all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 26.02. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
23/02/24 Úřední deska
- Akční plán zlepšo...
21/02/24 Úřední deska
- Záměr pronájmu...
29/01/24 Úřední deska
- Vyhlášení dotačního...

Mobilní rozhlas:
- Místní knihovna
- Finanční úřad
- Prodej vína
- Prodej drůbeže
- MUDr. Pecinová

Krátké zprávy:
20/02/24 Finanční úřad
- Oznámení finančního úřa…
19/02/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 26.02…
12/02/24 Obec Dolní L...
- Pozvánka na přednášku
Celý přehled   [8]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Skautský oddíl Robinsoni

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

OZV-02/2001

26.09.2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001
o systému nakládání s odpady na území obce Doubravník


Zastupitelstvo obce Doubravník vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení § 17, odst. 2, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písm. a), §16 a §84,odst.2, písm. i) zákona č. 128/2000 o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, vznikajícího na území obce Doubravník a její místní části Křížovice a systém nakládání se stavebním odpadem na tomto území.

ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů.


Čl. 2
Předmět a působnost vyhlášky

1) Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Doubravník a její místní části Křížovice.
2) Tato vyhláška se vztahuje:
a/ na všechny fyzické osoby s trvalým pobytem na území obce a na vlastníky staveb, které se na území obce nacházejí
b/ na právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený dle katalogu odpadů jako komunální odpad, mají-li uzavřenu s obcí písemnou smlouvu o využívání systému sběru komunálního odpadu
c/ na právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které mohou nakládat s komunálním odpadem na základě uděleného souhlasu obce
3) Všechny osoby uvedené v odst. 2 jsou pro účely této vyhlášky nazývány dotčené osoby.


Čl. 3
Definice pojmů

1) Oprávněná osoba je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem podle zákona č. 185/2001 Sb.
2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob. Za komunální odpad se nepovažuje odpad, který vzniká při činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.
3) Původce komunálního odpadu je obec, a to od okamžiku, kdy občan odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stává vlastníkem tohoto odpadu.
4) Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností, uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech. V případě pochybností o vlastnostech odpadu, je povinen bližší informace poskytnout pracovník oprávněné osoby.
5) Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu, které mají vlastnosti nebezpečného odpadu.
6) Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která vzniká po vytřídění využitelného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu.
7) Sběr komunálního odpadu je veškerá činnost, související s jeho tříděním a shromažďováním až do doby jeho dalšího využití nebo zneškodnění.
8) Velkoobjemový odpad je taková složka komunálního odpadu, kterou s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob.


ČÁST DRUHÁ
SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

Čl. 4
Povinnosti dotčených osob

Každý je povinen:
1) Předcházet vzniku komunálního odpadu a omezovat jeho množství.
2) Třídit komunální odpad dle obcí stanoveného systému na:
a/ Využitelné složky komunálního odpadu - železo, sklo,sběrový papír,použité oleje na
smažení, částečně plasty,textil
b/ Nebezpečné složky komunálního odpadu - tekuté nebo vypařující se látky, látky zápalné a výbušné, televizory, ledničky a jejich části, léky, zbytky barev a chemikálií, motorové oleje , olejové filtry , akumulátory
c/ Kompostovatelný odpad - organické zbytky (mimo chemických látek), zbytky zeleně
d/ Velkoobjemový odpad
e/ Zbytkový odpad
3) Odkládat vytříděné složky komunálního odpadu na místa určená v Čl. 5 vyhlášky.
4) Zajistit si dostatečný počet sběrných nádob. Majitelé sběrných nádob jsou odpovědni za stav identifikačního kódu nádoby.
5) Udržovat čistotu na sběrném místě, a to buď vlastními silami nebo dohodou s oprávněnou osobou za stanovený poplatek.
6) Počínat si tak, aby svým jednáním neznemožnil provedení pravidelného svozu odpadů, včetně parkování vozidel.
7) Oznámit obci závažné závady v poskytování služby svozu komunálního odpadu.
8) Provádět veškerá dostupná opatření k ochraně nemovitosti před neoprávněným uložením odpadu na této nemovitosti. Pokud se nepodaří zjistit původce odpadu, odpovídá za nepovolenou skládku vlastník dotčené parcely.


Čl. 5
Místa pro odkládání komunálního odpadu

Pro odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu jsou touto vyhláškou v obci Doubravník určena tato místa:
1) Zbytkový odpad (Čl.4,odst.2,písm.e/) - popelnicové nádoby. Zajišťují si podle potřeby všechny dotčené osoby. Jiné složky komunálního odpadu nelze do těchto nádob odkládat. Nádoby musí být označeny svozovým štítkem a čárovým kódem.
2) Využitelné složky komunálního odpadu (Čl.4,odst. 2, písm. a/)
Železo mohou občané odložit během roku na určeném místě.
Sběr papíru (kartony, noviny, časopisy) a textilu zajišťují dotčené osoby samy.
Veškeré plasty bez kovových příměsí budou občané odkládat do igelitových pytlů žluté barvy. Plasty musí být zbaveny zbytků obsahu (vypláchnuty) a lahve uzávěrů. Po naplnění pytle minimálně ze 3/4 občané tento pytel zaváží a odloží v den svozu u stanoviště popelnicových nádob.
Občan má rovněž možnost svépomocí zajistit výkup těchto využitelných složek Sběrnými surovinami, TS města Bystřice n/P a.s., případně jiným smluvním partnerem.
Sklo občané odloží do označených nádob, které jsou umístěny u nákupního střediska, u minimarketu Šárka, na Horním Rakovci a v ulici u prodejny stavebnin.
3) Nebezpečné složky komunálního odpadu (Čl.4,odst.2,písm. b/) - Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu z obce organizuje obecní úřad. O termínu a místě svozu budou občané informováni způsobem v obci obvyklým.
4) Kompostovatelný odpad (Čl.4,odst.2,písm c/) - je dotčená osoba povinna zkompostovat na vlastním pozemku nebo odvézt do odpovídající zpracovatelského zařízení. Nejbližší kompostárna je provozována TS města a.s. v Bystřici n. P.
5) Velkoobjemový odpad (Čl.4,odst.2,písm. d/) - mimo stavební a demoliční suť - zajišťuje obec.
6)Rozsah třídění jednotlivých komodit, počet a stanoviště sběrných nádob může být průběžně měněn dle aktuální finanční situace obce, požadavků trhu a legislativních změn. Občané budou o těchto změnách informováni obvyklým způsobem.


Čl. 6
Nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu

1) Dotčené osoby jsou povinny nebezpečné složky komunálního odpadu třídit, odděleně shromažďovat a odkládat k využití nebo zneškodnění pouze podle Čl.5, odst.3 této vyhlášky.
2) Při nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu jsou dotčené osoby povinny počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí či zvířat a nedošlo k ohrožení ani poškození životního prostředí. Zejména je zakázáno:
a) rozbíjet pevné nebezpečné složky komunálního odpadu (olověné akumulátory, zářivky),
b) vylévat kapalné nebezpečné složky komunálního odpadu volně do terénu nebo kanalizace (barvy, oleje),
c) spalovat nebezpečné složky komunálního odpadu, a to ani v kotli, ani na otevřeném ohni,
d) vypouštět freónové náplně chladících zařízení volně do ovzduší.
e) míchat a ředit nebezpečné složky komunálního odpadu.
3) Nebezpečné složky komunálního odpadu smí odevzdávat pouze osoby starší 15 let, které se prokážou průkazem totožnosti za účelem ověření trvalého pobytu a k zapsání údajů do evidence o převzetí odpadu.


Čl. 7
Stavební odpad

1) Stavební odpad musí být roztříděn tak, aby bylo umožněno jeho další využití.
2) Využitelné složky stavebního odpadu lze použít pro terénní úpravy, vždy však v souladu s platnými předpisy (Stavební zákon). Dále pak k recyklaci prostřednictvím oprávněné osoby.
3) Ostatní složky stavebního odpadu lze likvidovat pouze uložením na skládku, a to buď samostatně nebo prostřednictvím oprávněné osoby.
4) Každá žádost o demolici, podaná k odboru výstavby, musí obsahovat údaj o konečné likvidaci stavebního odpadu.


Čl. 8
Úhrada za zneškodňování komunálního odpadu

1) Úhrada za zneškodňování komunálního odpadu bude prováděna formou místního poplatku pro všechny osoby s trvalým bydlištěm na území obce a vlastníky staveb pro individuální rekreaci na katastrálním území obce
2) Sazba poplatku bude stanovena samostatnou obecně závaznou vyhláškou.


Čl. 9
Svoz odpadu, sběrné nádoby

1)Svoz odpadů zajišťuje oprávněná osoba 46 krát za rok
Svoz kontejner s vytříděnými složkami komunálního odpadu v m.č. Křížovice provádí oprávněná osoba minimálně 1x za 3 měsíce. V případě potřeby je možné zajistit odvoz u oprávněné osoby i dříve. Oprávněná osoba je povinna informovat vlastníky sběrných nádob o harmonogramu svozu, případně o náhradních termínech svozu.
2) Svozové stanoviště nesmí být vzdáleno více než 5m od okraje komunikace, ze které je svoz odpadu prováděn, přičemž každý schod vyšší než 15 cm je brán jako 1m. Za přistavení sběrné nádoby na toto stanoviště a úklid na tomto stanovišti zodpovídá vlastník sběrné nádoby. Pokud oprávněná osoba při provádění svozu znečistí stanoviště u popelnicových nádob, je povinna provést neprodleně na tomto stanovišti úklid. Nádoby nesmí být mimo dohodnuté případy umístěny na ohraničeném soukromém pozemku.
3) V případě poškození sběrné nádoby má její vlastník povinnost zajistit na své náklady její opravu, popřípadě její výměnu. Tento úkon musí být proveden dohodou s oprávněnou osobou, nejpozději do týdne od zjištění závady.
Důvodem pro výměnu sběrné nádoby je poškození, které:
a/ způsobuje nefunkčnost uzávěru
b/ znemožňuje úplné a bezpečné vyprázdnění nádoby


ČÁST TŘETÍ
KONTROLA A SANKCE

Čl. 10

1) Kontrolou dodržování této vyhlášky jsou pověřeni členové zastupitelstva obce.
2) Porušení této vyhlášky lze postihnout podle zvláštních předpisů. 1)


ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Čl. 11

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 4/99 o nakládání s odpady na území obce Doubravník.


Čl. 12
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
  ---------------------  
Ing.Břetislav Sedláček
starosta obce

      ---------------  
    Ing.Jaroslav Sterzel
    místostarosta


Vyvěšeno: 13.12.2001

Sejmuto: 29.12.2001

Celý článek | přečteno 4.000 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024