all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 20.07. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
    včera  Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.6
10/07/24 Farnost
- Pozvánka na přednášku
10/07/24 Historie
- Pernštejnové v evrop...

Mobilní rozhlas:
- Prodej zeleniny
- MUDr. Pecinová
- Prodej zeleniny
- Písecké lůžkoviny
- Odečty elektroměrů

Krátké zprávy:
16/07/24 Eva Šenková
- Pouťový volejbalový tur…
04/07/24 Obec Brusná
- Brusňáčkofest
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Orchideje Doubravnicka v roce 2016

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Závěrečný účet městyse Doubravník

02.05.2007

za rok 2006 a Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o městysi :
Adresa : Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník
Změna názvu : s účinností od 10. 10. 2006 změna z obce na městys
Telefonické spojení : 566 566 331
Fax : 566 566 384
E-mailová adresa : obec.doubravnik@iol.cz
Bankovní spojení : základní běžný účet zřízen u Komerční banky, pobočka Tišnov, č. účtu : 6025751/0100


Počet obyvatel k 1. 1. 2006 : 795
Počet obyvatel k 31. 12. 2006 : 794


Počet členů zastupitelstva v roce 2006 : 15
Počet veřejných zasedání : 12
V roce 2006 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce, komise výstavby životního prostředí, komise kulturní, školská a sociální


Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2006 :

1/2006 Obecně závazná vyhláška - Požární řád obce
2/2006 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
3/2006 Obecně závazná vyhláška o závazné části změny č.1 územního plánu obce Doubravník

Městys Doubravník je členem VOV, sdružení měst, obcí a svazků obcí, DSO Tišnovsko a Energetického sdružení obcí jižní Moravy.

Zpracování agendy úřadu : veškerá agenda je počítačově zpracována programem Triada Praha.

1. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a ostatních finančních prostředků
Dotace do rozpočtu městyse za rok 2006 činily celkem 12.849.869,50 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2006 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.


Poskytovatel ÚZÚčelPol.RozpočetSkutečnost%
Ministerstvo pro MR17464Povodně411624.138,-24.138,-100
Ministerstvo kultury34054Regenerace MPZ a MPR4116200.000,-200.000,-100
Neinvestiční dotace od obcí Neinvestiční náklady za žáky41217.000,-7.000,-100
Ministerstvo financí 98071Volby do PS PČR411120.405,-13.099,-64,19
Ministerstvo financí 98187Volby do zastup.ÚSC411120.000,-11.639,50 58,19
Krajský úřad JMK 00221Oprava MK Křížovice4122315.000,-315.000,-100
Krajský úřad JMK 00332Výměna střešní krytiny na st.radnici412250.000,-50.000,-100
Krajský úřad JMK 00551SDH odborná příprava41225.560,-5.560,-100
Krajský úřad JMK Dotace na st.správu,školství4112163.400,-163.433,-100,02
Ministerstvo financí98662Rekonstrukce MŠ421112.000.000,-12.000.000,-100
Nadace ČEZ Výměna školních lavic a židlí232160.000,-60.000,-100
Celkem   12.865.503,-12.849.869,5099,88

2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006

 Schválený rozpočetUpravený rozpočetPlnění k 31.12.2006% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1-daňové příjmy 5.905.900,-6.208.900,-6.207.172,4199,97
Třída 2-nedaňové příjmy1.537.700,-1.428.300,-1.427.122,6799,91
Třída 3-kapitálové příjmy20.000,-2.800,-2.797,5099,91
Třída 4-přijaté dotace216.400,-12.851.900,-12.851.475,-99,99
PŘÍJMY CELKEM7.680.000,-20.491.900,-20.488.567,5899,98
 
Třída 5-běžné výdaje7.158.000,-7.909.600,-7.882.851,2699,66
Třída 6-kapitálové výdaje493.000,-12.607.800,- 12.607.641,-99,99
VÝDAJE CELKEM7.651.000,-20.517.400,-20.490.492,2699,79


Komentář k vybraným příjmovým položkám :
- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl v roce 2006 vybírán ve výši 420,-Kč/osobu/rok nebo objekt - celkem vybráno 403.930,50 Kč
- záloha na vodné 139.282,20 bez DPH
- stočné ve výši 400,- Kč bez DPH/osobu/rok nebo objekt celkem vybráno 287.028,20 Kč
- v DPS za pedikúru vybráno 21.452,50 Kč, za služby pečovatelky vybráno 7.804,- Kč
- příjmy z pronájmu pozemku 16.551,- Kč
- příjmy z pronájmu nebytových prostor 187.974,40 Kč
- příjmy z pronájmu bytů 160.285,- Kč
- příjmy ze Slavností pernštejnského panství 37.065,50 Kč (bez DPH)
- příjmy z konání hodů 45.577,20 Kč (bez DPH)

Komentář k vybraným výdajovým položkám :
- sázení stromků 59.415,- Kč, ožínání, kácení, natírání 85.065,- Kč
- za služby údržby komunikací 111.799,- Kč
- oprava MK Křížovice 320.000,- Kč
- poplatek finančnímu úřadu za odběr podzemní vody 54.000,- Kč
- elektrická energie vodárny 111.191,40 Kč
- do místní lidové knihovny za časopisy a knihy 4.324,- Kč
- výdaje na Slavnosti pernštejnského panství 35.449,90 (bez DPH)
- výdaje na konání hodů 46.731,20 Kč (bez DPH)
- historická publikace p. Sadílka 35.000,- Kč
- výměna střešní krytiny staré radnice 369.625,50 Kč
- životní jubilea, vítání občánků, loučení se žáky 12.173,50 Kč
- elektrická energie veřejné osvětlení 127.786,50 Kč
- svoz TKO a plastů 400.739,- Kč,spotřeba 6.500 ks žlutých pytlů na plast-15.470,- Kč
- bytové hospodářství materiál na byt r. Urbánků 49.287,50 Kč
- splátky úvěrů KB a Státnímu fondu životního prostředí 1.008.769,- Kč

Přílohy : údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na úřadě u účetní městyse po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu - výkaz FIN 2-12, rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát.


Stav běžného účtu městyse k 31. 12. 2006 činil : 14.176,59 Kč
Stav konta Jitka k 31. 12. 2006 činil : 79.887,36 Kč
Stav účtu Česká pošta k 31. 12. 2006 činil : 271.036,- Kč
V roce 2006 plně splacena půjčka Státnímu fondu životního prostředí.
Zůstatek nedoplatku úvěrů u Komerční banky k 31. 12. 2006 činí : 914.000,- Kč


3. Městys Doubravník má založenu vedlejší hospodářskou činnost a její hospodářský výsledek k 31. 12. 2006 činil 61.192,65,- Kč. Podrobnější přehled je uveden v následující tabulce :

Městys Doubravník-hospodářská činnost
-výsledek hospodaření k 31.12.2006
Celkem zaměstnanců4  
Stav pokladny k 31. 12. 20062.435,- Kč  
Stav BÚ k 31. 12. 2006146.649,23 Kč  
 
StřediskaVýnosyNákladyZiskZtráta
21 Ostatní činnost1.776.255,671.720.061,5056.194,17 
22 Kino61.574,5051.042,0210.532,48 
Celkem1.837.830,171.771.103,5266.726,65 
Daň z příjmu  5.534,- 
Celkem zisk po zdanění  61.192,65 


4. Vyúčtování sociálního fondu za rok 2006 :

Počáteční stav k 1. 1. 200667.657,13 Kč
Doplatky za rok 200510.939,- Kč
Stravné- 18.846,90 Kč
Záloha na rok 200635.000,- Kč
Úroky z účtu SF387,56 Kč
Věcné dary k výročí- 11.325,- Kč
Příspěvky na zájezd- 30.700,- Kč
Poukázky na nákup zboží- 28.184,- Kč
Konečný zůstatek k 31. 12. 200624.927,79 Kć
 
Příděl 2 % mezd rok 200644.069,- Kč
Záloha- 35.000,- Kč
Za rok 2006 zbývá převést9.069,- Kč


5. Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Doubravník
Městys Doubravník jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Doubravník poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku 712.000,- Kč. Příspěvková organizace v roce 2006 vytvořila hospodářský výsledek ve výši 81.692,38 Kč. Tato částka byla rozdělena následovně : do fondu odměn 5.000,- Kč, do rezervního fondu 76.692,38 Kč. Zprávu o hospodaření za rok 2006 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zastupitelstvo městyse schválilo na svém zasedání dne 1. února 2007.
.

Přílohy : Rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát za příspěvkovou organizaci jsou k nahlédnutí na úřadě u účetní městyse po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.6. Rozpočtové hospodaření
Rozpočet městyse zastupitelstvo schválilo na zasedání dne 16. března na straně příjmů v částce 7.680.000,- Kč a bylo použito zapojení přebytku hospodaření z roku 2005 ve výši 980.000,- Kč, a na straně výdajů v částce 7.651.000,- Kč a financování na splátky úvěrů a půjček ve výši 1.009.000,- Kč. Během roku zastupitelstvo městyse schválilo postupně devět rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.

Rozpočtové opatření č. 1/2006 bylo schváleno 27. 4. 2006 ve výši 215.300,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 2/2006 bylo schváleno 8. 6. 2006 ve výši 48.400,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 3/2006 bylo schváleno 26. 7. 2006 ve výši 20.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 4/2006 bylo schváleno 31. 8. 2006 ve výši 375.800,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 5,6/2006 bylo schváleno 12. 10. 2006 ve výši 20.000,- Kč a 72.800,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 7/2006 bylo schváleno 19.10.2006 ve výši 12.006.400,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 8/2006 bylo schváleno 23.11. 2006 ve výši 483.700,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 9/2006 bylo schváleno 28.12. 2006 ve výši -430.500,-na straně příjmů, -376.000,- Kč na straně výdajů a 54.500,- Kč financování.

O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a je prováděna vnitřní kontrola dle zákona č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole.


7. Neinvestiční příspěvky poskytnuté v roce 2006 na základě schváleného rozpočtu

Organizace, fyzická osobaČástkaÚčel
Asociace rodičů a přátel zdrav.post.dětí Prostějov100,-Na činnost
Fond ohrožených dětí Praha100,-Na činnost
TJ zrakově postižených ZORA Praha100,-Na činnost
Diakonie Broumov100,-Na činnost
Asociace pomáhají lidem a autismemz konta Jitka 2.275,-Na činnost
p. Miroslav Humpola, Doubravník 157z konta Jitka 20.000,-Na elektrický invalidní vozík
p. Zdeněk Batelka, pojízdná prodejna4.000,-Na činnost
Muzejní a vlastivědná společnost Brno2.000,-Na publikaci Střed.vesnice na Moravě
TJ Sokol Doubravník - oddíl stolního tenisu10.000,-Na činnost
Junák Doubravník15.000,-Na činnost
SKFC Doubravník - oddíl kopané15.000,-Na činnost
p.Zdeňka Jelínková, Doubravník 24100.000,-Na obnovu nemovité kulturní památky


8. Majetek městyse - inventarizace
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2006 na základě pokynu starosty městyse.

V roce 2006 městys z rozpočtových a dotačních prostředků rozšířil majetek o :
- počítač, 2 monitory 27.001,50 Kč
- programové vybavení 4.378,- Kč
- směna pozemků 3.243,- Kč
- prapor, vlajky, znaky 54.000,- Kč
- rekonstrukce MŠ 12.572.246,- Kč
- změna územního plánu č.1 30.000,- Kč
- SDH (helmy, žebřík, kompresor) 22.149,- Kč
- skleněné clipy na fota 12.250,- Kč
- košile chlapecké, zástěry dívčí DOUBRAVÁČEK 3.231,90 Kč
- výměna židlí a stolů v ZŠ 66.197,- Kč
- pasport místních komunikací 10.000,- Kč
- další drobný dlouhodobý hmotný majetek 16.970,- Kč


Městys v rámci inventarizace vyřadil nefunkční majetek v hodnotě 40.961,80 Kč. Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků městyse Doubravník za rok 2006 byla projednána v zastupitelstvu dne 1. 2. 2007.


Stav majetku, pohledávek a závazků městyse k 31. 12. 2006 - rekapitulace

Dlouhodobý nehmotný majetek382.426,60 Kč
Pozemky5.460.545,17 Kč
Stavby a budovy62.375.865,56 Kč
Samostatné movité věci1.408.224,10 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek1.242.900,30 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek14.279.038,20 Kč
Finanční majetek - akcie70.000,- Kč
Zásoby56.904,05 Kč
Pohledávky městyse615.742,70 Kč
Závazky městyse2.063.645,06 Kč

Čerpáno ze sestavy Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2006

Přílohy : zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků městyse Doubravník za rok 2006.9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti městyse Doubravník a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Pavlou Maškovou, Ing. Eliškou Čížkovou a Ing. Alenou Pehalovou v termínu 2. a 3. srpna 2006 (dílčí přezkoumání) a v termínu 31. ledna 2007 (konečné přezkoumání).
Závěr : při přezkoumání hospodaření městyse Doubravník za rok 2006 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 městyse Doubravník je k nahlédnutí na úřadě u účetní městyse po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.Vypracovala : Čechová M.

Zdeněk Kundrata
starosta městyse


Vyvěšeno: 4. 4. 2007

Sňato: 20.4.2007


Schváleno v radě městyse dne : 29. 3. 2007

Schváleno v zastupitelstvu městyse dne : 26. 4. 2007nahoru  


Celý článek | přečteno 4.601 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024