all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 20.07. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
    včera  Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.6
10/07/24 Farnost
- Pozvánka na přednášku
10/07/24 Historie
- Pernštejnové v evrop...

Mobilní rozhlas:
- Prodej zeleniny
- MUDr. Pecinová
- Prodej zeleniny
- Písecké lůžkoviny
- Odečty elektroměrů

Krátké zprávy:
16/07/24 Eva Šenková
- Pouťový volejbalový tur…
04/07/24 Obec Brusná
- Brusňáčkofest
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Usnesení č. ZM-9/2019

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č. ZM-2/2022 ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

konaného 15. prosince 2022 v zasedací místnosti Úřadu městyse Doubravník


Přítomno: 11 zastupitelů - viz prezenční listina, od 18:25 12 zastupitelů (dostavil se Ing. Záhora), od 19:00 13 zastupitelů (dostavil se Ing. Jedlička)

Omluveni: Ing. Sedláček Ph.D., Zdeněk ZhořUsnesení č. ZM-2/2022-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje navržený program.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-2

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovatele zápisu pana Jiřího Ozdobinski a pana Radka Šikulu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje rozpočtové opatření č. 14 dle přílohy zápisu

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Obecně závazná vyhláška městyse Doubravník č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Doubravník č. 2/2022 o místním poplatku ze psů.

Výsledek hlasování: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ceník služeb městyse Doubravník platný od 1. 1. 2023 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje rozpočet městyse Doubravník na rok 2023 jako přebytkový s následujícími úpravami

- v příjmové části:

  • v položce 1345 - Příjem k poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zvýšení o 100 tis. Kč
  • v položce 4112 - neinv. dotace ze SR v rámci souhrnného fin. vztahu zvýšení o 429,8 tis. Kč
  • v paragrafu 1032 - Podpora ostatních produkčních činností zvýšení o 260 tis. Kč
  • v paragrafu 3632 - Pohřebnictví snížení na o 197 tis. Kč
  • v položce 8115 - Změna stavu krátk. přij. půjček, snížení o částku 308,30 tis. Kč

- ve výdajové části:

  • v paragrafu 3113 - Základní školy zvýšení o 260 tis. Kč
  • v paragrafu 6402 - Finanční vypořádání minulých let - zvýšení o 24,5 tis. Kč

Celkové příjmy ve výši 19 228 tis. Kč se zapojením zůstatků na BÚ ve výši 1 126,90 tisíc Kč a celkové výdaje ve stejné výši 18 368,60 tis. Kč (bez splátek úvěru). Splátky úvěru ve výši 1 986,3 tisíc Kč.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Doubravník, okres Brno-venkov v rámci schváleného rozpočtu městyse Doubravník na rok 2023 ve výši 1 700 tis. Kč.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-9:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje rozpočet Sociálního fondu městyse Doubravník na rok 2023 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-10:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje plán Hospodářské činnosti městyse Doubravník na rok 2023 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-11:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu městyse Doubravník na období 2024-2025 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-12:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Směrnici č. 8 o Sociálním fondu městyse Doubravník a jeho čerpání dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-13:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2022-2032 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-14:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje výši stočného ve výši 780 Kč/osobu (vlastníka nemovitostí) a rok 2023 a částku na nezbytné náklady na provoz a obnovu kanalizací městyse Doubravník zjištěnou v rámci cenové kalkulace přesahující výši stočného se zavazuje uhradit z jiných vlastních zdrojů.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-15:

Zastupitelstvo městyse Doubravník v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také "stavební zákon"), a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také "správní řád"),
1. rozhodlo ve smyslu § 55a odst. 2 stavebního zákona o pořízení Změny č. 1 územního plánu Doubravník zkráceným postupem a jejím rozšířeném obsahu o bod 13 a 14 z vlastního podnětu ve znění:
14. změna - rozšíření regulativu Vs - Výroba smíšená o možnost aquaponického pěstování (resp. chovu) ryb ve stávajícím areálu "papírny Prudká" na pozemcích parc. č. st. 303/10, st. 303/11, st. 303/12, st. 303/1, st. 303/8, st. 301 v kat. území Doubravník - nyní je v regulativu jako nepřípustné využití vyjmenovaná zemědělská živočišná výroba, do které tento způsob pěstování ryb spadá.
15. změna využití pozemku parc. č. st. 618, 389/5 v kat. území Doubravník z plochy Zs na stávající plochu pro rodinnou rekreaci, ozn. Rch. Jedná se o úpravu nepřesnosti v platném ÚP Doubravník.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen "OŽP") vydal dne 07. 11. 2022 stanovisko ve smyslu ust. § 55a odst. 2 stavebního zákona k navrhovanému rozšíření obsahu změny č. 1 územního plánu Doubravník" o body č. 14) a 15) č.j. JMK 159290/2022, které bylo podkladem pro rozhodnutí zastupitelstva o pořízení změny č. 1 územního plánu Doubravník.

O obsahu Změny č. 1 ÚP Doubravník obsahující dílčí změny bod 1 - bod 13 bylo rozhodnuto na Zastupitelstvu městyse Doubravník dne 1.9.2022.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-16:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje odmítnutí navýšení odměny neuvolněným členům zastupitelstva městyse Doubravník.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-17:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje úplatné nabytí nemovité věci, a to podílu o velikosti id. 2/5 na pozemku pozemková parc. č. 1809 v k. ú. Doubravník, obec Doubravník z vlastnictví České republiky do vlastnictví městyse Doubravník, za kupní cenu 182 820,- Kč.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 3Usnesení č. ZM-2/2022-18:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku pozemková parcela číslo: 188/2 (hodnota v účetní evidenci 5 810,00 Kč) v k. ú. Doubravník, obci Doubravník, z vlastnictví České republiky do vlastnictví městyse Doubravník, včetně souhlasu městyse s podmínkami uvedenými v Čl. IV. této smlouvy a se zřízením věcného práva dle Čl. V. této smlouvy.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-19:

ZM schvaluje žádost o prodloužení termínu čerpání a vyúčtování v rámci dotační smlouvy TJ Sokol Doubravník za dne 29. 4. 2022 - do 31. 3. 2023.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-20:

ZM schvaluje žádost o prodloužení termínu čerpání a vyúčtování dotační smlouvy s p. Alexou Janem st. a mladším ze dne 20. 6. 2022 - do 30. 9. 2023.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-21:

V DSO Mikroregion Pernštejn - p. Barbora Šenkyříková a p. Miroslav Truhlář.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-2/2022-22:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje jako svého zástupce ve spolku Honební společenstvo Doubravník p. Tomáše Ozdobinski.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-2/2022-23:

ZM schvaluje starostku Ing. Barboru Šenkyříkovou jako určeného člena zastupitelstva, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územního plánu městyse Doubravník. Jako jejího zástupce stanovuje Ing. Jiřího Rouse, zastupitele.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-24:

Zástupce městyse ve Školské radě při ZŠ a MŠ Doubravník stanovuje Ing. Jiřího Rouse.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 1, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-2/2022-25 bylo přijato

Zástupce městyse v orgánech VOV, s.m.o. Ing. Barboru Šenkyříkovou.

Výsledek hlasování: pro: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1V Doubravníku dne V Doubravníku dne
   
   
   
   
Ing. Miroslav Truhlář Ing. Barbora Šenkyříková
   
................................................ ................................................
místostarosta starostka městyse


Celý článek | přečteno 724 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024