all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 28.11. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...
24/11/23 Úřední deska
- Střednědobý výhled...
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...

Mobilní rozhlas:
- Vyřešili jsme pr...
-
- Naháňka černé ...
- Pozvání na ducho...
- Prodej drůbeže

Krátké zprávy:
23/11/23 Inspiro svč
- Adventní stezka
20/11/23 Městys Doubr..
- Advent 2023
20/11/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 27.11…
Celý přehled   [9]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Vilém z Pernštejna

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

OZV-1/2002

25.09.2004

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Zastupitelstvo obce Doubravník vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení § 15, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10, písm. a) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Doubravník a její místní části Křížovice.

Článek 1

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Doubravník (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 2
Poplatník

Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není nahlášená k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Článek 3
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl.2, písm. a) a b) této vyhlášky činí 350,- Kč a je tvořena:

a) z částky 100,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok.
c) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určená nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Článek 4
Splatnost

1. Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2, písm. a) této vyhlášky je splatný ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.1.2003 a do 31.7.2003.
2. Poplatek je pro poplatníka podle Čl. 2, písm. b) této vyhlášky splatný jednorázově nejpozději do 31.8.2003.

Článek 5
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník podle Čl. 2, písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
2. Poplatník podle Čl. 2, písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci.

Článek 6
Sankce

a) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

b) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení §37, zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

c) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

d) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2003.  ---------------------  
Zdeněk Kundrata
starosta obce

      ---------------  
    Josef Vojta
    místostarosta


Celý článek | přečteno 2.277 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023