruší text: ″umístění reklamního zařízení″

- v čl. III, odst. 3 se za bod i) doplní další bod v tomto znění: ″Poplatek za umístění reklamního zařízení umístěného samostatně činí 1.000,- Kč/rok, umístěného na obecním zařízení nebo budově 500,- Kč/rok. Umístění v památkové zóně podléhá schválení orgánů památkové péče. Všechna reklamních zařízení o ploše nad 0,6 m2 podléhají ohlášení dle § 71 (2) a § 124 (1c) zákona č. 83/1998 Sb. - novela stavebního zákona.″

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

  ---------------------  
Ing.Břetislav Sedláček
starosta obce

      ---------------  
    Ing.Jaroslav Sterzel
    místostarosta


Celý článek | přečteno 2.668 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023