all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 28.11. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...
24/11/23 Úřední deska
- Střednědobý výhled...
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...

Mobilní rozhlas:
- Vyřešili jsme pr...
-
- Naháňka černé ...
- Pozvání na ducho...
- Prodej drůbeže

Krátké zprávy:
23/11/23 Inspiro svč
- Adventní stezka
20/11/23 Městys Doubr..
- Advent 2023
20/11/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 27.11…
Celý přehled   [9]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Milá republiko!

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

OZV-1/2002

25.09.2004

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002

Řád veřejného pohřebiště


Zastupitelstvo obce Doubravník se usneslo dne 19.12.2002 vydat podle § 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku - Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád).

Článek 1

Úvodní ustanovení


1. Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Doubravník, umístěného na pozemku p.č. 362 - ostatní plocha, zapsaného v KN na LV č. 1 pro katastrální území a obec Doubravník.
2. Provozovatelem pohřebiště je obec Doubravník.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště


Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
leden,únor,březen,říjen,listopad, prosinec 7-17 hod
duben, květen, červen, červenec, srpen, září 7-20 hod
Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle 7-20 hod

Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými dohodami.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti


1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
6. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na plochy, které jsou k tomuto účelu vyhrazené. Provozovatel pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
10. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
12. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatelem pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti


Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
b) pohřbívání
c) provádění exhumací
d) pronájem hrobových míst
e) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
f) správu a údržbu pohřebiště, zajišťování likvidace odpadu.


Článek 5

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst


1. Provozovatel pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci hrobového místa (dále jen ″nájemce″) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady hrobů stejného charakteru. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa


Povinnosti nájemců hrobových míst jsou upraveny v jednotlivých smlouvách o nájmu hrobových míst.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace


1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí víko rakve být pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

Článek 8

Tlecí doba


Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti


1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnost např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
2. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména
- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
3. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa kde byly práce prováděny do původního stavu.

Článek 10

Sankce


Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 11
Účinnost


Tento řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dnem 1.ledna.2003.

  ---------------------  
Zdeněk Kundrata
starosta obce

      ---------------  
    Josef Vojta
    místostarosta

dodatek č. 1

k Řádu veřejného pohřebiště


Řád veřejného pohřebiště v obci Doubravník se upravuje takto:

Datum schválení: 19.12.2002

Datum účinnosti: 01.01.2003

Číslo předpisu: 1/2002

V Doubravníku, 01.09.2003

  ---------------------  
Zdeněk Kundrata
starosta obce

      ---------------  
    Josef Vojta
    místostarosta


Celý článek | přečteno 3.742 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023