all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 29.11. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...
24/11/23 Úřední deska
- Střednědobý výhled...
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...

Mobilní rozhlas:
- Vyřešili jsme pr...
-
- Naháňka černé ...
- Pozvání na ducho...
- Prodej drůbeže

Krátké zprávy:
    včera  Robinsoni
- Mikuláš v Doubravníku
    včera  Školní jídelna
- Jídelní lístek od 04.12…
23/11/23 Inspiro svč
- Adventní stezka
Celý přehled   [11]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Usnesení 06-2009

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Výroční zpráva Základní školy Doubravník
školní rok 2005/2006Charakteristika školy

Zřizovací listinou č.j. 253/02 ze dne 3.10.2002 byla škola s platností od 1.1.2003 zřízena jako příspěvková organizace - škola s právní subjektivitou, jejíž součástí se stala také místní mateřská školka a školní jídelna. Funkci ředitelky vykonávala Mgr. Eva Hertlová, která byla jmenována po konkurzu a nastoupila dne 1.8.2005. Dodatkem ke zřizovací listině č.j.: 216/2005 ze dne 4.8.2005 byl změněn název školy na:

Základní škola a Mateřská škola Doubravník,
okres Brno-venkov,
příspěvková organizace.

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 9. 6. 2005 žádost o výjimku z počtu žáků na školní rok 2005/2006. Tím byla škola zachována jako trojtřídní i přes nižší počet žáků. Letos dojížděli 3 žáci: 2 z Maňové , 1 z Litavy.

Organizace výuky byla následující:

TřídaRočníkVyučujícípočet žákůdojíždí
I.1. a 2.Mgr. Aleš Roučka7 + 40
II.3.Mgr. Eva Hertlová100
III.4. a 5.Mgr. Jana Vojtová9 + 73

Protože ředitel školy má vždy snížený počet hodin, ve třetím ročníku vypomohla paní učitelka Alena Šikulová, která má sice kvalifikaci na MŠ, ale svoji úlohu zvládla výborně. Na hodiny se pečlivě připravovala a vyzkoušela různé metody práce.
Ve školní družině pracovala s dětmi paní vychovatelka Hana Životská, která i učila výtvarnou výchovu a pracovní činnosti s nadšením jí vlastním.
Pan učitel Aleš Roučka je zkušeným pedagogem s odpovídající kvalifikací. Nebojí se vyzkoušet nové metody práce a vytvořit zejména nejmenším dětem školu hrou.
Paní učitelka Jana Vojtová je rovněž zkušený pedagog. Je důsledná, přísná, ale spravedlivá, což na starší žáky platí nejvíce.
Na budovu dohlížela a uklízela ji paní Jarmila Mertová, která pracuje jako školnice již řadu let

V rámci dalšího vzdělávání absolvovali pedagogičtí pracovníci tato školení:

E. Hertlová - studium angličtiny na PdF MU Brno
H. Životská - SIP - počítače, úroveň Z1
J. Vojtová - SIP - počítače P

Všichni pedagogové se zúčastňovali seminářů k tvorbě ŠVP s panem ředitelem Novotným z jediné pilotní málotřídní školy v Nemyčevsi u Jičína.

Výchovně vzdělávací výsledky

Výuka a výchovné působení

Ve školním roce 2005 - 2006 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16847/96-2. Žáci všech ročníků se zúčastnili plaveckého výcviku. Pokračovali jsme ve výuce anglického jazyka, o německý jazyk neprojevili žáci zájem. Zapojili jsme se do projektu Zdravé zuby.

V l. ročníku jsme opět vyučovali čtení genetickou metodou. Metoda se nám osvědčuje a chceme v ní pokračovat. Všichni žáci školy zvládli předepsané učivo, nikdo neopakuje ročník. Z celkového počtu 36 dětí (jedné žákyni byla koncem října na doporučení OPPP dodatečně odložena školní docházka) mělo na konci roku 27 vyznamenání. Bylo uděleno celkem 6 dostatečných (matematika, český jazyk, angličtina, vlastivěda).

Přehled za 2. pololetí.

Ročníkpočet žákůVyznamenání# žáků# počet zam.hod.
1.661,0738,6
2.441,0031,0
3.1091,2320,8
4.951,3652,8
5.731,6930,8
celkem36271,2734.8

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně, kam žáky posílá na vyšetření. Mgr. Ivana Huková, která má na starosti naše žáky, navštívila i vyučování. Celkem byli evidováni 4 žáci. Nikdo z nich nebyl integrován. Jejich učitelé se jim individuálně věnovali a všichni žáci navštěvovali kroužek pod vedením paní učitelky Vojtové. Na vysvědčení byli hodnoceni známkou s přihlédnutím k jejich poruchám učení.

Doplňující akce

Výuka byla doplněna dalšími aktivitami, které přispěly k širšímu poznání a rozvoji osobnosti dětí.

a) Divadelní představení, kulturní aktivity, koncerty, soutěže
Říjen - divadlo Bolka Polívky Kuk a Cuk s MŠ
- výstava v dětském muzeu v Brně o škole starých časů:
- "Učení - mučení aneb pradědeček po škole"
Listopad - hudební pořad - "Vývoj hudebních nástrojů"
Prosinec - vánoční besídka - koncert žáků pro veřejnost
Leden - soutěž tvořivosti "Bav mě, jak umíš", recitace, zpěv, divadlo
Březen - divadlo Tišnov "Čert a Káča"
- návštěva knihovny v Tišnově s besedou
Duben - výchovný koncert "Procházka hudbou"
Květen - besídka ke Dni matek ve škole
- divadlo Polárka "Rumcajs"

b) Výchovně - vzdělávací akce.
Květen - třídenní exkurze žáků 5. ročníku do Prahy
Červen - dopravní hřiště pro žáky 4.a 5. ročníku
- dopravní soutěž pro žáky 1. - 3. ročníku
- výlet na hrad Veveří
- karneval v ZŠ Olší

c) Sportovní akce
Září - finále turnaje v T-ballu v Třebíči
Prosinec - únor - zimní sporty (bobování, bruslení)
Únor - duben - plavání
Červen - sportovní olympiáda malotřídních škol na fotbalovém hřišti
- branný den s přespáním ve stanech na Maňové

Mimoškolní vzdělávání a aktivity ve volném čase

Kroužek hry na flétnu

Kroužek hry na flétnu pracoval jako odloučené pracoviště DDM Bystřice n. P. pod vedením p. uč. Roučky, který se věnoval hlavně souborové hře, doprovázel děti na altovou a basovou zobcovou flétnu a na kytaru. V repertoáru byly skladby různých žánrů - od populárních písní po barokní skladby. Děti vystoupily na vánočním koncertě, na besídce ke Dni matek.

Práce na počítači

Kroužek jako takový samostatně nepracoval. Počítače byly využívány především ve výuce českého jazyka, matematiky, angličtiny, přírodovědy a vlastivědy. Škola má k dispozici bohatý výukový software. Všechny děti mají zavedené své přihlašovací účty a mohou pracovat s Internetem, k počítačům mají přístup během dopoledne o přestávkách a odpoledne po domluvě s učiteli.

T-ball

I letos jsme se zapojili do akce "Baseball proti drogám", kterou pořádá baseballový klub Třebíč Nuclears. V rámci propagace tohoto sportu dostala škola základní vybavení ke hře zdarma a instruktoři přijeli osobně vysvětlit pravidla a způsob hry. Zúčastnili jsme se druhého kola turnaje s mladšími žáky.

Keramický kroužek

Letos poprvé vedla paní vychovatelka Hana Životská kroužek keramiky pod hlavičkou DDM Tišnov. Pro velký zájem ze strany dětí byl kroužek dvakrát týdně. Společně vytvořily velké množství pěkných výrobků.

Stolní tenis

Škola zakoupila již v loňském roce stůl na stolní tenis, který žáci mohli využívat ke hře o přestávkách i po vyučování.

Folklórní kroužek

Děti pod vedením paní učitelky Růženy Čechové, které pomáhala i paní učitelka Alena Šikulová, nacvičily dvě pásma: "Jarní", s velikonočními zvyky, které předvedly obyvatelům DD v Předklášteří i rodičům ve škole a pásmo "Na pastvě", se kterým vystoupily na Slavnostech Pernštejnského panství v Nedvědici i v Doubravníku.

Zdravotní tělesná výchova

Přibývá dětí s vadami páteře, a proto jsme požádali rehabilitační sestru paní Ludmilu Bočkovou, aby odborně vedla cvičení vedoucí k nápravě vadného držení těla. Kroužek pracoval v zimních měsících.

Náboženství

Výuka náboženství probíhala jako každoročně s paní katechetkou Jarmilou Brackovou. Děti byly rozděleny do dvou skupin podle věku.

Veřejně prospěšná činnost

Jako každoročně jsme sbírali: kaštany, pomerančovou a citrónovou kůru a léčivé byliny. V říjnu a v květnu jsme opět uspořádali sběr papíru. Část výtěžku jsme letos darovali na Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci .Na podzim jsme pomohli s hrabáním listí v parku. V dubnu ke Dni Země jsme již tradičně provedli společně se skauty úklid Doubravníka.
Ve spolupráci se sborem pro občanské záležitosti obohatily děti svým programem slavnostní vítání občánků.
Uspořádali jsme vánoční dílničku, při které rodiče pomohli dětem vyrobit drobné dárky pro naše nejstarší spoluobčany. Před Vánoci jsme je společně roznesli a zazpívali koledy. Děti měly velkou radost, že mohly babičky a dědečky obdarovat a ti se mnohdy neubránili slzám dojetí,. Pro maminky jsme zorganizovali pletení košíků z pedigu. Akce se setkala s velkým ohlasem, všechny košíky a ošatky se líbily.

Činnost školní družiny

Družina byla v provozu od 11.00 do 16.00 hod. Bylo do ní zapsáno 25 dětí. V průběhu roku se stav docházejících měnil podle zájmu dětí a potřeb rodičů. Průměrná denní docházka byla 18 a více dětí.
Paní vychovatelka dokáže děti zaujmout pro nejrůznější činnosti. Kromě běžného provozu zorganizovala tyto akce:

Listopad - turnaj se školní družinou v Nedvědici, kde naše děti zabodovaly, vyhrály
Prosinec - družinový turnaj o zmrzlinový pohár v "zadkovém" fotbalu
Leden - únor - bruslení na zimním stadionu v Nedvědici
Březen - družinový turnaj v rogaloballu
Květen - víkendový pobyt na Vysočině
Červen - oslava MDD s pohoštěním a soutěžemi
- návštěva DDM v Tišnově

Jako každoročně se děti zúčastňovaly výtvarných soutěží a opět několik z nich mělo otištěný obrázek v časopise "Pastelka".

Spolupráce s rodiči a zřizovatelem

Zavedli jsme pravidelné měsíční konzultační hodiny, ve kterých se rodiče mohli informovat na své děti. Poprvé jsme uspořádali zdařilou akci "Týden otevřených dveří", během které jsme umožnili rodičům nejen stávajících, ale i budoucích našich žáků nahlédnout do vyučování. Přijít podívat se mohli i ostatní zájemci.
Tradiční vánoční besídka byla letos spojena s dílničkou, kdy rodiče i ostatní příbuzní a přátelé školy pomohli dětem s výrobou drobných dárků. Na oplátku jim děti připravily pohoštění při oslavě Dne matek (ochutnat mohli i muži).
Již v loňském roce jsme požádali rodiče o spolupráci v projektu "Kalibro" - "Škola a já", rodičovský dotazník. Podle výsledků jsme jako škola byli nejúspěšnější v otázce: "Jste ochotni škole pomoci?". 100 procent rodičů odpovědělo ANO, což svědčí o našich velmi dobrých vztazích a oboustranném zájmu. Této nabídky jsme využili letos při stěhování mateřské školy do prostor základní školy a setkali jsme se s velkou ochotou. Všem děkujeme a doufáme, že i v následujícím školním roce najdou dost sil a času pomoci škole.

Spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá, obec se snaží podle svých finančních možností školu podporovat. V roce 2006 se zřizovatel podílel i na mzdových nákladech ZŠ a MŠ. Vážíme si veškeré pomoci a podpory z strany obecního úřadu. Věříme, že i další spolupráce bude ku prospěchu obou stran.

Závěr

Školní rok 2005-2006 byl již tradičně bohatý na různé akce. Díky všem učitelům a provozním zaměstnancům a jejich zodpovědné práci byl školní rok úspěšně ukončen a většina plánovaných akcí byla splněna. Bohužel se od školního roku 2006-2007 škola už neudrží jako trojtřídní, ale bude jen dvojtřídní.

Říjen 2006

Mgr. Eva Hertlová
ředitelka školy
Celý článek | přečteno 5.922 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023